Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tykktarmskreft - fem års relativ overlevelse

Indikatoren viser estimert overlevelse etter tykktarmskreft.

Resultater

Estimert fem års relativ overlevelse på landsbasis for kvinner som ble diagnostisert med tykktarmskreft i 2022 er 71,2 prosent og for menn 69,6 prosent. 

Målsettingen for denne indikatoren er over 68 prosent. Overlevelsen for menn har på landsnivå ligget over 68 prosent siden 2019, og for alle regionene siden 2020. For kvinnen har målsettingen vært oppnådd på landsnivå siden 2015, og for alle regionene siden 2018. 

Forbehold

Generelt er det flere faktorer som kan påvirke overlevelsestall og forklare resultatene, blant annet:

  • Faktorer knyttet til svulsten, som utbredelse ved diagnosetidspunkt, histologisk type og svulstens biologiske egenskaper
  • Faktorer knyttet til pasienten selv, som alder, komorbiditet (flere ulike sykdommer samtidig hos samme person), sosioøkonomisk status og etnisitet
  • Faktorer knyttet til helsetjenesten, som kvaliteten av behandlingen som er utført
  • Faktorer knyttet til datakvalitet, som forskjeller i kompletthet i registrering

Det som er viktig å merke seg er effekten av tidlig diagnose på overlevelsestall. Tidlig diagnose gir lenger tid fra diagnose til død. Hvis kun diagnosetidspunkt endrer seg, og ikke dødstidspunkt, gir det utslag i et kunstig økt nivå for relativ overlevelse.

Metode

Periodetilnærmingen (Brenner H., 2004) er brukt for å beregne relativ overlevelse i en femårsperiode. For å følge utviklingen sammenlignes to ulike perioder. Periodetilnærmingen forutsetter ikke fem års oppfølgingstid for alle pasienter, og er derfor egnet til å forutsi overlevelsen for nylig diagnostiserte pasienter.

Ved beregningen av forventet overlevelse er dødelighetsrater for hele landet brukt, oppgitt per kalenderår, ettårig alder og kjønn. Tallene er beregnet med 95 prosent konfidensintervall (usikkerhetsmargin).

Om indikatoren

Stadig flere overlever tykktarmskreft og dette måles ved fem års relativ overlevelse. Økningen er et resultat av fokus på behandling for pasientgruppen både i bruk av kirurgi og cellegift. Overlevelse er et viktig resultatmål for tykktarmskreftpasienter. Ved å måle den vil man kunne si noe om kvaliteten på behandlingen. Indikatoren viser relativ overlevelse for pasienter med tykktarmskreft når man ser bort fra andre dødsårsaker og målsetningen er å avdekke endringer.

Fem års relativ overlevelse etter tykktarmskreft skal være over 68 prosent for denne pasientgruppen i Norge. Denne målsetningen gjelder både menn og kvinner og uavhengig av sykdomsutbredelse og hvilken behandling de har fått.

Regionalt helseforetak og helseforetak er definert ut fra pasientens bostedskommune eller bydel og de geografiske områdene som helseforetakene har ansvar for å betjene. Det betyr med andre ord at det er helsetjenesten til pasienter i et geografisk område som blir målt, ikke helsetjenesten som ytes ved et behandlingssted eller foretak, selv om dette ofte er sammenfallende. Ved å bruke denne definisjonen kan man også se bort ifra at noen helseforetak får henvist pasienter som har en mer utbredt kreftsykdom enn andre.  

 

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 30.11.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no