Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, psykisk helsevern voksne

Indikatoren viser andel av pasienter i nasjonale pasientforløp som har gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innenfor anbefalt forløpstid.

Resultater 

Innen psykisk helsevern for voksne viser resultatene at det på landsbasis var 50 prosent av pasienter i nasjonale pasientforløp som hadde første evaluering av behandling i poliklinikk innen anbefalt forløpstid i 2023. Det er en økning fra i 2022, da andelen var 45 prosent.

Det er stor variasjon mellom ulike helseforetak, og noe variasjon mellom helseregionene (RHF). Andelen strekker seg fra 40 prosent i Helse Midt-Norge RHF til 51 prosent i Helse Sør-Øst RHF.

Ingen helseforetak eller helseregioner når målsettingen om at minst 80 prosent av pasientene som er i pasientforløp skal ha gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innen anbefalt forløpstid i 2023.

Forbehold 

Nasjonale pasientforløp (tidligere pakkeforløp) for psykisk helse og rus ble innført i norsk helsetjeneste fra 1. januar 2019. Helseforetakene startet med registrering og rapportering i ulike deler av året. Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge startet i januar 2019. Helse Vest startet registrering i mars 2019, mens Helse Nord ikke var i gang før november 2019.

Tilbakemeldingene fra tjenesten har vært at det tar tid å etablere nye rutiner for registrering, utredning og behandling i henhold til beskrivelsene i pasientforløpene. Registrering og uttrekk av pasientforløpsdata har vært påvirket av tekniske problemer, dette gjelder spesielt i Helse Vest og Helse Nord [1]. I den første SINTEF-rapporten pekes det på lite velfungerende datasystemer som påvirket implementeringen av pasientforløp negativt. Det blir også stilt spørsmål ved kvalitet og sammenliknbarhet i kodingen på grunn av ulik kodepraksis i og mellom helseforetakene[2]. Koronapandemien har også påvirket tjenestene.

Om indikatoren 

Nasjonale pasientforløp (tidligere pakkeforløp) for psykisk helse og rus ble innført i norsk helsetjeneste fra 1. januar 2019. Formålet med pasientforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, trygt, helhetlig og forutsigbart forløp uten faglig ubegrunnet ventetid i utredning, behandling og oppfølging. Pasientforløpene skal sikre forutsigbarhet gjennom sammenhengende og nasjonalt normerende pasientforløp.

Pasienter skal være trygge på at behandlingen i psykisk helsevern er effektiv og individuelt tilpasset. Pasientforløpet innebærer derfor regelmessig evaluering av status for behandlingen. Evalueringen skal gjennomføres i fellesskap av pasienten, eventuelt pårørende, behandler, og andre relevante samarbeidspartnere. Hvis evalueringen fører til større endringer i behandlingsplanen, skal tilbakemelding sendes til henviser og fastlege.

Indikatoren viser hvor stor andel pasienter i pasientforløp psykisk helsevern for voksne som har fått gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innen anbefalt forløpstid. Forløpstiden på 42 kalenderdager måles fra klinisk beslutning (etter utredning) til første evaluering. Forløpstiden er fastsatt for å sikre at evalueringen skal skje regelmessig og uten ubegrunnet ventetid, og for at tilbudet skal bli mest mulig likt nasjonalt.

Målet er at minst 80 prosent av pasientene som er i pasientforløp skal ha gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innen anbefalt forløpstid.

 

Kilder:

 

Først publisert: 06.05.2021 Siste faglige endring: 03.05.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no