Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Infeksjon - postoperative infeksjoner etter innsetting av hemiprotese (hofte)

Indikatoren måler andel innsettinger av hofteproteser (hemiprotese) der det er oppdaget postoperativ infeksjon i operasjonsområdet, som har oppstått innen 30 dager etter inngrepet. I tallene inngår både dype og organ/hulromsinfeksjoner, og overflatiske sårinfeksjoner.

Resultater

De siste årene har det årlig blitt innsatt rundt 3 600 - 3 700 hemiproteser. I 2022 økte antallet inngrep til 3 958 på landsbasis.

I 2022 var andel av kirurgiske inngrep hvor det har oppstått en postoperativ infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager etter inngrepet på 2,2 prosent. Med unntak av i 2020, er dette laveste andelen målt på landsbasis. Andel inngrep med dype og organ/hulromsinfeksjoner var 1,5 prosent og andelen overflatiske sårinfeksjoner var 0,7 prosent.

Det er ikke definert en konkret målsetting for denne indikatoren, men behandlingsstedene må kontinuerlig forebygge og redusere forekomsten av slike infeksjoner.

Resultatene har tidligere vært publisert tertialvis, fra 2021 publiseres tallene årlig.

Forbehold ved tolkning

På grunn av tekniske problemer med rapportering av data, mangler tall for følgende regioner:

  • Helse Nord RHF mangler data for følgende helseforetak:
    • Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022
    • Universitetssykehuset Nordland: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022
    • Helgelandssykehuset: 2021
  • Helse Sør Øst RHF mangler data fra Oslo universitetssykehus HF for 3. tertial 2019, 1. og 2. tertial 2020 og for 2021
  • Helse Midt-Norge RHF mangler data fra St. Olavs hospital HF for 3. tertial 2016

Om indikatoren

Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner (omtalt som HAI), inkludert infeksjoner i operasjonsområdet. Postoperative infeksjoner medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. Slike infeksjoner medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsområdet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter innsetting av hofteprotese (hemiprotese) er obligatorisk gjennom NOIS-registerforskriften (lovdata.no).

Sykehusene må kontinuerlig følge med på egne data over infeksjonsforekomster og vurdere ulike tiltak for kvalitetsforbedring. Systematisk overvåking og bruk av overvåkingsdata lokalt er et viktig tiltak for å forebygge disse infeksjonene.

Betegnelsen "postoperativ infeksjon" inkluderer både overflatiske og dype sårinfeksjoner, og organ/hulromsinfeksjoner. 

Pasientsikkerhetsprogrammets nettside kan du få oversikt over tiltakspakken for trygg kirurgi og forebygging av infeksjoner i operasjonsområder.

 

Først publisert: 25.04.2019 Siste faglige endring: 14.09.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no