Tannpleierårsverk per 10 000 innbygger

Indikatoren viser antall avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbygger

Resultater 

På landsbasis var det 1,9 avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbygger i 2019. Dette tallet har vært jevnt gjennom perioden 2015-2019.

Det er betydelige forskjeller mellom fylkene på antall tannpleierårsverk. Antall tannpleierårsverk i de aller fleste fylkene ligger mellom 1,3 (Telemark) og 2,5 (Nordland). Finnmark og Troms skiller seg spesielt ut ved at de har henholdsvis 3,9 og 4,3 avtalte tannpleierårsverk.

Forbehold ved tolkning

Byer med regionale odontologiske kompetansesentre (Tromsø, Trondheim, Oslo, Arendal, Bergen og Stavanger) og Høgskolen i Innlandet har tannpleiere som også er knyttet til undervisning og forskning. Dette kan medføre at antall tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere i fylkene der disse enhetene ligger ikke gjenspeiler antall årsverk som er tilgjengelig for befolkningen. Kompetansesenteret i Arendal ble lagt ned i 2019.

Troms fylkeskommune inkluderer antall årsverk knyttet Universitetsklinikken ved Universitetet i Tromsø (UiT) i antall årsverk for den offentlige fylkeskommunale tannhelsetjeneste.

Om indikatoren

Tallmateriale leveres av Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB har tatt i brukt en ny metode for å beregne årsverk. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i mars 2020 og er sammenlignbare over tid. 

Det er et mål at tannhelsetjenester skal være likt tilgjengelig for alle. Dette kan bidra til at sosiale helseforskjeller utjevnes. Indikatoren gir en indikasjon på hvor tilgjengelig tannhelsetjenesten er og om den er rettferdig fordelt.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 25.06.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no