Sykehusopphold - fristbrudd for pasienter på venteliste

Indikatoren viser andel pasienter med rett til nødvendig helsehjelp i somatisk helsetjeneste som fortsatt står på venteliste etter passert frist for start av nødvendig helsehjelp.

Resultater

Resultatene viser andel pasienter med rett til nødvendig helsehjelp i somatisk helsetjeneste som fortsatt står på venteliste etter passert frist for start av nødvendig helsehjelp. I oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene er målet for 2019 er at regionene skal overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2018 (passert planlagt tid). Regionene skal innen 2021 overholde minst 95 pst. av avtalene. RHF og HF som har andel fristbrudd på fem prosent eller lavere har dermed overholdt Helse- og omsorgsdepartementets krav.

Forbehold ved tolkning

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulike registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og evt. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.​​​

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter​» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren

Behandlingssteder som er uten fristbrudd for pasienter på venteliste eller som ikke har pasienter på venteliste vises ikke i statistikken. Statistikken gir et øyeblikksbilde av antall pasienter på venteliste ved utgangen av hvert tertial og hvor stor andel av disse som har fristbrudd.

Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal få en frist for når helsehjelpen senest skal starte. Denne fristen for start av nødvendig helsehjelp er en pasientrettighet, og skal sikre god prioritering slik at pasientene med de mest alvorlige sykdommene behandles først. Fristbrudd oppstår altså når tentativ frist er overskredet.

I oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene er det et mål at det ikke skal være noen fristbrudd.

Først publisert: 29.11..11.2018 Sist faglig oppdatert: 29.11..11.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no