Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for barn og unge - andel startet helsehjelp innen 65 dager

Indikatoren viser andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern, som har startet helsehjelpen innen 65 arbeidsdager.

Resultater

Andelen barn og unge i psykisk helsevern som startet helsehjelp innen 65 dager ligger i 2. tertial 2022 på 95,2 prosent for hele landet.

Det er noe variasjon mellom helseregionene. Helse Sør-Øst har høyest måloppnåelse med 97,9 prosent. Og Helse Midt-Norge ligger lavest med 79,9 prosent.

Forbehold ved tallene

Tallene for 2020 og 2021 bør ses i sammenheng med endret aktivitet i spesialisthelsetjenesten grunnet covid-19.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder I 2018 knytter det seg noe usikkerhet til dataene på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling det året.

For mer informasjon om ventetider, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren

Brudd oppstår når helsehjelpen starter mer enn 65 dager etter at henvisningen er vurdert for barn og ungdom under 23 år med psykisk og/eller rusrelatert lidelse. Målet er ingen fristbrudd ved at alle får helsehjelp innen fristen.

Barne- og ungdomsgarantien er en pasientrettighet, og skal sikre prioritering, slik at pasienter med de mest alvorlige sykdomstilstandene behandles først.

 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no