Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forløpstid for utredning i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som er utredet innen anbefalt forløpstid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Resultater

Innen TSB viser resultatene at det på landsbasis var 82 prosent av pasienter i pakkeforløp som ble utredet innen anbefalt forløpstid 2. tertial 2021.

Det er noe variasjon mellom helseregionene. Helse Nord hadde lavest andel pasienter som ble utredet innen anbefalt forløpstid, dette var på 67 prosent. I Helse Sør-Øst var andelen høyest, der var det 85 prosent av pasientene som ble utredet innen anbefalt forløpstid.

Helse Sør-Øst når målsettingen på 80 prosent. De øvrige RHF-ene ligger under dette.

Forbehold 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble innført gradvis gjennom 2019. Helseforetakene startet med registrering og rapportering i ulike deler av året. Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge startet i januar 2019. Helse Vest startet registrering i mars 2019, mens Helse Nord ikke var i gang før november 2019.

Tilbakemeldingene fra tjenesten har vært at det tar tid å etablere nye rutiner for registrering, utredning og behandling i henhold til beskrivelsene i pakkeforløpene. Registrering og uttrekk av pakkeforløpsdata har vært påvirket av tekniske problemer, dette gjelder spesielt i Helse Vest og Helse Nord [1]. I den første SINTEF-rapporten pekes det på lite velfungerende datasystemer som påvirket implementeringen av pakkeforløp negativt. Det blir også stilt spørsmål ved kvalitet og sammenliknbarhet i kodingen på grunn av ulik kodepraksis i og mellom helseforetakene[2].

Om indikatoren 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble innført i norsk helsetjeneste fra 1. januar 2019. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, trygt, helhetlig og forutsigbart forløp uten faglig ubegrunnet ventetid i utredning, behandling og oppfølging. Pakkeforløpene skal sikre forutsigbarhet gjennom sammenhengende og nasjonalt normerende pasientforløp.

Utredning er i pakkeforløpet delt i basis- og utvidet utredning. Hver av utredningene har en anbefalt forløpstid. For basis utredning i døgnenhet er den anbefalte forløpstiden på 7 kalenderdager og for basis utredning i poliklinikk er den på 21 kalenderdager. For utvidet utredning i poliklinikk er den anbefalte forløpstiden på inntil 42 kalenderdager. I TSB er det forløpstid for utvidet utredning i poliklinikk. Den samlede forløpstiden for utredning i poliklinikk kan ikke overstige 63 kalenderdager.

Indikatoren viser hvor stor andel av pasientene i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som har gjennomført utredning innen anbefalt forløpstid. Forløpstiden er fastsatt for å sikre utredning skjer uten ubegrunnet ventetid, og for at tilbudet skal bli mer likt nasjonalt.

 

Kilder:

Først publisert: 06.05.2021 Sist faglig oppdatert: 02.12.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no