Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sykehusopphold - pasienterfaringer

Indikatoren viser pasienters erfaringer etter opphold ved somatiske sykehus. Pasientene ble stilt en rekke spørsmål om forskjellige sider ved sykehusoppholdet.

Resultater

Resultatene beskriver erfaringene til pasienter som har vært innlagt i somatiske sykehus. Svarene danner grunnlaget for beregning av resultater innenfor ni ulike områder som er viktige for pasienter:

  • Pleiepersonalet
  • Legene
  • Informasjon
  • Organisering
  • Pårørende
  • Standard
  • Utskriving
  • Samhandling
  • Ventetid

På nasjonalt nivå er det indikatorene Pårørende, Pleiepersonalet og Legene som har fått de høyeste skårene. De laveste skårene har Utskrivning og Samhandling fått. Dette likner resultatene fra tidligere undersøkelser, seinest i 2015.

I resultatene for 2019 er det regionale forskjeller. Pasientene i Helse Midt-Norge RHF gir signifikant høyere skår enn landsgjennomsnittet på flere av områdene. Dette gjelder i vurdering av pleiepersonalet, informasjon, organisering, pårørende, standard og samhandling. I Helse Vest RHF gir pasientene signifikant lavere skår enn landsgjennomsnittet på områdene pårørende, standard og ventetid. Pasienter i Nord og Sør-Øst gir ikke signifikant høyere eller lavere skårer på noen av områdene.

På nasjonalt nivå er det tilbakegang på seks av de ni indikatorskårene. Unntakene er samhandling, som er uforandret, og utskrivning og ventetid, hvor skårene er høyere enn i 2015. 

For helseforetak og sykehus er det flest avvik fra gjennomsnittet og størst variasjon på indikatoren Standard (ved sykehuset). Av de 59 sykehusene som deltok i undersøkelsen, har 21 gjennomsnittsskår på alle de ni indikatorene. For landet under ett ga pasienter med høy alder og svak helse sykehusene de dårligste tilbakemeldingene.

For beskrivelse av metode og flere analyser på nasjonalt nivå, se FHI.

Her ligger også resultatrapporter for hvert enkelt sykehus, helseforetak og regionalt helseforetak.

Forbehold ved tolkning

Sammenligning med 2015 og tidligere års undersøkelser må tolkes med forsiktighet pga endringer i datainnsamling og analyser.​​​​​​​

Om indikatoren

Erfaringer fra pasienter utgjør en viktig indikator for kvaliteten på sykehusene. Ved å spørre og følge opp pasienters tilbakemeldinger blir sykehusene bedre rustet til å gjennomføre forbedringer innen områder som er viktige for pasientene. Resultatene på denne kvalitetsindikatoren gir dermed sykehusene relevant informasjon til kvalitetsforbedring.

Folkehelseinstituttet gjennomfører nasjonale undersøkelser hvor pasienter som er utredet og/eller behandlet i spesialisthelsetjenesten blir bedt om å svare på et spørreskjema som inneholder en rekke spørsmål om  erfaringer både når det gjelder strukturer og prosesser, forventninger og ventetid.

Denne undersøkelsen er en skjemabasert spørreundersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet blant pasienter som ble utskrevet fra somatiske sykehus i perioden 1. august-31.oktober 2019. Totalt 21 189 personer ble inkludert i undersøkelsen. Av disse svarte 12 296, og det gir en total svarprosent på 58.

34 av spørsmålene regnes om til 9 indikatorer med ulike tema (poeng fra 0 til 100). Resultatene er vektet for frafall i ulike pasientgrupper, for å styrke representativiteten. Ved sammenligning mellom sykehus er resultatene justert for å jevne ut forskjeller som skyldes ulik pasientsammensetning.

Indikatoren for Pasientsikkerhet har tidligere blitt rapportert, men utgår fra og med resultatene for 2014.

​​​​​​​

Først publisert: 25.08.2016 Sist faglig oppdatert: 15.12.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no