Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 12-åringer

Indikatoren viser tannhelsetilstand hos undersøkte 12-åringer siste år. For å måle tanntilstand benyttes et mål som heter DMFT* (Decayed, Missing, Filled Teeth). Dette er et mål for summen av antall tenner som har eller har hatt behov for behandling, eller som har gått tapt på grunn av sykdom.

Resultater 

77,8 prosent av alle 12-åringer i landet var til undersøkelse eller behandling hos den offentlige helsetjenesten i 2019. Det har vært en beskjeden økning i andelen 12-åringer som har vært til undersøkelse eller behandling i perioden mellom 2015 og 2019.

Det er betydelige forskjeller mellom fylkene i andel undersøkte eller behandlede 12-åringer. Vest Agder undersøkte den laveste andelen 12-åringer (55,4 prosent). Møre og Romsdal hadde den høyeste andelen (98,6 prosent).

På landsbasis hadde 63,5  prosent av alle undersøkte eller behandlede 12-åringer null hull (DMFT*=0) i 2019 mot 60,4 prosent i 2018. Dataene for perioden mellom 2015 og  2019 viser at det har vært en svak positiv utvikling i denne andelen. Sammenligning av tannhelsetilstand og kariesforekomst mellom fylker er vanskelig uten å ta hensyn til andel undersøkte eller behandlede 12-åringer.

Andel undersøkte barn uten karies (DMFT*=0) varierer mellom  51,8 prosent i Finnmark og 78,2  prosent i Hedmark. Det ser ikke ut til å være et entydig  forhold mellom andelen 12-åringer som undersøkes i fylket og andel barn uten hull som man finner i denne aldersgruppen.

På landsbasis hadde 2,8  prosent av de undersøkte 12-åringene i 2019 (77,8 prosent av alle barn i årskullet ble undersøkt), hull i fem eller flere tenner (DMFT*>4).  Det er 3,1 prosentpoeng forskjell mellom Hedmark som er fylket med den laveste andelen (1,2 prosent) og Vest- Agder som er fylket med den høyeste andelen (4,3 prosent).

SiC-indeks gir en indikasjon på tannhelsetilstand ved å vise gjennomsnittlig antall tenner med hull, fyllinger eller tenner som er trukket (DMFT) hos tredjedelen med dårligst tanntilstand. På nasjonalt nivå har den tredjedelen av 12-åringer med dårligst tanntilstand i gjennomsnitt 2,3 tenner med hull, fyllinger eller tenner som er trukket på grunn av karies i 2019. Det er en nedgang fra  2,5 i 2018 og 2,6 de tidligere årene (2015-2017).

33,6 prosent av undersøkte 12-åringer i landet har karies i mellom en og fire tenner (1< DMFT*< 4). Andelen varierer mellom 20,6 prosent i Hedmark og 45,9 i Finnmark

Forbehold ved tolkning

​Det er et problem at enkelte av forskjellige årsaker, ikke kommer til konsultasjon. Det kan medføre at utvalget av 12-åringer som måles blir skjevt, det vil si ikke er tilfeldig og dermed ikke gir et representativt mål for sykdomsutbredelsen i populasjonen.

Om indikatoren

Tannhelsen i Norge er gjennomgående god, men det er fortsatt individer som har store kariesproblemer. Tannhelsetilstanden hos 12-åringer gir en indikasjon  på om den offentlige tannhelsetjenesten har lykkes med det forebyggende arbeidet slik at disse pasientene oppnår så få og små fyllinger som mulig. Utbredelse av sykdommen karies blant 12-åringer gir et bilde av tannsettets tilstand og er en indikator på betydningen av videre satsing på det forebyggende arbeidet slik at barn utvikler så lite karies som mulig og best mulig forutsetning for god munnhelse livet ut.

Indikatoren viser andelen 12-åringer undersøkt eller behandlet siste år med DMFT=0, 1≤DMFT≤4, og DMFT>4. I tillegg viser indikatoren hvor stor andel av årskullet som ble undersøkt og/eller behandlet siste år.

For 12-åringer beregnes også Significant Caries index (SiC), som er den gjennomsnittlige DMFT-scoren for den tredjedelen av årskullet med høyest DMFT-score. SiC-indeks ble introdusert i år 2000 for å sette søkelyset på barna som har høyest karies-score. 

Det er interessant å følge med hvordan dmft/DMFT utvikler seg fram mot 18 år. Denne indikatoren sammen med indikatorene for årskullene 5 og 18 år, gjøre det mulig å følge utviklingen i de enkelte årskull frem mot 18 år. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

* Store bokstaver indikerer at det er permanente tenner som vurderes.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 25.06.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no