Rusbehandling - epikrisetid

Indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen en og syv dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Resultater

I perioden 2013 til 2019 ble mellom 23,6 og 36,9 prosent av alle epikriser på landsbasis sendt innen én dag. Andre tertial 2019 hadde den høyeste andelen målt til nå, 38,1 prosent, før det var en liten nedgang til 36,9 prosent i tredje tertial. Målet er at 50 prosent av epikrisene skal sendes innen én dag.

De siste fem årene har Helse Midt-Norge RHF sendt ut størst andel epikriser innen én dag, og i tredje tertial 2019 var andelen oppe i 74,2 prosent. De andre RHF-ene har lavere andeler, fra 28,3 prosent i Helse Vest til 30,6 prosent i Helse Nord og 31,9 prosent Helse Sør-Øst. 

Tredje tertiaI 2019 ble 78,5 prosent av epikrisene i landet sendt innen 7 dager. Helse Midt-Norge var nærmest måloppnåelse med 96,2 prosent sendt innen 7 dager, etterfulgt av Helse Vest med 79,1 prosent. Helse Sør-Øst hadde en andel på 78,8, mens Helse Nord lå lavest med en andel på 62,8 sendt innen 7 dager.

Forbehold ved tolkning

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultatet for hele 2018.

Om indikatoren

Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning. Oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2019 setter som mål at minst 50 prosent av epikrisene er sendt innen én dag etter utskrivning fra psykisk helsevern for voksne og TSB, og alle skal være sendt innen syv dager.

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging. Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 07.05.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no