Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tykktarmskreft - fem års relativ overlevelse

Indikatoren viser estimert overlevelse etter tykktarmskreft på nasjonalt-, regions-, og helseforetaksnivå.

Resultater

Estimert fem års relativ overlevelse for kvinner som ble diagnostisert med tykktarmskreft i 2021 er 72,5 prosent på landsbasis. Tilsvarende tall for menn er 71,2 prosent. 

Målsettingen for denne indikatoren er over 68 prosent for begge kjønn. 

For denne indikatoren er forventet fem års relativ overlevelse høyere for kvinner enn for menn. 

For kvinner bosatt i Helse Nord RHF sitt ansvarsområde og som ble diagnostisert med tykktarmskreft i 2021 er estimert fem års relativ overlevelse 75,2 prosent. Resultatet er lavest for kvinner i regionen som dekkes av Helse Midt-Norge RHF, med estimert fem års relativ overlevelse på 71,9 prosent. I Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF sine områder er resultatene henholdsvis 72,1 og 72,9 prosent.

For menn bosatt i Helse Vest RHF sitt ansvarsområde og som ble diagnostisert med tykktarmskreft i 2021 er estimert fem års relativ overlevelse 72,7 prosent. Resultatet er lavest for menn i regionen som dekkes av Helse Midt-Norge RHF, med estimert fem års relativ overlevelse på 70,2 prosent. I Helse Nord RHF og Helse Sør-Øst RHF sine områder er resultatene henholdsvis 71,7 og 70,9 prosent. 

Resultatet for denne indikatoren viser at fem års relativ overlevelse for kvinner og menn med tykktarmskreft oppfyller målet om 68 prosent både på landsbasis og RHF sitt ansvarsområde.

Forbehold

Generelt er det flere faktorer som kan påvirke overlevelsestall og forklare resultatene, blant annet:

  • Faktorer knyttet til svulsten, som utbredelse ved diagnosetidspunkt, histologisk type og svulstens biologiske egenskaper
  • Faktorer knyttet til pasienten selv, som alder, komorbiditet (flere ulike sykdommer samtidig hos samme person), sosioøkonomisk status og etnisitet
  • Faktorer knyttet til helsetjenesten, som kvaliteten av behandlingen som er utført
  • Faktorer knyttet til datakvalitet, som forskjeller i kompletthet i registrering

Det som er viktig å merke seg er effekten av tidlig diagnose på overlevelsestall. Tidlig diagnose gir lenger tid fra diagnose til død. Hvis kun diagnosetidspunkt endrer seg, og ikke dødstidspunkt, gir det utslag i en kunstig økt nivå for relativ overlevelse.

Metode

Periodetilnærmingen (Brenner H., 2004) er brukt for å beregne relativ overlevelse i en femårsperiode. For å følge utviklingen sammenlignes to ulike perioder. Periodetilnærmingen forutsetter ikke fem års oppfølgingstid for alle pasienter, og er derfor egnet til å forutsi overlevelsen for nylig diagnostiserte pasienter.

Ved beregningen av forventet overlevelse er dødelighetsrater for hele landet brukt, oppgitt per kalenderår, ettårig alder og kjønn. Tallene er beregnet med 95 prosent konfidensintervall (usikkerhetsmargin).

Om indikatoren

Stadig flere overlever tykktarmskreft og dette måles ved fem års relativ overlevelse. Økningen er et resultat av fokus på behandling for pasientgruppen både i bruk av kirurgi og cellegift. Overlevelse er et viktig resultatmål for tykktarmskreftpasienter. Ved å måle den vil man kunne si noe om kvaliteten på behandlingen. Indikatoren viser relativ overlevelse for pasienter med tykktarmskreft når man ser bort fra andre dødsårsaker og målsetningen er å avdekke endringer.

Fem års relativ overlevelse etter tykktarmskreft skal være over 68 prosent for denne pasientgruppen i Norge. Denne målsetningen gjelder både menn og kvinner og uavhengig av sykdomsutbredelse og hvilken behandling de har fått.

Regionalt helseforetak og Helseforetak er definert ut fra pasientens bostedskommune eller bydel og de geografiske områdene som de har ansvar for å betjene. Ved å bruke denne definisjonen kan man se bort ifra at noen Helseforetak behandler pasienter som har en mer utbredt kreftsykdom enn andre. Dette vil også synliggjøre helseforetakenes "sørge for"-ansvar.

 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no