Psykisk helse for voksne - epikrisetid

Indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen 1 og 7 dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne.

Resultater

Fra 2015 til 2019 har andelen epikriser sendt innen 1 dag økt fra 28,2 prosent til 41,3 prosent. I 2019 lå Helse Midt-Norge høyest med 45,4 prosent epikriser sendt innen 1 dag, mens Helse Vest RHF lå lavest med en andel på 38,4 sendt innen 1 dag.

Andelen epikriser som er sendt innen 7 dager ligger på 79,8 prosent for 3. tertial 2019. Det er noe variasjon mellom RHF-ene, Helse Midt har den høyeste andelen og ligger på 91 prosent, mens Helse Sør-øst har den laveste og ligger på 78,2 prosent.

Om indikatoren

Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning. Oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2019 setter som mål at minst 50 prosent av epikrisene er sendt innen én dag etter utskrivning fra psykisk helsevern for voksne og TSB, og at alle skal være sendt innen syv dager.

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging. Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 07.05.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no