Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Indikatoren måler andel av pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som har gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innenfor anbefalt forløpstid.

Resultater

Det er en målsetting at minst 80 prosent av pasientene som er i et pasientforløp skal ha gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innen anbefalt forløpstid.

På landsbasis hadde 44 prosent av pasientene gjennomført første evaluering av behandlingen innenfor anbefalt forløpstid i 2023. Det er stor variasjon mellom helseregioner (RHF) og mellom ulike helseforetak. Helse Nord RHF hadde lavest andel med 36 prosent, mens den var høyest i Helse Vest RHF på 48 prosent. 

Forbehold 

Nasjonale pasientforløp (opprinnelig kalt pakkeforløp) for psykisk helse og rus ble innført gradvis gjennom 2019. Helseforetakene startet med registrering og rapportering i ulike deler av året. Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge startet i januar 2019. Helse Vest startet registrering i mars 2019, mens Helse Nord startet i november 2019.

Tilbakemeldingene fra tjenesten har vært at det tar tid å etablere nye rutiner for registrering, utredning og behandling i henhold til beskrivelsene i pasientforløpene. Registrering og uttrekk av forløpsdata har vært påvirket av tekniske problemer, dette gjelder spesielt i Helse Vest og Helse Nord [1]. I den første SINTEF-rapporten pekes det på lite velfungerende datasystemer som påvirket implementeringen av pakkeforløp negativt. Det blir også stilt spørsmål ved kvalitet og sammenliknbarhet i kodingen på grunn av ulik kodepraksis i og mellom helseforetakene[2]. Koronapandemien har også påvirket tjenestene.

Om indikatoren

Nasjonale pasientforløp (tidligere pakkeforløp) for psykisk helse og rus ble innført fra 1. januar 2019. Formålet med pasientforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, trygt, helhetlig og forutsigbart forløp uten faglig ubegrunnet ventetid i utredning, behandling og oppfølging. Pasientforløpene skal sikre forutsigbarhet gjennom sammenhengende og nasjonalt normerende pasientforløp.

Pasienter skal være trygge på at behandlingen i tverrfaglig spesialisert rusbehandling er effektiv og individuelt tilpasset. Pasientforløpet innebærer derfor regelmessig evaluering av status for behandlingen. Evalueringen skal gjennomføres i fellesskap av pasienten, eventuelt pårørende, behandler, og andre relevante samarbeidspartnere. Hvis evalueringen fører til større endringer i behandlingsplanen, skal tilbakemelding sendes til henviser og fastlege.

Indikatoren viser hvor stor andel av pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling som har fått gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innen anbefalt forløpstid. Forløpstiden på 7 (14 fra 2021) kalenderdager måles fra klinisk beslutning (etter utredning) til første evaluering. Forløpstiden er fastsatt for å sikre at evalueringen skal skje regelmessig og uten ubegrunnet ventetid, og for at tilbudet skal bli mest mulig likt nasjonalt.

Målet er at minst 80 prosent av pasientene som er i pasientforløp skal ha gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innen anbefalt forløpstid.

Kilder:

Først publisert: 06.05.2021 Siste faglige endring: 03.05.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no