Sykehusopphold - epikrisetid

Indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen en og syv dager etter at pasienten er skrevet ut fra somatisk helsetjeneste.

Resultater

På landsbasis i 2018 ble 54,4 prosent av epikrisene sendt innen 1 dag etter utskrivningsdato fra sykehuset, og 84,7 prosent av alle epikriser var sendt innen 7 dager. I 2017 var andelen på henholdsvis 52,8 og 84,5 prosent. 

Det er relativt liten forskjell mellom regionene i andel epikriser sendt ut innen 7 dager. Det er imidlertid en markant forskjell i andelen epikriser sendt ut innen en dag. I 2018 var andelen epikriser sendt ut innen 1 dag på 43,8 prosent i Helse Midt-Norge RHF, mens den i på 61,8 prosent i Helse Nord RHF. 

Forbehold ved tolkning

Det har blitt gjort en endring i uttrekket for denne indikatoren fra og med 2015, slik at fødende og nyfødte ikke lenger er med i beregningen. Resultatene fra 2015 og senere er derfor ikke sammenlignbare med resultatene fra før 2015.

Om indikatoren

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene, for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Epikrisetid beskriver tiden fra pasienten skrives ut til epikrisen er sendt. Denne tiden er et uttrykk for samhandling og kommunikasjon internt i sykehuset og mellom ett behandlingssted og øvrig helse- og omsorgstjeneste.

Det er viktig at sykehuset raskt sender relevant informasjon til andre deler av helse- og omsorgstjenesten, slik at pasienten får best mulig oppfølging. Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging.

Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene. Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning.

Fra og med 2019 har Helse- og omsorgsdepartementet satt som krav at minst 70 prosent av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning fra sykehus.

Først publisert: 29.11..11.2018 Sist faglig oppdatert: 29.11..11.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no