Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rusbehandling - epikrisetid

Indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen en og syv dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Resultater

I 2. tertial 2021 var det på landsbasis 56,9 prosent av epikrisene fra døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), som ble utsendt innen én dag etter utskriving. Det er den høyeste andelen målt til nå. For 2. tertial fra 2011 til 2020 var mellom 22 og 51 prosent av alle epikriser sendt innen én dag. 

De siste ti årene har Helse Midt-Norge RHF sendt ut størst andel epikriser innen én dag, og i 2. tertial 2021 var andelen oppe i 81,3 prosent. De andre RHF-ene har lavere andeler, fra 37,8 prosent i Helse Nord til 56,9 prosent i Helse Vest og 53,5 prosent Helse Sør-Øst. 

2. tertial 2021 ble 85,2 prosent av epikrisene i landet sendt innen 7 dager. Helse Midt-Norge var nærmest måloppnåelse med 97,0 prosent sendt innen 7 dager, etterfulgt av Helse Sør-Øst med 86,3 prosent. Helse Vest hadde en andel på 84,0, mens Helse Nord lå lavest med en andel på 64,5 sendt innen 7 dager.

Forbehold ved tolkning

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultatet for hele 2018.

Det kan være enkelte behandlingssteder som mangler. Dette kan skje f.eks. dersom rapporterende enhet har endret organisasjonsnummer, rapportert fra hovedenhet eller er en ny enhet. Vi jobber med å inkludere alle rapporterende enheter.

Om indikatoren

Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning. Oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2020, setter som mål at minst 50 prosent av epikrisene er sendt innen en dag etter utskrivning fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging. Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 02.12.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no