Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forløpstid for utredning i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Indikatoren viser andel av pasienter i nasjonale pasientforløp som er utredet innen anbefalt forløpstid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Resultater

På landsbasis ble 79 prosent av pasienter i nasjonale pasientforløp utredet innen anbefalt forløpstid i 2. tertial 2023. 

Det er stor variasjon mellom helseregionene (RHF). Helse Midt-Norge RHF hadde lavest andel som ble utredet innen anbefalt forløpstid med 50 prosent. Helse Sør-Øst var den eneste region som nådde målsettingen på 80 prosent, og hadde en andel på 86 prosent. 

Forbehold 

Nasjonale pasientforløp (opprinnelig kalt pakkeforløp) for psykisk helse og rus ble innført gradvis gjennom 2019. Helseforetakene startet med registrering og rapportering i ulike deler av året. Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge startet i januar 2019. Helse Vest startet registrering i mars 2019, mens Helse Nord startet i november 2019.

Tilbakemeldingene fra tjenesten har vært at det tar tid å etablere nye rutiner for registrering, utredning og behandling i henhold til beskrivelsene i pasientforløpene. Registrering og uttrekk av forløpsdata har vært påvirket av tekniske problemer, dette gjelder spesielt i Helse Vest og Helse Nord [1]. I den første SINTEF-rapporten pekes det på lite velfungerende datasystemer som påvirket implementeringen av pasientforløp negativt. Det blir også stilt spørsmål ved kvalitet og sammenliknbarhet i kodingen på grunn av ulik kodepraksis i og mellom helseforetakene[2]. Koronapandemien har også påvirket tjenestene.

Om indikatoren 

Nasjonale pasientforløp (opprinnelig kalt pakkeforløp) for psykisk helse og rus ble innført i norsk helsetjeneste fra 1. januar 2019. Formålet med de nasjonale pasientforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, trygt, helhetlig og forutsigbart forløp uten faglig ubegrunnet ventetid i utredning, behandling og oppfølging. Pasientforløpene skal sikre forutsigbarhet gjennom sammenhengende og nasjonalt normerende pasientforløp.

Utredning er i pasientforløpet delt i basis- og utvidet utredning. Hver av utredningene har en anbefalt forløpstid. For basis utredning i døgnenhet er den anbefalte forløpstiden på 7 kalenderdager og for basis utredning i poliklinikk er den på 21 kalenderdager. For utvidet utredning i poliklinikk er den anbefalte forløpstiden på inntil 42 kalenderdager. I TSB er det forløpstid for utvidet utredning i poliklinikk. Den samlede forløpstiden for utredning i poliklinikk kan ikke overstige 63 kalenderdager.

Indikatoren viser hvor stor andel av pasientene i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som har gjennomført utredning innen anbefalt forløpstid. Forløpstiden er fastsatt for å sikre utredning skjer uten ubegrunnet ventetid, og for at tilbudet skal bli mer likt nasjonalt.

Målet er at minst 80 prosent av pasientene som er i nasjonale pasientforløp for utredning og behandling i TSB skal ha gjennomført utredning innen anbefalt forløpstid.

Kilder:

Først publisert: 06.05.2021 Siste faglige endring: 30.11.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no