Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Indikatoren måler andel av pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som har gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innenfor anbefalt forløpstid.

Resultater

Innen TSB viser resultatene at det på landbasis var 46 prosent av pasienter i pakkeforløp som hadde første evaluering av behandling i poliklinikk innen anbefalt forløpstid i 1. tertial 2022.

Det er stor variasjon mellom helseregioner (RHF) og mellom ulike helseforetak. I Helse Nord RHF var andel pasienter som hadde første evaluering av behandling i poliklinikk innen anbefalt tid lavest, denne var på 31 prosent. Helse Midt-Norge RHF hadde høyest andel med 61 prosent.

Ingen helseregioner når målsettingen om at minst 80 prosent av pasientene som er i pakkeforløp skal ha gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innen anbefalt forløpstid.

Forbehold 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble innført gradvis gjennom 2019. Helseforetakene startet med registrering og rapportering i ulike deler av året. Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge startet i januar 2019. Helse Vest startet registrering i mars 2019, mens Helse Nord ikke var i gang før november 2019.

Tilbakemeldingene fra tjenesten har vært at det tar tid å etablere nye rutiner for registrering, utredning og behandling i henhold til beskrivelsene i pakkeforløpene. Registrering og uttrekk av pakkeforløpsdata har vært påvirket av tekniske problemer, dette gjelder spesielt i Helse Vest og Helse Nord [1]. I den første SINTEF-rapporten pekes det på lite velfungerende datasystemer som påvirket implementeringen av pakkeforløp negativt. Det blir også stilt spørsmål ved kvalitet og sammenliknbarhet i kodingen på grunn av ulik kodepraksis i og mellom helseforetakene[2]. Koronapandemien har også påvirket tjenestene.

Om indikatoren

Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble innført i norsk helsetjeneste fra 1. januar 2019. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, trygt, helhetlig og forutsigbart forløp uten faglig ubegrunnet ventetid i utredning, behandling og oppfølging. Pakkeforløpene skal sikre forutsigbarhet gjennom sammenhengende og nasjonalt normerende pasientforløp.

Pasienter skal være trygge på at behandlingen i tverrfaglig spesialisert rusbehandling er effektiv og individuelt tilpasset. Pakkeforløpet innebærer derfor regelmessig evaluering av status for behandlingen. Evalueringen skal gjennomføres i fellesskap av pasienten, eventuelt pårørende, behandler, og andre relevante samarbeidspartnere. Hvis evalueringen fører til større endringer i behandlingsplanen, skal tilbakemelding sendes til henviser og fastlege.

Indikatoren viser hvor stor andel av pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling som har fått gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innen anbefalt forløpstid. Forløpstiden på 7 (14 fra 2021) kalenderdager måles fra klinisk beslutning (etter utredning) til første evaluering. Forløpstiden er fastsatt for å sikre at evalueringen skal skje regelmessig og uten ubegrunnet ventetid, og for at tilbudet skal bli mest mulig likt nasjonalt.

Målet er at minst 80 prosent av pasientene som er i pakkeforløp skal ha gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innen anbefalt forløpstid.

Kilder:

Først publisert: 06.05.2021 Sist faglig oppdatert: 15.09.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no