Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lungekreft - fem års relativ overlevelse

Indikatoren viser estimert overlevelse etter lungekreft.

Resultater

Estimert fem års relativ overlevelse for kvinner som ble diagnostisert med lungekreft i 2022 er, på landsbasis, 33,5 prosent. Tilsvarende tall for menn er 26,6 prosent. Målsettingen er over 25 prosent.

For kvinner har målsettingen på 25 prosent vært oppnådd siden 2017, mens den for menn har vært oppnådd i de to siste årene. 

Den estimerte overlevelsen etter lungekreft har jevnt over for alle regionene, og for begge kjønn, vært økende hvert år siden 2015. Målsettingen på 25 prosent kom i 2018. Før 2018 var målsettingen på 20 prosent.

Forbehold

Generelt er det flere faktorer som kan påvirke overlevelsestall og forklare resultatene, blant annet:

  • Faktorer knyttet til svulsten, som utbredelse ved diagnosetidspunkt, histologisk type og svulstens biologiske egenskaper
  • Faktorer knyttet til pasienten selv, som alder, komorbiditet (flere ulike sykdommer samtidig hos samme person), sosioøkonomisk status og etnisitet
  • Faktorer knyttet til helsetjenesten, som kvaliteten av behandlingen som er utført
  • Faktorer knyttet til datakvalitet, som forskjeller i kompletthet i registrering

 

Det er viktig å merke seg er effekten av tidlig diagnose på overlevelsestall. Tidligdiagnose gir lenger tid fra diagnose til død. Hvis kun diagnosetidspunkt endrer seg, og ikke dødstidspunkt, gir det utslag i et kunstig økt nivå for relativ overlevelse.

Metode

Periodetilnærmingen (Brenner H., 2004) er brukt for å beregne relativ overlevelse i en femårsperiode. For å følge utviklingen sammenlignes to ulike perioder. Periodetilnærmingen forutsetter ikke fem års oppfølgingstid for alle pasienter, og er derfor egnet til å forutsi overlevelsen for nylig diagnostiserte pasienter

Ved beregning av forventet overlevelse er dødelighetsrater for hele landet brukt, oppgitt per kalenderår, alder og kjønn. Tallene er beregnet med 95 prosent konfidensintervall (usikkerhetsmargin).

Om indikatoren

Stadig flere overlever lungekreft og dette måles ved fem års relativ overlevelse. Utredningen av lungekreft er blitt mer omfattende med grundigere undersøkelser av både primærsvulst og utbredelse av sykdommen. I tillegg har pakkeforløpene medført større fokus på raskere utredning. Ved å plassere pasienter i undergrupper gjør en riktigere valg med tanke på hvem som skal ha kurativ kirurgi, strålebehandling og/eller medikamenter, og dermed bedrer overlevelsen ytterligere. Nye behandlingsformer øker andelen pasienter som kan motta kurativt rettet behandling. Fremskritt for både kurativ og livsforlengende behandling for pasientgruppen bidrar til økt overlevelse.

Indikatoren viser relativ overlevelse for pasienter med lungekreft når man ser bort fra andre dødsårsaker. Målsetningen er å avdekke endringer i relativ overlevelse for lungekreftpasienter.

Fem års relativ overlevelse etter lungekreft skal være over 25 prosent for pasienter med lungekreft i Norge. Denne målsetningen gjelder uavhengig av sykdomsutbredelse og hvilken behandling de har fått.

Regionalt helseforetak og helseforetak er definert ut fra pasientens bostedskommune eller bydel og de geografiske områdene som helseforetakene har ansvar for å betjene. Det betyr med andre ord at det er helsetjenesten til pasienter i et geografisk område som blir målt, ikke helsetjenesten som ytes ved et behandlingssted eller foretak, selv om dette ofte er sammenfallende. Ved å bruke denne definisjonen kan man også se bort ifra at noen helseforetak får henvist pasienter som har en mer utbredt kreftsykdom enn andre.

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no