Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for voksne - epikrisetid

Indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen 1 og 7 dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne.

Resultater

Det er et mål at minst 70 prosent av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning fra psykisk helsevern voksne.

På landsbasis var andelen epikriser sendt innen 1 dag på 56 prosent i 2. tertial 2022. Tendensen har vært økende, fra en andel 29,8 prosent på landsbasis i 2. tertial 2015. Det er noe variasjon mellom helseregionene (RHF), andel epikriser sendt innen 1 dag varierer fra 51,9 prosent i Helse Nord RHF til 57,7 prosent i Helse Sør-Øst RHF.

Andelen epikriser sendt innen 7 dager ligger på 84,4 prosent på landsbasis for 2. tertial 2022. Variasjonen mellom helseregionene (RHF) i andel epikriser sendt innen 7 dager er større sammenlignet med andel epikriser sendt innen 1 dag. Andelen varierer fra 80 prosent i Helse Nord RHF til 92,5 prosent i Helse Midt-Norge RHF.

Forbehold

Aggregeringen av institusjoner under kategoriene "Helse Sør-Øst Private", "Helse Midt-Norge Private", "Helse Vest Private" og "Helse Nord Private" er endret f.o.m. 2022. Den nye aggregeringen er basert på lokasjonshierarkiet i NPR-datagrunnlag. Endringen innebærer et brudd i statistikken for disse 4 kategoriene f.o.m. 2022. 

Det kan være enkelte behandlingssteder som mangler. Dette kan skje f.eks. dersom rapporterende enhet har endret organisasjonsnummer, rapportert fra hovedenhet eller er en ny enhet. Vi jobber med å inkludere alle rapporterende enheter.

Om indikatoren

Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning. Oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2022 setter som mål at minst 70% er sendt innen èn dag etter utskrivning fra psykisk helsevern for voksne og TSB.

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging. Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no