Sykehusopphold - individuell plan i barnehabilitering

Indikatoren viser hvor stor andel av barn i barnehabiliteringestjenestene som har en individuell plan eller om individuell plan er under arbeid. Indikatoren viser også hvor ofte spesialisthelsetjenesten varsler kommunen om behovet for individuell plan.

Resultater

På landsbasis i 2018 ble det dokumentert og rapportert individuell plan eller individuell plan under arbeid for 16,9 prosent av barn i barnehabilteringstjenestene. I 2017 var andelen 21,8 prosent. Nedgangen knytter seg delvis til at Helse- Midt-Norge gikk ned fra 24,2 prosent i 2017 til 0,3 prosent i 2018. Nedgangen i Helse Midt-Norge knytter seg til at status for IP ikke er registret i 99,5 prosent av sakene. 

Forbehold

Som hovedregel er det kommunen som har ansvaret for å utarbeide individuell plan. Når data fra spesialisthelsetjenesten likevel brukes for å måle forekomsten av individuell plan blant en bestemt pasientgruppe, må tallene tolkes med forsiktighet. Det kan for eksempel være barn som har individuell plan uten at dette er registrert i spesialisthelsetjenesten. Det betyr at resultatene i indikatoren kan være lavere enn den reelle forekomsten av individuell plan.

For en høy andel av barna i barnehabiliteringstjenestene er det ikke registrert informasjon om individuell plan hos Norsk pasientregister. Disse barna inngår i beregningen av indikatoren som om de ikke har individuell plan.

Om indikatoren

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan.

Individuell plan er et virkemidlene for å sikre at pasienter som trenger det, tilbys koordinerte og forutsigbare tjenester, og er en rettighet til disse pasientene i pasient- og brukerrettighetsloven. Pasienten må samtykke til at det utarbeides en individuell plan, og har rett til å bli involvert i arbeidet med planen.

Det er vanligvis kommunen som har ansvaret for å utarbeide en individuell plan. Spesialisthelsetjenestens ansvar begrenser seg til å informere pasienten og pårørende om retten til individuell plan, varsle kommunen om behov, og bidra i kommunens arbeid knyttet til individuell plan.

Utvalget i indikatoren er avgrenset til barn som har hatt minst tre konsultasjoner i barnehabiliteringstjenestene.

Først publisert: 25.04.2019 Sist faglig oppdatert: 25.04.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no