Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sykehusopphold - epikrisetid

Indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen en og sju dager etter at pasienten er skrevet ut fra somatisk helsetjeneste.

Resultater

Det er et mål at minst 70 prosent av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning fra sykehus.

I 2021 ble 65,6 prosent av epikrisene sendt innen 1 dag etter utskrivning fra sykehus, mens 88,6 prosent ble sendt innen 7 dager. Det er en endring fra henholdsvis 63,6 prosent og 88,3 prosent i 2020.

Alle regionene har hatt en økning i andel epikriser sendt innen 1 dag fra 2020 til 2021. Andelen i 2021 varierer mellom 59,2 prosent i Helse Midt-Norge RHF og 69,6 i Helse Nord RHF. 

Andelen epikriser sendt innen 7 dager har endret seg lite fra 2020 til 2019. Her er forskjellen mellom regionene også vesentlig lavere. 

Forbehold ved tolkning

Det har blitt gjort en endring i uttrekket for denne indikatoren fra og med 2015, slik at fødende og nyfødte ikke lenger er med i beregningen. Resultatene fra 2015 og senere er derfor ikke sammenlignbare med resultatene fra før 2015.

Om indikatoren

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene, for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Epikrisetid beskriver tiden fra pasienten skrives ut til epikrisen er sendt. Denne tiden er et uttrykk for samhandling og kommunikasjon internt i sykehuset og mellom ett behandlingssted og øvrig helse- og omsorgstjeneste.

Det er viktig at sykehuset raskt sender relevant informasjon til andre deler av helse- og omsorgstjenesten, slik at pasienten får best mulig oppfølging. Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging.

Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene. Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning.

Fra og med 2019 har Helse- og omsorgsdepartementet satt som krav at minst 70 prosent av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning fra sykehus.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 05.05.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no