Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Brystkreft - fem års relativ overlevelse

Indikatoren viser estimert overlevelse etter brystkreft på nasjonalt-, regions-, og helseforetaksnivå.

Resultater

Overlevelsen for pasienter som får diagnosen brystkreft blir stadig bedre. Fem års relativ overlevelse for kvinner som ble diagnostisert med brystkreft i 2021 er estimert til 92,3 prosent, når landet ses under ett.

For kvinner bosatt i Helse Sør-Øst RHF sitt område er estimert forventet fem års relativ overlevelse 92,4 prosent ved diagnose i 2021. I Helse Midt RHF sitt område er estimert fem års relative overlevelse 92,1 prosent. I områdene til Helse Vest RHF og Helse Nord RHF er estimert fem års relativ overlevelse henholdsvis 92,4 og 92,1 prosent. Målsetningen for denne indikatoren er 88 prosent, så alle regionale helseforetak oppnår målsetningen.

Forbehold

Generelt er det flere faktorer som kan påvirke overlevelsestall og forklare resultatene, blant annet:

  • Faktorer knyttet til svulsten, som utbredelse ved diagnosetidspunkt, histologisk type og svulstens biologiske egenskaper
  • Brystkreftscreening er viktig for tidlig diagnose. Hvor stor oppslutningen er i screeningprogrammet kan variere mellom fylkene og vil påvirke hvor stor andel av kvinnene som blir diagnostisert i tidlig stadium
  • Faktorer knyttet til pasienten selv, som alder, komorbiditet (flere ulike sykdommer samtidig hos samme person), sosioøkonomisk status og etnisitet
  • Faktorer knyttet til helsetjenesten, som kvaliteten av behandlingen som er utført
  • Faktorer knyttet til datakvalitet, som forskjeller i kompletthet i registrering

Det er viktig å merke seg effekten av tidlig diagnose på overlevelsestall. Tidlig diagnose gir lenger tid fra diagnose til død. Hvis kun diagnosetidspunkt endrer seg, og ikke dødstidspunkt, gir det utslag i ett kunstig økt nivå for relativ overlevelse.

Metode

Periodetilnærmingen (Brenner H., 2004) er brukt for å beregne relativ overlevelse i en femårsperiode. For å følge utviklingen sammenlignes to ulike perioder. Periodetilnærmingen forutsetter ikke fem års oppfølgingstid for alle pasienter, og er derfor egnet til å forutsi overlevelsen for nylig diagnostiserte pasienter.

Ved beregning av forventet overlevelse er dødelighetsrater for hele landet brukt, oppgitt per kalenderår, alder og kjønn. Tallene er beregnet med 95 prosent konfidensintervall.

Om indikatoren​​​​

Stadig flere overlever brystkreft og dette måles ved fem års relativ overlevelse. Denne økningen er i stor grad et resultat av tidlig oppdagelse (mammografiscreening) og forbedrede behandlingsopplegg. Samtidig er det flere undergrupper av pasienter som i de siste år har fått nye behandlingsopplegg hvor effekten av disse på overlevelse er nødvendig å måle og for å avklare kvaliteten. 

Målsetningen er å avdekke endringer i relativ overlevelse for pasienter med brystkreft ut i fra sykdommens utbredelse (kreftstadium), brystkreftsvulstenes karakteristika og behandlingsopplegg, når man ser bort fra andre dødsårsaker.

Fem års relativ overlevelse etter brystkreft skal være over 88 prosent for pasienter med brystkreft i Norge. Denne målsetningen gjelder uavhengig av sykdomsutbredelse og hvilken behandling pasientene de har fått.

Regionalt helseforetak og helseforetak er definert ut fra pasientens bostedskommune eller bydel og de geografiske områdene som de har ansvar for å betjene. Ved å bruke denne definisjonen kan man se bort ifra at noen helseforetak behandler pasienter som har en mer utbredt kreftsykdom enn andre. Dette vil også synliggjøre helseforetakenes "sørge for"-ansvar.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no