Psykisk helse for voksne - epikrisetid

Indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen 1 og 7 dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne.

Resultater

I 1. tertial 2020 lå Helse Midt-Norge RHF høyest med 50,9 prosent epikriser sendt innen 1 dag, mens Helse Vest RHF lå lavest med en andel på 42,5 sendt innen 1 dag.
Fra 2015 til 1. tertial 2020 har andelen epikriser sendt innen 1 dag økt fra 28,2 prosent til 50,9 prosent. Det har vært en jevnt økende trend i de regionale helseforetakene de siste tre årene.

Andelen epikriser som er sendt innen 7 dager ligger på 81,2 prosent for 1. tertial 2020. Det er noe variasjon mellom de regionale helseforetakene, Helse Midt RHF har den høyeste andelen og ligger på 91,3 prosent, mens Helse Vest RHF har den laveste og ligger på 79,4 prosent. Helse Nord RHF har økt sin andel fra 77,3 til 86,5 prosent fra 3.tertial 2019 til 1.tertial 2020.

Om indikatoren

Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning. Oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2020 setter som mål at minst 50 prosent av epikrisene er sendt innen én dag etter utskrivning fra psykisk helsevern for voksne og TSB, og at alle skal være sendt innen syv dager.

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging. Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 17.09.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no