Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for voksne - pasienterfaring med døgnopphold

Denne brukerundersøkelsen er utført blant alle pasienter 18 år og eldre som var innlagt ved en døgnenhet i psykisk helsevern en bestemt høstdag 2016. Spørsmålene er gruppert til tre områder som handler om miljø, pasientorientering og utbytte av oppholdet.

Resultatene for indikatoren er fra 2016 og vil mest sannsynlig bli oppdatert som nasjonal kvalitetsindikator neste gang i 2023. Se her for nyeste resultater av erfaringsundersøkelsen gjennomført av FHI innen psykisk helsevern.

Resultater

​Pasientene gir høyest skår på spørsmålene som omhandler miljø. Her gis 68 poeng av 100 mulige. Spørsmålene som omhandler utbytte fikk 57 poeng, mens spørsmålene som handler om pasientorientering fikk 56 poeng. Det var ingen signifikante forskjeller mellom helseforetakene.

HF-nivå

På de seks spørsmålene om miljøet er laveste skår blant alle HF-ene 64 poeng, og høyest skår er 80 poeng. På spørsmålene om pasientorientering varierer antall poeng fra 45 til 68 poeng. For spørsmålene om utbytte er laveste skår på HF-nivå 48 poeng og høyeste skår 70 poeng.

Metode

​Data fra spørreundersøkelsen er bearbeidet, beregnet og tilrettelagt av Folkehelseinstituttet. Resultatene er sammenlignbare mellom helseforetak og regioner. Tilsvarende undersøkelse ble tidligere gjennomført i 2014, men resultatene kan ikke sammenlignes av ulike årsaker, bl.a. forskjeller i utvalg. Resultatene er vektet for liggetid og justert for pasientsammensetningen ved institusjonen for å kunne sammenligne på ulike nivå.

Spørsmålene som inngår i de tre indikatorene:

Miljøet

 1. Var måten du ble tatt imot på ved institusjonen tilfredsstillende?
 2. Har du fått nok tid til samtaler og kontakt med behandlerne/ personalet?
 3. Har du følt deg trygg ved institusjonen?
 4. Har aktivitetstilbudet ved institusjonen vært tilfredsstillende?
 5. Har måltidene ved institusjonen vært tilfredsstillende?
 6. Har du vært tilfreds med muligheten for privatliv?

Pasientorientering

 1. Opplever du at behandlerne/personalet har forstått din situasjon?
 2. Har du fått fortalt behandlerne/ personalet det som er viktig om tilstanden din?
 3. Opplever du at behandlingen har vært tilpasset din situasjon?
 4. Har du hatt innflytelse på valg av behandlingsopplegg?
 5. Har institusjonen gitt deg tilstrekkelig informasjon om dine psykiske plager/ din diagnose?
 6. Har institusjonen gitt deg tilstrekkelig informasjon om de behandlingsmulighetene som finnes for deg?

Utbytte

 1. Gjør hjelpen og behandlingen du får ved institusjonen deg bedre i stand til å forstå dine psykiske plager?
 2. Gjør hjelpen og behandlingen du får ved institusjonen deg bedre i stand til å mestre dine psykiske plager?
 3. Gir hjelpen og behandlingen du får ved institusjonen deg tro på at du vil få et bedre liv etter utskrivning?
 4. Alt i alt, er hjelpen og behandlingen du har fått ved institusjonen tilfredsstillende så langt?
 5. Alt i alt, hvilket utbytte har du hatt av behandlingen ved institusjonen så langt?

Indikatorer er grupper av spørsmål med felles tema og intern konsistens, statistisk sett. Svar på spørsmålene gis på en skala fra 1-5. For alle indikatorene gjelder det at pasientene må ha svart på minst halvparten av de aktuelle spørsmålene for å telle med. Svarene er omregnet til en skala fra 0 til 100, der høy skåre angir en positiv vurdering av institusjonen. Alle spørsmålene som inngår i indikatoren og mer om metode for undersøkelsen er omtalt i Folkehelseinstituttets PasOpp-rapport nr. 2017-318.

Forbehold

​Undersøkelsene ble gjennomført som tverrsnittsundersøkelser innenfor en gitt uke. Inklusjon av pasienter begrenset seg derfor til de som var innlagt ved institusjonen på de aktuelle tidspunktene. Med relativt få pasienter, på varierende sted i behandlingsforløpet og med ulike diagnoser, blir variasjon i svar også stor. Dette medfører økt statistisk usikkerhet. Resultater presenteres på nivåene: land, region og helseforetak. Få svarere per enhet innebærer stor usikkerhet rundt resultatene. Dette gjør at vi ikke presenterer indikatorer for de laveste nivåene.

Pasientgruppen er sammensatt, og det er forsøkt å ta hensyn til dette i de statistiske beregningene. Det kan likevel ikke utelukkes at resultat for noen behandlingssteder påvirkes av at pasientsammensetningen kan skille seg fra de øvrige behandlingsstedene.

Brukererfaringer er én av flere kilder til informasjon om kvaliteten på helsetjenestens ytelser. Annen viktig informasjon om institusjonene er for eksempel kliniske resultatmål, prosessmål og produktivitetstall. Kjennskap til dette og til den lokale konteksten er viktig når resultatene skal fortolkes.

Les mer:

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern 2016 (PasOpp-rapport)

 

Først publisert: 30.11.2017 Sist faglig oppdatert: 30.11.2017

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no