Rusbehandling - epikrisetid

Indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen en og syv dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Resultater

I perioden 2013 til 2018 ble mellom 23,6 og 28,8 prosent av alle epikriser på landsnivå sendt innen én dag. De siste fire årsperiodene har Helse Midt-Norge RHF sendt ut størst andel epikriser innen én dag, og i 2018 oppnådde de målet for 2019 med en andel på 54,8 prosent. De resterende RHF-ene har sendt ut mellom 26,1 og 27,2 prosent av alle epikriser innen én dag.

I 2018 ble 78,9 prosent av epikrisene i landet sendt innen 7 dager. Helse Midt-Norge var nærmest måloppnåelse med 91,8 prosent sendt innen 7 dager, etterfulgt av Helse Vest med 85,6 prosent.

I andre tertial 2019 er landsgjennomsnittet for epikriser sendt innen én på 38,2 prosent, mens Helse Midt-Norge har sendte ut 73,3 prosent av sine epikriser innen én dag. Helse Vest sendte ut 37,8 prosent, mens Helse Nord lå lavest med 29,8 prosent av epikrisene sendt innen én dag. Helse Midt-Norge hadde sendt ut 96,1 prosent innen 7 dager, mens helse Nord lå lavest med kun 63,6 prosent av epikrisene sendt innen 7 dager.

Forbehold ved tolkning

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultatet for hele 2018.

Om indikatoren

Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning. Oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2019 setter som mål at minst 50 prosent av epikrisene er sendt innen én dag etter utskrivning fra psykisk helsevern for voksne og TSB, og alle skal være sendt innen syv dager.

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging. Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene.

Først publisert: 29.11..11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11..11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no