Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for voksne - epikrisetid

Indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen 1 og 7 dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne.

Resultater

Det er et mål at minst 70 prosent av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning fra psykisk helsevern voksne.

På landsbasis har andelen epikriser sendt innen 1 dag, økt fra 52,9 prosent i 2021 til 56,5 prosent i 2022. Tendensen har vært økende, fra en andel 28,2 prosent på landsbasis i 2015. Det er noe variasjon mellom helseregionene. Andelen varierer fra 53 prosent i Helse Nord RHF til 57,5 prosent i Helse Sør-Øst RHF.

Andelen epikriser sendt innen 7 dager ligger på 87,3 prosent på landsbasis for 2022. Variasjonen mellom helseregionene i andel epikriser sendt innen 7 dager er større sammenlignet med andel epikriser sendt innen 1 dag. Andelen varierer fra 82,1 prosent i Helse Nord RHF til 91,3 prosent i Helse Midt-Norge RHF.

Det er gjort endringer i måten antall utskrivelser beregnes for å sikre at gjeldene opphold er døgnopphold i de situasjonene der det er forflytning mellom forskjellige sykehus ila oppholdet.

Forbehold

Data på behandlingsstedsnivå er kun inkludert f.o.m. 2019 grunnet manglende innrapportering av mange behandlingssteder før 2019. Dersom det mangler tall for noen enheter så kan det skyldes at data ikke vises av personvernhensyn fordi pasientgrunnlaget er lavt. Hvis totalt antall pasienter (nevneren) er under 5 og/eller antall pasienter (telleren) er mellom 1-4 vil enheten ikke vises i statistikken.

Om indikatoren

Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning. Oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2022 setter som mål at minst 70% er sendt innen èn dag etter utskrivning fra psykisk helsevern for voksne. 

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging. Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 04.05.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no