Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Indikatoren måler andel av pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som har gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innenfor anbefalt forløpstid i måleperioden.

Resultater

Innen TSB viser resultatene at det på landbasis var 43 prosent av pasienter i pakkeforløp som hadde første evaluering av behandling i poliklinikk innen anbefalt forløpstid 2. tertial 2021. På landsbasis har det vært en økning fra samme periode i 2020, da andelen var på 33 prosent.

Det er stor variasjon mellom helseregionene. I Helse Nord var andel pasienter som hadde første evaluering av behandling i poliklinikk lavest, dette var på 28 prosent. Helse Midt-Norge hadde høyest andel av pasientene som hadde første evaluering behandlingen i poliklinikk innen anbefalt forløpstid, andelen var på 63 prosent

Ingen av RHF-ene når målsettingen om at minst 80 prosent av pasientene skal ha utarbeidet en behandlingsplan sammen med behandler.

Forbehold 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble innført gradvis gjennom 2019. Helseforetakene startet med registrering og rapportering i ulike deler av året. Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge startet i januar 2019. Helse Vest startet registrering i mars 2019, mens Helse Nord ikke var i gang før november 2019.

Tilbakemeldingene fra tjenesten har vært at det tar tid å etablere nye rutiner for registrering, utredning og behandling i henhold til beskrivelsene i pakkeforløpene. Registrering og uttrekk av pakkeforløpsdata har vært påvirket av tekniske problemer, dette gjelder spesielt i Helse Vest og Helse Nord [1]. I den første SINTEF-rapporten pekes det på lite velfungerende datasystemer som påvirket implementeringen av pakkeforløp negativt. Det blir også stilt spørsmål ved kvalitet og sammenliknbarhet i kodingen på grunn av ulik kodepraksis i og mellom helseforetakene[2].

Om indikatoren

Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble innført i norsk helsetjeneste fra 1. januar 2019. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, trygt, helhetlig og forutsigbart forløp uten faglig ubegrunnet ventetid i utredning, behandling og oppfølging. Pakkeforløpene skal sikre forutsigbarhet gjennom sammenhengende og nasjonalt normerende pasientforløp.

Pasienter skal være trygge på at behandlingen i tverrfaglig spesialisert rusbehandling er effektiv og individuelt tilpasset. Pakkeforløpet innebærer derfor regelmessig evaluering av status for behandlingen. Evalueringen skal gjennomføres i fellesskap av pasienten, eventuelt pårørende, behandler, og andre relevante samarbeidspartnere. Hvis evalueringen fører til større endringer i behandlingsplanen, skal tilbakemelding sendes til henviser og fastlege.

Indikatoren viser hvor stor andel av pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling som har fått gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innen anbefalt forløpstid. Forløpstiden på 7 (14 fra 2021) kalenderdager måles fra  klinisk beslutning (etter utredning) til første evaluering. Forløpstiden er fastsatt for å sikre at evalueringen skal skje regelmessig og uten ubegrunnet ventetid, og for at tilbudet skal bli mest mulig likt nasjonalt.

 

Kilder:

Først publisert: 06.05.2021 Sist faglig oppdatert: 02.12.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no