Sykehusopphold - pasienterfaringer

Indikatoren viser pasienters erfaringer etter opphold ved somatiske sykehus. Pasientene ble stilt en rekke spørsmål om forskjellige sider ved sykehusoppholdet.

Resultater

​Hovedfunnene baserer seg på oppsummering og statistiske tester utført av Kunnskapssenteret.

Nasjonalt
– På nasjonalt nivå er det bedring i pasienters erfaring med: pleiepersonalet, legene, informasjon, organisering, standard, utskriving og ventetid fra 2011 til 2015. Det er kun pasienters erfaring med hvordan pårørende blir mottatt og informert, samt samhandling som er uendret i samme periode.
– Tall for 2015 viser at på nasjonalt nivå er det en forbedring på områdene pleiepersonalet og standard, i forhold til tall fra 2014. Ingen områder har negativ utvikling, i noen av måleperiodene.
 

Helse Midt-Norge RHF
–Forbedring på pasienters vurdering av: pleiepersonalet, legene, informasjon og organisering i perioden fra 2011 til 2015. For perioden 2014 til 2015 var det ingen signifikante endringer.
– Tall for 2015 viser at Helse Midt-Norge RHF ligger over landsgjennomsnittet på områdene organisering og standard.
 

Helse Nord RHF
– Forbedring på pasienters vurdering av: pleiepersonalet, legene, organisering og standard i perioden 2011 til 2015. For perioden 2014 til 2015 var det en signifikant nedgang i hvordan pasienter vurderte hvordan pårørende var informert og tatt i mot ved behandlingsstedene.
– Tall for 2015 viser at Helse Nord RHF ligger under landsgjennomsnittet på områdene pårørende og standard.

Helse Sør-Øst RHF
– Forbedring på pasienters vurdering av: pleiepersonalet, legene, informasjon organisering og utskrivning i perioden 2011 til 2015. I perioden fra 2014 til 2015 var det også forbedring på pasienters vurdering av standard.
– Tall for 2015 viser at Helse Sør-Øst RHF ligger omtrent på landsgjennomsnittet på alle områdene.

Helse Vest RHF
– Forbedring på pasienters vurdering av: pleiepersonalet, legene, informasjon og standard i perioden 2011 til 2015. Det var ingen endringer fra 2014 til 2015.
– Tall for 2015 viser at Helse Vest RHF ligger under landsgjennomsnittet på området ventetid.

Om indikatoren

Erfaringer fra pasienter som har vært innlagt på somatiske sykehus utgjør en viktig indikator for kvaliteten på sykehusene. Ved å spørre og følge opp pasienters tilbakemeldinger blir sykehusene bedre rustet til å gjennomføre forbedringer innen områder som er viktige for pasientene. Resultatene på denne kvalitetsindikatoren gir dermed sykehusene relevant informasjon til kvalitetsforbedringsprosesser.

Folkehelseinstituttet gjennomfører nasjonale undersøkelser hvor pasienter som har vært innlagt på sykehus blir bedt om å svare på et spørreskjema som inneholder en rekke spørsmål om erfaringer med sykehuset både når det gjelder strukturer og prosesser, forventninger og ventetid.

Svarene danner grunnlaget for beregning av resultater innenfor ni ulike områder:.

  • Pleiepersonalet
  • Legene
  • Informasjon
  • Organisering
  • Pårørende
  • Standard
  • Utskriving
  • Samhandling
  • Ventetid

Indikatoren for Pasientsikkerhet har tidligere blitt rapportert, men utgår fra og med resultatene for 2014.

Totalt svarte 12884 pasienter på undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 59 prosent.

Først publisert: 25.08.2016 Sist faglig oppdatert: 25.08.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no