Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Endetarmskreft - fem års relativ overlevelse

Indikatoren viser estimert overlevelse etter endetarmskreft på nasjonalt-, regions-, og helseforetaksnivå.

Resultater

Fem års relativ overlevelse for kvinner som ble behandlet for endetarmskreft i 2021 er estimert til 74 prosent på landsbasis. Tilsvarende tall for menn er 73,2 prosent. Dette er over målsettingen for indikatoren, som er 68 prosent for begge kjønn.

Estimert fem års relativ overlevelse for kvinner bosatt i Helse Vest RHF sitt ansvarsområde og som ble behandlet i 2021 er 77,5 prosent. Tilsvarende tall for menn bosatt i samme region er 74,1 prosent.

For kvinner og menn bosatt i Helse Sør-Øst RHF sitt ansvarsområde er estimert fem års relativ overlevelse henholdsvis 73,3 og 72,2 prosent.

I Helse Midt-Norge RHF sitt ansvarsområde er estimert fem års relativ overlevelse 75,6 prosent for kvinner og 71,4 prosent for menn.

Kvinner og menn bosatt i Helse Nord RHF sitt ansvarsområde som ble behandlet for endetarmskreft i 2021 har en estimert fem års relativ overlevelse på henholdsvis 68,2 og 78,3 prosent. 

Forbehold

Generelt er det flere faktorer som kan påvirke overlevelsestall og forklare resultatene, blant annet:

  • Faktorer knyttet til svulsten, som utbredelse ved diagnosetidspunkt,

histologisk type og svulstens biologiske egenskaper

  • Faktorer knyttet til pasienten selv, som alder, komorbiditet (flere ulike

sykdommer samtidig hos samme person), sosioøkonomisk status og etnisitet

  • Faktorer knyttet til helsetjenesten, som kvaliteten av behandlingen som er

utført

  • Faktorer knyttet til datakvalitet, som forskjeller i kompletthet i registrering

Det som er viktig å merke seg er effekten av tidlig diagnose på overlevelsestall. Tidlig diagnose gir lenger tid fra diagnose til død. Hvis kun diagnosetidspunkt endrer seg, og ikke dødstidspunkt, gir det utslag i en kunstig økt nivå for relativ overlevelse.

Metode

Periodetilnærmingen (Brenner H., 2004) er brukt for å beregne relativ overlevelse i en femårsperiode. For å følge utviklingen sammenlignes to ulike perioder. Periodetilnærmingen forutsetter ikke fem års oppfølgingstid for alle pasienter, og er derfor egnet til å forutsi overlevelsen for nylig diagnostiserte pasienter.

Ved beregning av forventet overlevelse er dødelighetsrater for hele landet brukt, oppgitt per kalenderår, ettårig alder og kjønn. Tallene er beregnet med 95 prosent konfidensintervall (usikkerhetsmargin).

Om indikatoren

Stadig flere overlever endetarmskreft og dette måles ved fem års relativ overlevelse. Denne økningen er i stor grad et resultat av bedret kirurgisk behandling og bruk av strålebehandling og cellegift. Overlevelse er et viktig resultatmål for endetarmskreftpasienter. Ved å måle den vil man kunne si noe om kvaliteten på behandlingen.

Indikatoren viser relativ overlevelse for pasienter med endetarmskreft når man ser bort fra andre dødsårsaker og målsetningen er å avdekke endringer.

Fem års relativ overlevelse etter endetarmskreft skal være over 68 prosent for denne pasientgruppen i Norge. Denne målsetningen gjelder uavhengig av sykdomsutbredelse og hvilken behandling de har fått.

Regionalt helseforetak og helseforetak er definert ut fra pasientens bostedskommune eller bydel og de geografiske områdene som de har ansvar for å betjene. Ved å bruke denne definisjonen kan man se bort ifra at noen helseforetak behandler pasienter som har en mer utbredt kreftsykdom enn andre. Dette vil også synliggjøre helseforetakenes "sørge for"-ansvar.

 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no