Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, psykisk helsevern barn og unge

Indikatoren viser andel av pasienter i nasjonal pasientforløp som har gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innenfor anbefalt forløpstid psykisk helsevern for barn og unge.

Resultater

Innen psykisk helsevern for barn og unge var det på landsbasis 37 prosent av pasienter i nasjonale pasientforløp som hadde gjennomført første evaluering av behandling i poliklinikk innen anbefalt forløpstid i 2. tertial 2022. 

Det er stor variasjon mellom de regionale helseforetakene (RHF) og mellom helseforetakene (HF). Helse Midt-Norge RHF hadde lavest andel av pasienter i pasientforløp som gjennomførte første evaluering av behandling i poliklinikk innen anbefalt forløpstid med 17 prosent. Helse Nord RHF hadde den høyeste andelen med 47 prosent.

Ingen av RHFene når målsettingen om at minst 80 prosent av pasientene som er i pasientforløp skal ha gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innen anbefalt forløpstid.

Forbehold 

Nasjonale pasientforløp (opprinnelig kalt pakkeforløp) for psykisk helse og rus ble innført gradvis gjennom 2019. Helseforetakene startet med registrering og rapportering i ulike deler av året. Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF startet i januar 2019. Helse Vest RHF startet registrering i mars 2019, mens Helse Nord RHF ikke var i gang før november 2019.

Tilbakemeldingene fra tjenesten har vært at det tar tid å etablere nye rutiner for registrering, utredning og behandling i henhold til beskrivelsene i pasientforløpene. Registrering og uttrekk av pasientforløpsdata har vært påvirket av tekniske problemer, dette gjelder spesielt i Helse Vest RHF og Helse Nord RHF [1]. I den første SINTEF-rapporten pekes det på lite velfungerende datasystemer som påvirket implementeringen av pasientforløp negativt. Det blir også stilt spørsmål ved kvalitet og sammenliknbarhet i kodingen på grunn av ulik kodepraksis i og mellom helseforetakene[2]. Koronapandemien har også påvirket tjenestene.

Om indikatoren  

Nasjonale pasientforløp (tidligere pakkeforløp) for psykisk helse og rus ble innført i norsk helsetjeneste fra 1. januar 2019. Formålet med pasientforløpene er at pasienter og/eller pårørende skal oppleve et godt organisert, trygt, helhetlig og forutsigbart forløp uten faglig ubegrunnet ventetid i utredning, behandling og oppfølging. Pasientforløpene skal sikre forutsigbarhet gjennom sammenhengende og nasjonalt normerende forløp.

Pasienter og/eller pårørende skal være trygge på at behandlingen i psykisk helsevern er effektiv og individuelt tilpasset. Pasientforløpet innebærer derfor regelmessig evaluering av status for behandlingen. Evalueringen skal gjennomføres i fellesskap av pasienten og/eller pårørende, behandler, og andre relevante samarbeidspartnere. Hvis evalueringen fører til større endringer i behandlingsplanen, skal tilbakemelding sendes til henviser og fastlege.

Indikatoren viser hvor stor andel pasienter i nasjonale pasientforløp psykisk helsevern for barn og unge som har fått gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innen anbefalt forløpstid. Forløpstiden på 42 kalenderdager måles fra klinisk beslutning (etter utredning) til første evaluering. Forløpstiden er fastsatt for å sikre at evalueringen skal skje regelmessig og uten ubegrunnet ventetid, og for at tilbudet skal bli mest mulig likt nasjonalt.

Målet er at minst 80 prosent av pasientene som er i pasientforløp skal ha gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innen anbefalt forløpstid.

 

Kilder:

Først publisert: 06.05.2021 Sist faglig oppdatert: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no