Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 12-åringer

Denne kvalitetsindikatoren viser tannhelsetilstand hos undersøkte 12-åringer siste år. For å måle tanntilstand benyttes et mål som heter DMFT* (Decayed, Missing, Filled Teeth). Dette er et mål for summen av antall tenner som har eller har hatt behov for behandling, eller som har gått tapt på grunn av sykdom.

Resultater

76,7 % av alle 12-åringer i landet var til undersøkelse eller behandling i 2018. Sammenligning av tannhelsetilstand og kariesforekomst mellom fylker er vanskelig uten å ta hensyn til andel undersøkte eller behandlede 12-åringer. Det er til dels store forskjeller både i andel undersøkte 12-åringer, og andelen av disse som har hull.

På landsbasis hadde 60,4 prosent av alle undersøkte eller behandlede 12-åringer null hull i 2018, mot 60,0 prosent i 2017 og 59,2 prosent i 2016.

Hedmark fylke hadde undersøkt 93,8 prosent av alle 12-åringer i 2018 og funnet 72,5 prosent av disse uten hull. Det er høyest fylkesvise andel uten hull i 2018. Hedmark hadde den høyeste andelen også i 2017. Telemark fylke har lavest andel uten hull med 51,5 % i 2018 og har samtidig hatt 76,8 prosent av alle 12-åringer til undersøkelse eller behandling.

På landsbasis hadde 36,5 prosent undersøkte eller behandlede 12-åringer i 2018 1-4 hull, mens 3,1 prosent hadde hull i mer enn 4 tenner.

På landsbasis har den tredjedelen av 12-åringer med dårligst tanntilstand i gjennomsnitt 2,5 tenner med hull, fyllinger eller tenner som er trukket på grunn av karies i 2018.

Det er geografiske forskjeller mellom fylkene. I 2018 var SiC-indeks (gjennomsnittlig antall tenner med hull, fyllinger eller tenner som er trukket hos den tredjedelen med dårligst tanntilstand) lavest i Hedmark fylke med 1,7 og høyest i Finnmark med 3,1.

Forbehold ved tolkning

​Det er et problem at enkelte av forskjellige årsaker, ikke kommer til time. Det kan medføre at utvalget av 12-åringer som måles blir skjevt, det vil si ikke er tilfeldig og dermed ikke gir et representativt mål for sykdomsutbredelsen i populasjonen.

Om indikatoren

Tannhelsen i Norge er gjennomgående god, men det er fortsatt en liten gruppe som har store kariesproblemer. Tannhelsetilstanden hos 12-åringer gir et bilde av om den offentlige tannhelsetjenesten har lykkes med det forebyggende arbeidet slik at disse pasientene oppnår så få og små fyllinger som mulig. Utbredelse av sykdommen karies blant 12-åringer gir et bilde av tannsettets tilstand og er en indikator på betydningen av videre satsing på det forebyggende arbeidet slik at barn utvikler så lite karies som mulig og best mulig forutsetning for god munnhelse livet ut.

Indikatoren viser andelen 12-åringer undersøkt eller behandlet siste år med DMFT=0, DMFT≥1 og ≤4, og DMFT>4. I tillegg viser indikatoren hvor stor andel av årskullet som ble undersøkt og/eller behandlet siste år.

For 12-åringer beregnes også Significant Caries index (SiC), som er den gjennomsnittlige DMFT-scoren for den tredjedelen av årskullet med høyest DMFT-score. SiC-indeks ble introdusert i år 2000 for å sette søkelyset på barna som har høyest karies-score. 

Det er interessant å følge med hvordan dmft/DMFT utvikler seg fram mot 18 år. Denne indikatoren sammen med indikatorene for årskullene 5 og 18 år, gjøre det mulig å følge utviklingen i de enkelte årskull frem mot 18 år. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

* store bokstaver indikerer at det er permanente tenner som vurderes

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 20.06.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no