Sykehusopphold - epikrisetid

Indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen en og syv dager etter at pasienten er skrevet ut fra somatisk helsetjeneste.

Resultater

Det er et mål at minst 70 prosent av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning fra sykehus.

I 3. tertial 2019 ble 58,4 prosent av epikrisene sendt innen 1 dag etter utskrivning fra sykehus, mens 85,4 prosent ble sendt innen 7 dager.

Det er som tidligere en markant forskjell mellom regionene i andelen epikriser sendt innen 1 dag. I 3. tertial 2019 var andelen epikriser sendt innen 1 dag på 50,3 prosent i Helse Midt-Norge RHF, mens andelen var på 64,7 prosent i Helse Nord RHF. Forskjellen mellom regionene i andel epikriser sendt innen 7 dager er fortsatt liten.

Dersom vi ser på året 2019 samlet, ble 57,4 prosent av epikrisene sendt innen 1 dag etter utskrivning fra sykehuset og 85,5 prosent ble sendt innen 7 dager. Det er en økning fra 2018, da andelen var på henholdsvis 54,4 og 84,7 prosent. Alle regioner har hatt en positiv utvikling i andel epikriser sendt innen 1 dag i 2019.   

Forbehold ved tolkning

Det har blitt gjort en endring i uttrekket for denne indikatoren fra og med 2015, slik at fødende og nyfødte ikke lenger er med i beregningen. Resultatene fra 2015 og senere er derfor ikke sammenlignbare med resultatene fra før 2015.

Om indikatoren

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene, for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Epikrisetid beskriver tiden fra pasienten skrives ut til epikrisen er sendt. Denne tiden er et uttrykk for samhandling og kommunikasjon internt i sykehuset og mellom ett behandlingssted og øvrig helse- og omsorgstjeneste.

Det er viktig at sykehuset raskt sender relevant informasjon til andre deler av helse- og omsorgstjenesten, slik at pasienten får best mulig oppfølging. Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging.

Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene. Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning.

Fra og med 2019 har Helse- og omsorgsdepartementet satt som krav at minst 70 prosent av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning fra sykehus.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 07.05.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no