Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rusbehandling - epikrisetid

Indikatoren viser andel epikriser sendt innen 1 dag og 7 dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Resultater

Det er et mål at minst 70 prosent av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning fra TSB.

På landsbasis i 2023 ble 61,5 prosent av epikrisene sendt innen 1 dag. Det er en økning fra 54,3 prosent i 2023. Trenden på landsbasis har vært økende de siste årene, men det er stor variasjon mellom helseregionene. Helse Midt-Norge RHF er den eneste regionen som når målsettingen med en andel på 84,7 prosent.

Andelen epikriser sendt innen 7 dager var 84,2 prosent i 2023. Det er også stor variasjon mellom de regionale helseforetakene her. Lavest er Helse Nord RHF med 59,8 prosent mens Helse Midt-Norge RHF ligger høyest med 96,1 prosent.

Forbehold ved tolkning

Det er gjort endringer i måten antall utskrivelser beregnes på for å sikre at det aktuelle opphold er døgnopphold i de situasjonene der det er forflytning mellom forskjellige sykehus ila oppholdet.

Data på behandlingsstedsnivå er kun inkludert f.o.m. 2019 grunnet manglende innrapportering av mange behandlingssteder før 2019. Dersom det mangler tall for noen enheter så kan det skyldes at data ikke vises av personvernhensyn fordi pasientgrunnlaget er lavt. Hvis totalt antall pasienter (nevneren) er under 5 og/eller antall pasienter (telleren) er mellom 1-4 vil enheten ikke vises i statistikken.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultatet for hele 2018.

 

Om indikatoren

Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning. 

Målet om at minst 70 prosent av epikrisene skal sendes innen 1 dag ble gitt i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene i 2023. 

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging. Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging. Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene.

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 03.05.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no