Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for voksne - pasienterfaring med døgnopphold

Indikatoren viser pasienterfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern for voksne.

Resultater

Denne brukerundersøkelsen er utført blant alle pasienter på 18 år og eldre som var innlagt ved en døgnenhet i psykisk helsevern i perioden 2020-2023. Spørsmålene er gruppert i tre områder som handler om miljø, pasientorientering og utbytte av oppholdet.

Resultatene fra denne undersøkelsen viser at pasientene gir høyest skår på spørsmålene som omhandler miljø. Det er noe variasjon mellom helseregionene:

Helse Nord RHF oppnår 80,3 poeng av 100 mulige, og Helse Vest RHF skårer 74,4 poeng. Spørsmålene som handler om pasientorientering, varierte fra 69,6 poeng i Helse Sør-øst RHF, til 63,7 poeng i helse Vest RHF. Helse Nord skårer 68,4 og Helse Vest RHF får 63,2 poeng. Samlet viser resultatene at Helse Vest RHF har signifikant dårligere resultater på indikatorene, sammenlignet med de andre helseregionene.

 

Andelen institusjoner som har deltatt i undersøkelsen varierer fra 42 prosent i Helse Nord RHF til 34 prosent i Helse Vest RHF.

Metode

​Spørreundersøkelsen er gjennomført som en kontinuerlig elektronisk måling i perioden 2020-2022. Data fra spørreundersøkelsen er bearbeidet, beregnet og tilrettelagt av Folkehelseinstituttet. Resultatene er sammenlignbare mellom regioner. Tilsvarende undersøkelse ble tidligere gjennomført i 2016, men resultatene kan ikke sammenlignes fordi dette var en tverrsnittsundersøkelse på et gitt tidspunkt. Resultatene er justert for pasientsammensetningen ved institusjonen for å kunne sammenligne på ulike nivå. Følgende justeringsvariabler er brukt ved sammenligning mellom RHFene:

• Hvor lenge pasienten hadde vært innlagt ved institusjonen.

• Hvorvidt innleggelsen var planlagt eller akutt.

• Hvorvidt pasienten opplevde å være innlagt mot sin vilje eller ikke.

• Hvorvidt pasienten opplevde innleggelsen som nødvendig eller unødvendig.

• Pasientens vurdering av egen psykisk helse uken før innleggelse.

• Antall tidligere innleggelser.

• Hvorvidt pasienten er gift/samboende eller ikke.

 

Spørsmålene som inngår i de tre indikatorene:

Miljøet

 1. Var måten du ble tatt imot på ved institusjonen tilfredsstillende?
 2. Har du følt deg trygg ved institusjonen?
 3. Har aktivitetstilbudet ved institusjonen vært tilfredsstillende?
 4. Har måltidene ved institusjonen vært tilfredsstillende?
 5. Har du vært tilfreds med muligheten for privatliv?

Pasientorientering

 1. Har du fått nok tid til samtaler og kontakt med behandlerne/personalet?
 2. Opplever du at behandlerne/personalet har forstått din situasjon?
 3. Har du fått fortalt behandlerne/ personalet det som er viktig om tilstanden din?
 4. Opplever du at behandlerne/personalet har forberedt deg på tiden etter utskrivning?
 5. Opplever du at behandlingen har vært tilpasset din situasjon?
 6. Har du hatt innflytelse på valg av behandlingsopplegg?
 7. Har du hatt innflytelse på medisineringen din?
 8. Har institusjonen gitt deg tilstrekkelig informasjon om dine psykiske plager/ din diagnose?
 9. Har institusjonen gitt deg tilstrekkelig informasjon om de behandlingsmulighetene som finnes for deg?

Utbytte

 1. Gjør hjelpen og behandlingen du får ved institusjonen deg bedre i stand til å forstå dine psykiske plager?
 2. Gjør hjelpen og behandlingen du får ved institusjonen deg bedre i stand til å mestre dine psykiske plager?
 3. Gir hjelpen og behandlingen du får ved institusjonen deg tro på at du vil få et bedre liv etter utskrivning?
 4. Alt i alt, er hjelpen og behandlingen du har fått ved institusjonen tilfredsstillende?
 5. Alt i alt, hvilket utbytte har du hatt av behandlingen ved institusjonen?

 

Indikatorer er grupper av spørsmål med felles tema og intern konsistens, statistisk sett. Svar på spørsmålene gis på en skala fra 1 (ikke i det hele tatt) til 5 (i svært stor grad). For alle indikatorene gjelder det at pasientene må ha svart på minst halvparten av de aktuelle spørsmålene for å telle med. Svarene er omregnet til en skala fra 0 til 100, der høy skåre angir en positiv vurdering av institusjonen. Alle spørsmålene som inngår i indikatoren og mer om metode for undersøkelsen er omtalt i https://www.fhi.no/studier/kontinuerlige-elektroniske-malinger-av-brukererfaringer-i-psykisk-helsevern/rapporter/

 

Forbehold

Se justeringsmodellen som er vist til under metode. Resultatene er justert for tilgjengelige variabler, men vi kan ikke utelukke at andre variabler har en betydning for sammenlignbarheten. Resultatene er ikke vektet for frafall, men vi antar at dette frafallet er forholdsvis likt på tvers av regionene.

Institusjoner som har valgt å delta er inkludert i resultatene. Pasientdeltakelse forutsetter at pasientene har blitt forespurt av ansatte og takket ja til å delta i undersøkelsen. Dette åpner for muligheter for seleksjonsskjevheter.

Andelen institusjoner som har deltatt i undersøkelsen er forholdsvis lav. Med relativt få pasienter og som har ulike diagnoser, blir variasjon i svarene også stor. Dette medfører økt statistisk usikkerhet.

Pasientgruppen er sammensatt, og det er forsøkt å ta hensyn til dette i de statistiske beregningene. Det kan likevel ikke utelukkes at resultat for noen behandlingssteder påvirkes av at pasientsammensetningen, kan skille seg fra de øvrige behandlingsstedene.

Brukererfaringer er én av flere kilder til informasjon om kvaliteten på helsetjenestens ytelser. Annen viktig informasjon om institusjonene er for eksempel kliniske resultatmål, prosessmål og produktivitetstall. Kjennskap til dette og til den lokale konteksten er viktig når resultatene skal fortolkes.

 

Først publisert: 30.11.2017 Siste faglige endring: 03.05.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no