Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forløpstid for utredning i psykisk helsevern barn og unge

Indikatoren viser andel av pasienter i nasjonale pasientforløp som er utredet innen anbefalt forløpstid i psykisk helsevern for barn og unge.

Resultater 

Innen psykisk helsevern for barn og unge var det på landsbasis 49 prosent av pasienter i nasjonale pasientforløp som ble utredet innen anbefalt forløpstid i 2. tertial 2023. Målingen inkluderer både basis- og eventuelt utvidet utredning. 

Det er stor variasjon mellom de regionale helseforetakene (RHF) og mellom helseforetakene (HF). Helse Midt-Norge RHF hadde lavest andel av pasienter som ble utredet innen anbefalt forløpstid med 37 prosent. Helse Sør-Øst RHF hadde høyest andel med 54 prosent.

Ingen av RHFene når målsettingen om at minst 80 prosent av pasientene skal utredes innen anbefalt forløpstid.

Forbehold

Nasjonale pasientforløp (opprinnelig kalt pakkeforløp) for psykisk helse og rus ble innført gradvis gjennom 2019. Helseforetakene startet med registrering og rapportering i ulike deler av året. Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge startet i januar 2019. Helse Vest startet registrering i mars 2019, mens Helse Nord ikke var i gang før november 2019.

Tilbakemeldingene fra tjenesten har vært at det tar tid å etablere nye rutiner for registrering, utredning og behandling i henhold til beskrivelsene i pasientforløpene. Registrering og uttrekk av pasientforløpsdata har vært påvirket av tekniske problemer, dette gjelder spesielt i Helse Vest og Helse Nord [1]. I den første SINTEF-rapporten pekes det på lite velfungerende datasystemer som påvirket implementeringen av pasientforløp negativt. Det blir også stilt spørsmål ved kvalitet og sammenliknbarhet i kodingen på grunn av ulik kodepraksis i og mellom helseforetakene[2]. Koronapandemien har også påvirket tjenestene.

Om indikatoren 

Pasientforløp (tidligere pakkeforløp) for psykisk helse og rus ble innført i norsk helsetjeneste fra 1. januar 2019. Formålet med pasientforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, trygt, helhetlig og forutsigbart forløp uten faglig ubegrunnet ventetid i utredning, behandling og oppfølging. Pasientforløpene skal sikre forutsigbarhet gjennom sammenhengende og nasjonalt normerende forløp.

Utredning i pasientforløpet er delt i basis- og utvidet utredning. Hver av utredningene har en anbefalt forløpstid på 42 kalenderdager. Noen pasienter har kun basis utredning (maksimalt 42 kalenderdager) mens andre pasienter får både basis og utvidet utredning (maksimalt 84 kalenderdager). Alle pasienter i pasientforløpet får tilbud om basis utredning, før det besluttes om det er behov for utvidet utredning.

Indikatoren viser hvor stor andel av pasientene i nasjonale pasientforløp psykisk helsevern barn og unge som får utredning innen total forløpstid på 84 kalenderdager. Forløpstiden er fastsatt for å sikre at utredning skjer uten ubegrunnet ventetid, og for at tilbudet skal bli likt nasjonalt.

Målet er at minst 80 prosent av pasientene som er i pasientforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge skal ha gjennomført utredning innen anbefalt forløpstid.

 

Kilder:

Først publisert: 06.05.2021 Siste faglige endring: 30.11.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no