Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for barn og unge - andel startet helsehjelp innen 65 dager

Indikatoren viser andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern, som har startet helsehjelpen innen 65 arbeidsdager.

Resultater

I 1.tertial 2023 startet 96,6 prosent av barn og unge med rett til helsehjelp i psykisk helsevern helsehjelpen innen 65 dager på landsbasis. Det er en liten økning fra 93,1 prosent i 3.tertial 2022 og 95,4 prosent i hele 2022. Andelen var høyest i Helse Sør-Øst RHF med 99,6 prosent, lavest var Helse Midt-Norge RHF med 87,4 prosent.

I 1.tertial 2023 hadde 10 422 barn og unge rett til helsehjelp i psykisk helsevern, på samme tid i 2022 var antall barn og unge 9 130.

Forbehold ved tallene

Tallene for 2020 og 2021 bør ses i sammenheng med endret aktivitet i spesialisthelsetjenesten grunnet covid-19.

Innføringen av Helseplattformen i 2022 kan påvirke rapporteringen i Helseforetaket St.Olav hospital.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder i 2018 knytter det seg noe usikkerhet til dataene på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge.

Flere behandlingssteder er inkludert i statistikken f.o.m. 2022. Dersom det mangler tall for noen enheter så kan det skyldes at data ikke vises av personvernhensyn fordi pasientgrunnlaget er lavt. Hvis totalt antall pasienter (nevneren) er under 5 og/eller antall pasienter (telleren) er mellom 1-4 vil enheten ikke vises i statistikken.

For mer informasjon om ventetider, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren

Fristbrudd oppstår når helsehjelpen starter mer enn 65 dager etter at henvisningen er vurdert for barn og ungdom under 23 år med psykisk og/eller rusrelatert lidelse. Målet er ingen fristbrudd ved at alle får helsehjelp innen fristen.

Barne- og ungdomsgarantien er en pasientrettighet, og skal sikre prioritering, slik at pasienter med de mest alvorlige sykdomstilstandene behandles først.

 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 14.09.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no