Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Medvirkning i egen behandling - involvering i behandlingsplan

Indikatoren viser andel av pasienter i nasjonale pasientforløp som sammen med behandler har utarbeidet en behandlingsplan.

Resultater 

Innen psykisk helsevern for voksne viser resultatene at det på landsbasis var 42 prosent av pasienter i nasjonale pasientforløp som sammen med behandler hadde utarbeidet en behandlingsplan i 2023.

Det er stor variasjon mellom helseregionene (RHF), og mellom ulike helseforetak. Helse Nord RHF hadde lavest andel pasienter som sammen med behandler hadde utarbeidet en behandlingsplan med 22 prosent. I Helse Sør-Øst RHF var andelen høyest med 49 prosent. 

Ingen av helseregionene når målsettingen om at minst 80 prosent av pasientene skal ha utarbeidet en behandlingsplan sammen med behandler.

Forbehold

Nasjonale pasientforløp (tidligere pakkeforløp) for psykisk helse og rus ble innført i norsk helsetjeneste fra 1. januar 2019. Helseforetakene startet med registrering og rapportering i ulike deler av året. Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge startet i januar 2019. Helse Vest startet registrering i mars 2019, mens Helse Nord ikke var i gang før november 2019.

Tilbakemeldingene fra tjenesten har vært at det tar tid å etablere nye rutiner for registrering, utredning og behandling i henhold til beskrivelsene i pasientforløpene. Registrering og uttrekk av pasientforløpsdata har vært påvirket av tekniske problemer, dette gjelder spesielt i Helse Vest og Helse Nord [1]. I den første SINTEF-rapporten pekes det på lite velfungerende datasystemer som påvirket implementeringen av pasientforløp negativt. Det blir også stilt spørsmål ved kvalitet og sammenliknbarhet i kodingen på grunn av ulik kodepraksis i og mellom helseforetakene[2]. Koronapandemien har også påvirket tjenestene.

Om indikatoren 

Nasjonale pasientforløp (tidligere pakkeforløp) for psykisk helse og rus ble innført i norsk helsetjeneste fra 1. januar 2019. Formålet med pasientforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, trygt, helhetlig og forutsigbart forløp uten faglig ubegrunnet ventetid i utredning, behandling og oppfølging. Pasientforløpene skal sikre forutsigbarhet gjennom sammenhengende og nasjonalt normerende pasientforløp.

Pasienter i pasientforløp skal etter endt utredning, og etter at pasienten er informert om alternative behandlingsformer enheten tilbyr, involveres i utarbeidelse av en behandlingsplan. Dersom pasienten har rett til Individuell plan (IP), blir behandlingsplanen en del av denne. Behandlingsplanen må utarbeides før behandlingen starter. For å kunne ta et informert valg, må pasienten og eventuelt pårørende være informert om de ulike behandlingsformene enheten kan tilby for pasientens tilstand. 

En behandlingsplan som er utarbeidet av behandler i samarbeid med pasienten og eventuelt pårørende, er en god indikasjon på om brukermedvirkning finner sted. 

Indikatoren måler andel pasienter som sammen med behandler har utarbeidet en behandlingsplan.

 

Kilder:

Først publisert: 06.05.2021 Siste faglige endring: 03.05.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no