Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for barn og unge - andel startet helsehjelp innen 65 dager

Indikatoren viser andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern, som har startet helsehjelpen innen 65 arbeidsdager.

Resultater

I 2.tertial 2023 fikk 95,6 prosent av barn og unge med rett til helsehjelp behandling i psykisk helsevern innen 65 dager på landsbasis. Det er en liten nedgang fra 96,6 prosent i 1.tertial 2023 men på samme nivå som for hele 2022. Andelen var høyest i Helse Sør-Øst RHF med 98,9 prosent, lavest var Helse Nord RHF med 85,8 prosent.

I 2.tertial 2023 hadde 8 251 barn og unge rett til helsehjelp i psykisk helsevern, på samme tid i 2022 var antall barn og unge 7 748.

Forbehold ved tallene

Tallene for 2020 og 2021 bør ses i sammenheng med endret aktivitet i spesialisthelsetjenesten grunnet covid-19.

Innføringen av Helseplattformen i 2022 kan påvirke rapporteringen i Helseforetaket St.Olav hospital.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder i 2018 knytter det seg også noe usikkerhet til dataene på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge.

Flere behandlingssteder er inkludert i statistikken f.o.m. 2022. Dersom det mangler tall for noen enheter så kan det skyldes at data ikke vises av personvernhensyn fordi pasientgrunnlaget er lavt. Hvis totalt antall pasienter (nevneren) er under 5 og/eller antall pasienter (telleren) er mellom 1-4 vil enheten ikke vises i statistikken.

For mer informasjon om ventetider, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren

Fristbrudd oppstår når helsehjelpen starter mer enn 65 dager etter at henvisningen er vurdert for barn og ungdom under 23 år med psykisk og/eller rusrelatert lidelse. Målet er at det ikke skal skje noen fristbrudd og at alle får helsehjelp innen fristen.

Barne- og ungdomsgarantien er en pasientrettighet, og skal sikre prioritering, slik at pasienter med de mest alvorlige sykdomstilstandene behandles først.

 

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 30.11.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no