Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helsevern for voksne - epikrisetid

Indikatoren viser andel epikriser sendt innen 1 dag og 7 dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne.

Resultater

Det er et mål at minst 70 prosent av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning fra psykisk helsevern for voksne.

På landsbasis i 2023 ble 61,2 prosent av epikrisene sendt innen 1 dag. Det er en økning fra 57,1 prosent i 2022. For helseregionene varierte andelen fra 55,0 prosent i Helse Nord RHF til 63,3 prosent i Helse Sør-Øst RHF. 

Andelen epikriser sendt innen 7 dager var 88,1 prosent på landsbasis 2023. Andelen har vært stabil de siste årene med liten variasjon mellom de regionale helseforetakene.

 

Forbehold

Det er gjort endringer i måten antall utskrivelser beregnes på for å sikre at det aktuelle oppholdet er døgnopphold i de situasjonene der det er forflytning mellom forskjellige sykehus ila oppholdet.

Data på behandlingsstedsnivå er kun inkludert f.o.m. 2019 grunnet manglende innrapportering av mange behandlingssteder før 2019. Dersom det mangler tall for noen enheter så kan det skyldes at data ikke vises av personvernhensyn fordi pasientgrunnlaget er lavt. Hvis totalt antall pasienter (nevneren) er under 5 og/eller antall pasienter (telleren) er mellom 1-4 vil enheten ikke vises i statistikken.

Om indikatoren

Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning. Oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2023 setter som mål at minst 70 prosent er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra psykisk helsevern for voksne. 

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging. Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging. Kortere epikrisetid skal bidra til mer helhet i tilbudet til pasientene.

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 03.05.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no