Korridorpasienter på sykehus

Indikatoren viser andel og antall pasienter som ligger på korridor.

Resultater 

På landsbasis ble det rapportert 1,2 prosent korridorpasienter i 3.tertial 2019. Det er en oppgang fra i 2018, da andelen var på 1,0 prosent.      

Helse Midt-Norge RHF har i alle årene (årsdata) fra 2011-2019 ligget lavest av regionene. I 3.tertial 2019 var andelen korridorpasienter i Helse Midt-Norge RHF 0,6 prosent. Helse Vest RHF og Helse Nord RHF har i samme periode ligget høyest og Helse Vest RHF hadde 3.tertial 2019 en andel korridorpasienter på 1,5 prosent. 

Om indikatoren​​​​​

Indikatoren regner ikke med pasienter som tas inn utover sykehusets vanlige kapasitet ved ekstraordinære hendelser som f.eks. ulykker, katastrofer etc. 

En korridorpasient er en pasient som ligger i en seng i en av sykehusets korridorer, på et bad, et skyllerom, en dagligstue eller lignende. Pasienter regnes også som korridorpasienter når de blir lagt på gangen for at personalet skal kunne observere pasienten, eller fordi pasienten har behov for kontakt med personalet.

Det er ikke ønskelig å ha pasienter liggende i korridorene på sykehus. Det er vanskelig å ivareta den lovpålagte taushetsplikten, for pasienter som ligger i gangene eller i andre fellesrom. I tillegg opplever pasientene at det går ut over deres personlige integritet og verdighet. 

Datakilde: Særrapportering fra helseforetakene

 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 07.05.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no