Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Medvirkning i egen behandling - involvering i behandlingsplan

Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet en behandlingsplan i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Resultater 

Innen TSB viser resultatene at det på landsbasis var 29 prosent av pasientene i pakkeforløpet som sammen med behandler hadde utarbeidet en behandlingsplan i 2020. Det er variasjon mellom helseregionene. Andelen som hadde utarbeidet en behandlingsplan sammen med behandler varierer fra 14 prosent i Helse Vest til 34 prosent i Helse Nord og Helse Sør-Øst.

Forbehold 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble innført gradvis gjennom 2019. Helseforetakene startet med registrering og rapportering i ulike deler av året. Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge startet i januar 2019. Helse Vest startet registrering i mars 2019, mens Helse Nord ikke var i gang før november 2019.

Tilbakemeldingene fra tjenesten har vært at det tar tid å etablere nye rutiner for registrering, utredning og behandling i henhold til beskrivelsene i pakkeforløpene. Registrering og uttrekk av pakkeforløpsdata har vært påvirket av tekniske problemer, dette gjelder spesielt i Helse Vest og Helse Nord [1]. I den første SINTEF-rapporten pekes det på lite velfungerende datasystemer som påvirket implementeringen av pakkeforløp negativt. Det blir også stilt spørsmål ved kvalitet og sammenliknbarhet i kodingen på grunn av ulik kodepraksis i og mellom helseforetakene[2].

Om indikatoren 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble innført i norsk helsetjeneste fra 1. januar 2019. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, trygt, helhetlig og forutsigbart forløp uten faglig ubegrunnet ventetid i utredning, behandling og oppfølging. Pakkeforløpene skal sikre forutsigbarhet gjennom sammenhengende og nasjonalt normerende pasientforløp.

Pasienter i pakkeforløp skal etter endt utredning, og etter at pasienten er informert om alternative behandlingsformer enheten tilbyr, involveres i utarbeidelse av en behandlingsplan. Dersom pasienten har rett til Individuell plan (IP), blir behandlingsplanen en del av denne. Behandlingsplanen må utarbeides før behandlingen starter. For å kunne ta et informert valg, må pasienten og eventuelt pårørende være informert om de ulike behandlingsformene enheten kan tilby for pasientens tilstand. 

En behandlingsplan som er utarbeidet av behandler i samarbeid med pasienten og eventuelt pårørende, er en god indikasjon på om brukermedvirkning finner sted. 

Indikatoren måler andel pasienter som sammen med behandler har utarbeidet en behandlingsplan.

 

Kilder:

Først publisert: 06.05.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no