Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forløpstid for utredning i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som er utredet innen anbefalt forløpstid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Resultater

Innen TSB viser resultatene at det på landsbasis var 84 prosent av pasienter i pakkeforløp som ble utredet innen anbefalt forløpstid i 2021.

Det er stor variasjon mellom ulike helseforetak, og noe variasjon mellom helseregionene. Helse Nord hadde lavest andel pasienter som ble utredet innen anbefalt forløpstid med 58 prosent. I Helse Sør-Øst var andelen høyest, der var det 87 prosent av pasientene som ble utredet innen anbefalt forløpstid.

Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge når målsettingen om at minst 80 prosent av pasientene som er i pakkeforløp for utredning og behandling skal ha gjennomført utredning innen anbefalt forløpstid.

Forbehold 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble innført gradvis gjennom 2019. Helseforetakene startet med registrering og rapportering i ulike deler av året. Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge startet i januar 2019. Helse Vest startet registrering i mars 2019, mens Helse Nord ikke var i gang før november 2019.

Tilbakemeldingene fra tjenesten har vært at det tar tid å etablere nye rutiner for registrering, utredning og behandling i henhold til beskrivelsene i pakkeforløpene. Registrering og uttrekk av pakkeforløpsdata har vært påvirket av tekniske problemer, dette gjelder spesielt i Helse Vest og Helse Nord [1]. I den første SINTEF-rapporten pekes det på lite velfungerende datasystemer som påvirket implementeringen av pakkeforløp negativt. Det blir også stilt spørsmål ved kvalitet og sammenliknbarhet i kodingen på grunn av ulik kodepraksis i og mellom helseforetakene[2]. Koronapandemien har også påvirket tjenestene.

Om indikatoren 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble innført i norsk helsetjeneste fra 1. januar 2019. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, trygt, helhetlig og forutsigbart forløp uten faglig ubegrunnet ventetid i utredning, behandling og oppfølging. Pakkeforløpene skal sikre forutsigbarhet gjennom sammenhengende og nasjonalt normerende pasientforløp.

Utredning er i pakkeforløpet delt i basis- og utvidet utredning. Hver av utredningene har en anbefalt forløpstid. For basis utredning i døgnenhet er den anbefalte forløpstiden på 7 kalenderdager og for basis utredning i poliklinikk er den på 21 kalenderdager. For utvidet utredning i poliklinikk er den anbefalte forløpstiden på inntil 42 kalenderdager. I TSB er det forløpstid for utvidet utredning i poliklinikk. Den samlede forløpstiden for utredning i poliklinikk kan ikke overstige 63 kalenderdager.

Indikatoren viser hvor stor andel av pasientene i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som har gjennomført utredning innen anbefalt forløpstid. Forløpstiden er fastsatt for å sikre utredning skjer uten ubegrunnet ventetid, og for at tilbudet skal bli mer likt nasjonalt.

Målet er at minst 80 prosent av pasientene som er i pakkeforløp for utredning og behandling i TSB skal ha gjennomført utredning innen anbefalt forløpstid.

Kilder:

Først publisert: 06.05.2021 Sist faglig oppdatert: 05.05.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no