Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forløpstid for utredning i psykisk helsevern barn og unge

Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som er utredet innen anbefalt forløpstid i psykisk helsevern for barn og unge.

Resultater  

Innen psykisk helsevern for barn og unge viser resultatene at det på landsbasis var 55 prosent av pasienter i pakkeforløp som ble utredet innen anbefalt forløpstid i 2021. Målingen inkluderer både basis- og eventuelt utvidet utredning. 

Det er stor variasjon mellom helseregioner, og mellom ulike helseforetak. Helse Midt-Norge hadde lavest andel av pasienter som ble utredet innen anbefalt forløpstid med 34 prosent. Helse Vest har best resultat med 60 prosent i 2021.

Ingen helseregioner når målsettingen om at minst 80 prosent av pasientene skal utredes innen anbefalt forløpstid.

Forbehold

Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble innført gradvis gjennom 2019. Helseforetakene startet med registrering og rapportering i ulike deler av året. Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge startet i januar 2019. Helse Vest startet registrering i mars 2019, mens Helse Nord ikke var i gang før november 2019.

Tilbakemeldingene fra tjenesten har vært at det tar tid å etablere nye rutiner for registrering, utredning og behandling i henhold til beskrivelsene i pakkeforløpene. Registrering og uttrekk av pakkeforløpsdata har vært påvirket av tekniske problemer, dette gjelder spesielt i Helse Vest og Helse Nord [1]. I den første SINTEF-rapporten pekes det på lite velfungerende datasystemer som påvirket implementeringen av pakkeforløp negativt. Det blir også stilt spørsmål ved kvalitet og sammenliknbarhet i kodingen på grunn av ulik kodepraksis i og mellom helseforetakene[2]. Koronapandemien har også påvirket tjenestene.

Om indikatoren  

Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble innført i norsk helsetjeneste fra 1. januar 2019. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, trygt, helhetlig og forutsigbart forløp uten faglig ubegrunnet ventetid i utredning, behandling og oppfølging. Pakkeforløpene skal sikre forutsigbarhet gjennom sammenhengende og nasjonalt normerende pasientforløp.

Utredning i pakkeforløpet delt i basis- og utvidet utredning. Hver av utredningene har en anbefalt forløpstid på 42 kalenderdager. Noen pasienter har kun basis utredning (maksimalt 42 kalenderdager) mens andre pasienter får både basis og utvidet utredning (maksimalt 84 kalenderdager). Alle pasienter i pakkeforløpet får tilbud om basis utredning, før det besluttes om det er behov for utvidet utredning.

Indikatoren viser hvor stor andel av pasientene i pakkeforløp for psykisk helsevern barn og unge som får utredning innen total forløpstid på 84 kalenderdager. Forløpstiden er fastsatt for å sikre at utredning skjer uten ubegrunnet ventetid, og for at tilbudet skal bli likt nasjonalt.

Målet er at minst 80 prosent av pasientene som er i pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge skal ha gjennomført utredning innen anbefalt forløpstid.

 

Kilder:

Først publisert: 06.05.2021 Sist faglig oppdatert: 05.05.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no