Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for barn og unge - andel startet helsehjelp innen 65 dager

Indikatoren viser andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern, som har startet helsehjelpen innen 65 arbeidsdager.

Resultater

Antall barn og unge som hadde rett til helsehjelp i psykisk helsevern var i 2022 på 24 859. Andelen som startet helsehjelp innen 65 dager var i 2022 på 95,4 prosent. I 2021 var andelen på 97,6 prosent.

Helse Sør-Øst hadde den høyeste andelen i 2022 med 97,9 prosent, og Helse Midt-Norge den laveste med 81,2 prosent.

Forbehold ved tallene

Tallene for 2020 og 2021 bør ses i sammenheng med endret aktivitet i spesialisthelsetjenesten grunnet covid-19.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder i 2018 knytter det seg noe usikkerhet til dataene på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling det året.

Flere behandlingssteder er inkludert i statistikken f.o.m. 2022. Dersom det mangler tall for noen enheter så kan det skyldes at data ikke vises av personvernhensyn fordi pasientgrunnlaget er lavt. Hvis totalt antall pasienter (nevneren) er under 5 og/eller antall pasienter (telleren) er mellom 1-4 vil enheten ikke vises i statistikken.

For mer informasjon om ventetider, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren

Brudd oppstår når helsehjelpen starter mer enn 65 dager etter at henvisningen er vurdert for barn og ungdom under 23 år med psykisk og/eller rusrelatert lidelse. Målet er ingen fristbrudd ved at alle får helsehjelp innen fristen.

Barne- og ungdomsgarantien er en pasientrettighet, og skal sikre prioritering, slik at pasienter med de mest alvorlige sykdomstilstandene behandles først.

 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 04.05.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no