Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Endetarmskreft - fem års relativ overlevelse

Indikatoren viser estimert overlevelse etter endetarmskreft.

Resultater

I 2022 var den estimerte overlevelsen på landsnivå for menn på 72,8 prosent og for kvinner på 73,9 prosent. Fem års relativ overlevelse for menn som ble diagnostisert med endetarmskreft har ligget over målsettingen på 68 prosent siden 2014. Dette gjelder for alle helseregionene fra 2015. For kvinner har andelen ligget over på landsnivå siden 2011 og for alle regionene siden 2014, med unntak av i Helse Nord i 2019 og i 2022. 

 

Forbehold

Generelt er det flere faktorer som kan påvirke overlevelsestall og forklare resultatene, blant annet:

  • Faktorer knyttet til svulsten, som utbredelse ved diagnosetidspunkt,

histologisk type og svulstens biologiske egenskaper

  • Faktorer knyttet til pasienten selv, som alder, komorbiditet (flere ulike

sykdommer samtidig hos samme person), sosioøkonomisk status og etnisitet

  • Faktorer knyttet til helsetjenesten, som kvaliteten av behandlingen som er

utført

  • Faktorer knyttet til datakvalitet, som forskjeller i kompletthet i registrering

Det som er viktig å merke seg er effekten av tidlig diagnose på overlevelsestall. Tidlig diagnose gir lenger tid fra diagnose til død. Hvis kun diagnosetidspunkt endrer seg, og ikke dødstidspunkt, gir det utslag i et kunstig økt nivå for relativ overlevelse.

Metode

Periodetilnærmingen (Brenner H., 2004) er brukt for å beregne relativ overlevelse i en femårsperiode. For å følge utviklingen sammenlignes to ulike perioder. Periodetilnærmingen forutsetter ikke fem års oppfølgingstid for alle pasienter, og er derfor egnet til å forutsi overlevelsen for nylig diagnostiserte pasienter.

Ved beregning av forventet overlevelse er dødelighetsrater for hele landet brukt, oppgitt per kalenderår, ettårig alder og kjønn. Tallene er beregnet med 95 prosent konfidensintervall (usikkerhetsmargin).

Om indikatoren

Stadig flere overlever endetarmskreft og dette måles ved fem års relativ overlevelse. Denne økningen er i stor grad et resultat av bedret kirurgisk behandling og bruk av strålebehandling og cellegift. Overlevelse er et viktig resultatmål for endetarmskreftpasienter. Ved å måle den vil man kunne si noe om kvaliteten på behandlingen.

Indikatoren viser relativ overlevelse for pasienter med endetarmskreft når man ser bort fra andre dødsårsaker og målsetningen er å avdekke endringer.

Fem års relativ overlevelse etter endetarmskreft skal være over 68 prosent for denne pasientgruppen i Norge. Denne målsetningen gjelder uavhengig av sykdomsutbredelse og hvilken behandling de har fått.

Regionalt helseforetak og helseforetak er definert ut fra pasientens bostedskommune eller bydel og de geografiske områdene som helseforetakene har ansvar for å betjene. Det betyr med andre ord at det er helsetjenesten til pasienter i et geografisk område som blir målt, ikke helsetjenesten som ytes ved et behandlingssted eller foretak, selv om dette ofte er sammenfallende. Ved å bruke denne definisjonen kan man også se bort ifra at noen helseforetak får henvist pasienter som har en mer utbredt kreftsykdom enn andre.

 

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no