Korridorpasienter på sykehus

Indikatoren viser andel og antall pasienter som ligger på korridor.

Resultater  

På landsbasis var det en andel på 0,7 prosent korridorpasienter i 2. tertial 2020. Det er en nedgang fra 2. tertial 2019, da andelen var på 1,1 prosent. 

Pasienter i sykehus som ligger på korridor går ned. I 2. tertial 2020 var det registrert 6 888 korridorpasienter, mens det i 1. tertial var 10 337. Også sammenlignet med 2. tertial 2019 var det betydelig færre korridorpasienter. 

Helse Midt-Norge RHF har i alle årene (årsdata) fra 2011-2019 ligget lavest av regionene. I 2. tertial 2020 var andelen korridorpasienter lavest i Helse Midt-Norge RHF med 0,3 prosent. I samme periode har Helse Vest RHF høyest andel korridorpasienter med 1,5 prosent. Helse Nord RHF har en andel korridorpasienter på 0,7 prosent, mens Helse Sør-Øst RHF har en andel korridorpasienter på 0,6 prosent.

Om indikatoren​​​​​

Indikatoren regner ikke med pasienter som tas inn utover sykehusets vanlige kapasitet ved ekstraordinære hendelser som f.eks. ulykker, katastrofer etc. 

En korridorpasient er en pasient som ligger i en seng i en av sykehusets korridorer, på et bad, et skyllerom, en dagligstue eller lignende. Pasienter regnes også som korridorpasienter når de blir lagt på gangen for at personalet skal kunne observere pasienten, eller fordi pasienten har behov for kontakt med personalet.

Det er ikke ønskelig å ha pasienter liggende i korridorene på sykehus. Det er vanskelig å ivareta den lovpålagte taushetsplikten, for pasienter som ligger i gangene eller i andre fellesrom. I tillegg opplever pasientene at det går ut over deres personlige integritet og verdighet. For å få bedre kvalitet og pasientsikkerhet, er det et mål om at det skal være ingen korridorpasienter. Målet om ingen korridorpasienter har inngått i de regionale helseforetakenes oppdragsdokumenter hvert år siden 2016. 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 03.12.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no