Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rusbehandling - epikrisetid

Indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen en og syv dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Resultater

I 2020 var det på landsbasis 48,6 prosent av epikrisene fra døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), som ble utsendt innen én dag etter utskriving. Det er den høyeste andelen målt til nå på årsbasis. Fra 2011 til 2020 var mellom 17,3 og 48,6 prosent av alle epikriser sendt innen én dag. 

De siste fem årene har Helse Midt-Norge RHF sendt ut størst andel epikriser innen én dag, og i andre tertial 2020 var andelen oppe i 80,2 prosent. De andre RHF-ene har lavere andeler, fra 30,9 prosent i Helse Nord til 31,0 prosent i Helse Vest og 50,1 prosent Helse Sør-Øst. 

I 2020 ble 85,2 prosent av epikrisene i landet sendt innen 7 dager. Helse Midt-Norge var nærmest måloppnåelse med 96,8 prosent sendt innen 7 dager, etterfulgt av Helse Sør-Øst med 88,1 prosent. Helse Vest hadde en andel på 79,5, mens Helse Nord lå lavest med en andel på 61,5 sendt innen 7 dager.

Forbehold ved tolkning

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultatet for hele 2018.

Om indikatoren

Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning. Oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2020, setter som mål at minst 50 prosent av epikrisene er sendt innen en dag etter utskrivning fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging. Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 06.05.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no