Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sykehusopphold - epikrisetid

Indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen en og sju dager etter at pasienten er skrevet ut fra somatisk helsetjeneste.

Resultater

Det er et mål om at minst 70 prosent av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning fra sykehus.

I 1. tertial 2023 ble 68,3 prosent av alle epikrisene nasjonalt sendt innen 1 dag etter utskrivning fra sykehus. Det er en økning fra 3. tertial 2022 da andelen var 66,1 prosent. 

Samtlige regioner har hatt en økning i andel epikriser sendt innen 1 dag i 1. tertial 2023, både sammenlignet med forrige tertial og 1. tertial i fjor. Både Helse Nord RHF og Helse Sør-Øst RHF når målet om minst 70 prosent dette tertialet. 

88,1 prosent av epikrisene ble sendt innen 7 dager i 1. tertial 2023. Det er en økning fra 87,1 i 3. tertial 2022. Det er nokså lite variasjon mellom regionene i andel epikriser sendt innen 7 dager. 

Forbehold ved tolkning

Flere behandlingssteder er inkludert i statistikken f.o.m. 2022. Dersom det mangler tall for noen enheter så kan det skyldes at data ikke vises av personvernhensyn fordi pasientgrunnlaget er lavt. Hvis totalt antall pasienter (nevneren) er under 5 og/eller antall pasienter (telleren) er mellom 1-4 vil enheten ikke vises i statistikken.

Det har blitt gjort en endring i uttrekket for denne indikatoren f.o.m. 2015, slik at fødende og nyfødte ikke lenger er med i beregningen. Resultatene fra 2015 og senere er derfor ikke sammenlignbare med resultatene fra før 2015.

Om indikatoren

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene, for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Epikrisetid beskriver tiden fra pasienten skrives ut til epikrisen er sendt. Denne tiden er et uttrykk for samhandling og kommunikasjon internt i sykehuset og mellom ett behandlingssted og øvrig helse- og omsorgstjeneste.

Det er viktig at sykehuset raskt sender relevant informasjon til andre deler av helse- og omsorgstjenesten, slik at pasienten får best mulig oppfølging. Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging.

Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene. Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen 7 dager etter utskrivning.

Fra og med 2019 har Helse- og omsorgsdepartementet satt som krav at minst 70 prosent av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning fra sykehus.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 14.09.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no