Sykehusopphold - epikrisetid

Indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen en og sju dager etter at pasienten er skrevet ut fra somatisk helsetjeneste.

Resultater

Det er et mål at minst 70 prosent av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning fra sykehus.

I 2. tertial 2020 ble 64,2 prosent av epikrisene sendt innen 1 dag etter utskrivning fra sykehus, mens 88,9 prosent ble sendt innen 7 dager. Som tidligere er det en økning fra 2. tertial forutgående år i både andel sendt innen 1 og 7 dager.

Økningen fra 2. tertial 2019 til 1. tertial 2020 er likevel noe større enn i tidligere perioder. Fra samme periode i fjor har andel epikriser sendt innen 1 dag økt med 9,4 prosent nasjonalt. Til sammenligning var det en økning på 5,2 prosent fra 2. tertial 2018 til 2. tertial 2019. Også andelen sendt innen 7 dager har hatt en litt større økning enn i tilsvarende perioder forutgående år.

Selv om andelen epikriser sendt innen 1 dag har økt, har antallet epikriser sendt innen 1 dag vært 0,7 prosent lavere i 2. tertial 2020 enn i samme periode i fjor. Dette skyldes at antall utskrevede pasienter har gått ned. Fra 2. tertial 2019 til 2. tertial 2020 har vært en nedgang i utskrevne pasienter nasjonalt på 9,2 prosent. Nedgangen henger sammen med en reduksjon i planlagt aktivitet på sykehusene som følge av covid-19.

Det er som tidligere forskjell mellom regionene i andelen epikriser sendt innen 1 dag. I 2. tertial 2020 var andelen epikriser sendt innen 1 dag på 57,3 prosent i Helse Midt-Norge RHF, mens andelen var på 69,7 prosent i Helse Nord RHF. Sammenlignet med samme periode i fjor har det vært en øking i alle regioner. Økningen har vært størst i Helse Midt-Norge RHF, som fra 2. tertial i fjor har hatt en økning på 13,5 prosent i andel epikriser sendt innen 1 dag. Forskjellen mellom regionene i andel epikriser sendt innen 7 dager er fortsatt liten.  

Forbehold ved tolkning

Det har blitt gjort en endring i uttrekket for denne indikatoren fra og med 2015, slik at fødende og nyfødte ikke lenger er med i beregningen. Resultatene fra 2015 og senere er derfor ikke sammenlignbare med resultatene fra før 2015.

Om indikatoren

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene, for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Epikrisetid beskriver tiden fra pasienten skrives ut til epikrisen er sendt. Denne tiden er et uttrykk for samhandling og kommunikasjon internt i sykehuset og mellom ett behandlingssted og øvrig helse- og omsorgstjeneste.

Det er viktig at sykehuset raskt sender relevant informasjon til andre deler av helse- og omsorgstjenesten, slik at pasienten får best mulig oppfølging. Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging.

Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene. Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning.

Fra og med 2019 har Helse- og omsorgsdepartementet satt som krav at minst 70 prosent av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning fra sykehus.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 03.12.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no