Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rusbehandling - epikrisetid

Indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen en og syv dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Resultater

Det er et mål at minst 70 prosent av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning fra TSB.

I 1. tertial 2022 ble 55,7 prosent av epikrisene sendt innen 1 dag etter utskrivning fra TSB, mens 81,2 prosent ble sendt innen 7 dager.

Alle regionene med unntak av Helse Sør-Øst RHF har hatt en økning i andel epikriser sendt innen 1 dag sammenlignet med 1. tertial 2021. Andelen i 1. tertial 2022 varierer mellom 36,5 prosent i Helse Nord RHF og 83,3 prosent i Helse Midt-Norge RHF. 

Forbehold ved tolkning

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultatet for hele 2018.

Det kan være enkelte behandlingssteder som mangler. Dette kan skje f.eks. dersom rapporterende enhet har endret organisasjonsnummer, rapportert fra hovedenhet eller er en ny enhet. Vi jobber med å inkludere alle rapporterende enheter.

Om indikatoren

Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning. Oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2020, setter som mål at minst 50 prosent av epikrisene er sendt innen en dag etter utskrivning fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging. Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 15.09.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no