Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Korridorpasienter på sykehus

Indikatoren viser andel og antall pasienter som ligger på korridor.

Resultater 

Andelen korridorpasienter på sykehus nasjonalt var 1,3 prosent i 2022. Det er økning fra 2021 da andelen var på 0,9 prosent. Andelen i 2022 er på samme nivå som i 2019, etter en perioden med lavere andel i 2020 og 2021. 

Antallet korridorpasienter er høyere i 2022 enn året før. Antallet korridorpasienter ligger nå på nesten samme nivå som i 2019, etter en perioden med reduksjon i 2020 og 2021. 

Helse Midt-Norge RHF har over tid hatt lavest andel korridorpasienter av regionene, mens Helse Vest RHF har ligget høyest. 

Forbehold

Grunnet utfordringer ved overgangen til Helseplattformen har St. Olavs Hospital ikke rapportert inn antall korridorpasienter for 3. tertial 2022. St. Olavs Hospital er registrert med 0 korridorpasienter i beregningsgrunnlaget for denne perioden. Dette tallet vil bli korrigert. 

Tallene for 2020 og 2021 bør ses i sammenheng med endret aktivitet på sykehusene grunnet covid-19.

Om indikatoren​​​​​

Indikatoren regner ikke med pasienter som tas inn utover sykehusets vanlige kapasitet ved ekstraordinære hendelser som f.eks. ulykker, katastrofer etc. 

En korridorpasient er en pasient som ligger i en seng i en av sykehusets korridorer, på et bad, et skyllerom, en dagligstue eller lignende. Pasienter regnes også som korridorpasienter når de blir lagt på gangen for at personalet skal kunne observere pasienten, eller fordi pasienten har behov for kontakt med personalet.

Det er ikke ønskelig å ha pasienter liggende i korridorene på sykehus. Det er vanskelig å ivareta den lovpålagte taushetsplikten, for pasienter som ligger i gangene eller i andre fellesrom. I tillegg opplever pasientene at det går ut over deres personlige integritet og verdighet. For å få bedre kvalitet og pasientsikkerhet, er det et ønske om at det ikke skal være korridorpasienter.

Målet om ingen korridorpasienter har inngått i de regionale helseforetakenes oppdragsdokumenter hvert år siden 2016. Nullvisjonen er tatt ut av oppdragsdokumentene for 2022.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 04.05.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no