Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sykehusopphold - pasienterfaringer

Indikatoren viser pasienters erfaringer etter opphold ved somatiske sykehus. Pasientene ble stilt en rekke spørsmål om forskjellige sider ved sykehusoppholdet.

Resultater

Resultatene beskriver erfaringene til pasienter som har vært innlagt i somatiske sykehus. Svarene danner grunnlaget for beregning av resultater innenfor ni ulike områder som er viktige for pasienter:

  • Pleiepersonalet
  • Legene
  • Informasjon
  • Organisering
  • Pårørende
  • Standard
  • Utskriving
  • Samhandling
  • Ventetid

På nasjonalt nivå er det indikatoren Pleiepersonalet (75 poeng), etterfulgt av Legene (74 poeng) og Informasjon (72 poeng) som har fått de høyeste skårene. De laveste skårene har Samhandling og Utskriving, begge med 60 poeng. Hvordan indikatorene skårer i forhold til hverandre er svært lik tidligere undersøkelser. 

I resultatene for 2021 er det noen regionale forskjeller. Pasientene i Helse Midt-Norge RHF gir signifikant høyere skår enn landsgjennomsnittet på indikatorene Pleiepersonalet, Organisering og Samhandling. Helse Nord RHF har en signifikant høyere skår enn landsgjennomsnittet på indikatoren Standard. I Helse Vest RHF gir pasientene signifikant lavere skår enn landsgjennomsnittet på indikatoren Standard. Helse Sør-Øst har signifikant lavere skår enn landsgjennomsnittet på indikatorene Pårørende og Standard.

Det har vært lite endringer på nasjonalt nivå fra 2020 til 2021. Det er en signifikant nedgang fra 2020 til 2021 på indikatoren Standard fra 72 poeng i 2020 til 70 poeng i 2021. Det er ingen signifikant endring siden 2020 på de øvrige indikatorene. 

For beskrivelse av metode og flere analyser på nasjonalt nivå, se FHI.

Her ligger også resultatrapporter for hvert enkelt sykehus, helseforetak og regionalt helseforetak.

Forbehold ved tolkning

Sammenligning med 2019 og tidligere års undersøkelser må tolkes med forsiktighet pga endringer i datainnsamling og analyser (se beskrivelse av indikatoren).

Om indikatoren

Erfaringer fra pasienter utgjør en viktig indikator for kvaliteten på sykehusene. Ved å spørre og følge opp pasienters tilbakemeldinger blir sykehusene bedre rustet til å gjennomføre forbedringer innen områder som er viktige for pasientene. Resultatene på denne kvalitetsindikatoren gir dermed sykehusene relevant informasjon til kvalitetsforbedring.

Folkehelseinstituttet gjennomfører nasjonale undersøkelser hvor pasienter som er utredet og/eller behandlet i spesialisthelsetjenesten blir bedt om å svare på et spørreskjema som inneholder en rekke spørsmål om erfaringer både når det gjelder strukturer og prosesser, forventninger og ventetid.

Denne undersøkelsen er en skjemabasert spørreundersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet blant pasienter som ble utskrevet fra somatiske sykehus i perioden 1. august-31.oktober 2021. Det ble trukket 400 tilfeldige pasienter fra hvert sykehus. Svarprosenten var på 60.

34 av totalt 56 spørsmål regnes om til 9 indikatorer med ulike tema (poeng fra 0 til 100). Resultatene er vektet for frafall i ulike pasientgrupper, for å styrke representativiteten. Ved sammenligning mellom sykehus er resultatene justert for å jevne ut forskjeller som skyldes ulik pasientsammensetning.

Indikatoren for Pasientsikkerhet har tidligere blitt rapportert, men utgår fra og med resultatene for 2014.

Først publisert: 25.08.2016 Siste faglige endring: 15.09.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no