Psykisk helse for voksne - epikrisetid

Indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen en og syv dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne.

Resultater

Fra 2015 til 2018 har andelen med epikriser sendt innen én dag økt fra 28,2 prosent til 34,5 prosent. I 2018 lå Helse Sær-Øst RHF høyest med 37 prosent av epikriser sendt innen én dag, mens Helse Midt-Norge RHF lå lavest med 29,2 prosent av epikrisene sendt innen én dag.

Andelen epikriser sendt innen syv dager ligger på 79,7 prosent på landsbasis. Det er betydelig variasjon mellom de regionale helseforetakene i 2018 – fra Helse Nord RHF på 77,4 til Helse Midt-Norge RHF på 89,5 prosent.

Om indikatoren

Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning. Oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2019 setter som mål at minst 50 prosent av epikrisene er sendt innen én dag etter utskrivning fra psykisk helsevern for voksne og TSB, og at alle skal være sendt innen syv dager.

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging. Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene.

Først publisert: 29.11..11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11..11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no