Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rusbehandling - epikrisetid

Indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen en og syv dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Resultater

Det er et mål at minst 70 prosent av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning fra TSB. Helse Sør-Øst er den eneste region som når målsettingen.  

På landsnivå i 2. tertial 2022, ble 53,3 prosent av epikrisene sendt innen 1 dag etter utskrivning fra TSB. 80,6 prosent ble sendt innen 7 dager.

Forbehold ved tolkning

Aggregeringen av institusjoner under kategoriene "Helse Sør-Øst Private", "Helse Midt-Norge Private", "Helse Vest Private" og "Helse Nord Private" er endret f.o.m. 2022. Den nye aggregeringen er basert på lokasjonshierarkiet i NPR-datagrunnlag. Endringen innebærer et brudd i statistikken for disse 4 kategoriene f.o.m. 2022. 

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultatet for hele 2018.

Det kan være enkelte behandlingssteder som mangler. Dette kan skje for eksempel dersom rapporterende enhet har endret organisasjonsnummer, rapportert fra hovedenhet eller er en ny enhet. Vi jobber med å inkludere alle rapporterende enheter.

Målet om at minst 70 prosent av epikrisene skal sendes innen 1 dag ble gitt i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene i 2022. I 2021 var målsettingen 60 prosent, mens den i 2020 og 2019 var 50 prosent. 

Om indikatoren

Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning. 

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging. Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no