Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Korridorpasienter på sykehus

Indikatoren viser andel og antall pasienter som ligger på korridor.

Resultater  

Andelen korridorpasienter på sykehus var på 1,3 prosent i 2. tertial 2022. Det er minimal økning fra forrige tertial da andelen var på 1,2 prosent. Andelen har økt gradvis siden 1. tertial 2021, etter en periode med nedgang i 2020 og starten av 2021. 

Antallet korridorpasienter er litt høyere i 2. tertial 2022 enn i forrige tertial. Også antallet korridorpasienter ligger nå på et høyere nivå enn i 2020 og starten av 2021. 

Helse Midt-Norge RHF har over tid hatt lavest andel korridorpasienter av regionene, mens Helse Vest RHF har ligget høyest. 

Forbehold

Tallene for 2020 og 2021 bør ses i sammenheng med endret aktivitet på sykehusene grunnet covid-19.

Helgelandssykehuset inngår ikke i 2020-data for landet og Helse Nord RHF, ettersom Helgelandssykehuset ikke rapporterte tall for 3. tertial 2020. 

Om indikatoren​​​​​

Indikatoren regner ikke med pasienter som tas inn utover sykehusets vanlige kapasitet ved ekstraordinære hendelser som f.eks. ulykker, katastrofer etc. 

En korridorpasient er en pasient som ligger i en seng i en av sykehusets korridorer, på et bad, et skyllerom, en dagligstue eller lignende. Pasienter regnes også som korridorpasienter når de blir lagt på gangen for at personalet skal kunne observere pasienten, eller fordi pasienten har behov for kontakt med personalet.

Det er ikke ønskelig å ha pasienter liggende i korridorene på sykehus. Det er vanskelig å ivareta den lovpålagte taushetsplikten, for pasienter som ligger i gangene eller i andre fellesrom. I tillegg opplever pasientene at det går ut over deres personlige integritet og verdighet. For å få bedre kvalitet og pasientsikkerhet, er det et ønske om at det ikke skal være korridorpasienter.

Målet om ingen korridorpasienter har inngått i de regionale helseforetakenes oppdragsdokumenter hvert år siden 2016. Nullvisjonen er tatt ut av oppdragsdokumentene for 2022.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no