Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Infeksjon - postoperative infeksjoner etter fjerning av galleblære (kolecystektomi)

Indikatoren måler andel av operasjoner for å fjerne galleblæren (kolecystektomi) der det er oppdaget postoperativ infeksjon i operasjonsområdet, som har oppstått innen 30 dager etter inngrepet. I tallene inngår både overflatiske, dype og organ/hulromsinfeksjoner.

Resultater

De siste par årene har antall kirurgiske inngrep for å fjerne galleblæren ligget på i overkant av 6 000 på landsbasis. Andel av kirurgiske inngrep hvor det har blitt oppdaget en postoperativ infeksjon, som har oppstått innen 30 dager etter inngrepet, har de siste tre årene ligget mellom 3,3 og 3,4 prosent på landsbasis. I 2020 var andelen 2,7. 

Det er noe variasjon mellom de regionale helseforetakene (RHF). I 2020 lå andelen infeksjoner i RHF'ene på mellom 3,1 prosent (Helse Midt-Norge) og 3,7 prosent (Helse Nord). Helse Sør-Øst og Helse Vest hadde andeler på henholdsvis 2,3 og 2,7 prosent.

Det er ikke definert en konkret målsetting for denne indikatoren, men behandlingsstedene skal ha et kontinuerlig fokus på å forebygge og redusere forekomsten av slike infeksjoner.

Forbehold ved tolkning​

Oslo universitetssykehus HF rapporterte ikke data for 3. tertial 2019 og 1. og 2. tertial 2020 grunnet tekniske årsaker. 

Årsdata 2016 for Helse Midt-Norge inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital HF for tredje tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem.

Få operasjoner gjør at andel infeksjoner per behandlingsted kan variere mye fra tertial til tertial. Denne kvalitetsindikatoren viser derfor også andel inngrep med infeksjoner for de to siste årene (foregående seks tertialer, det vil si at siste tertial ikke er inkludert). Dette gir et mer robust sammenlikningsgrunnlag.

Om indikatoren

Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner (omtalt som HAI), inkludert infeksjoner i operasjonsområdet. Postoperative infeksjoner medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. Slike infeksjoner medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsområdet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter fjerning av galleblære er obligatorisk gjennom NOIS-registerforskriften (lovdata.no).

Sykehusene må kontinuerlig følge med på egne data over infeksjonsforekomster og vurdere ulike tiltak for kvalitetsforbedring. Systematisk overvåking og bruk av overvåkingsdata lokalt er et viktig tiltak for å forebygge disse infeksjonene.

Pasientsikkerhetsprogrammets nettside kan du få oversikt over tiltakspakken for trygg kirurgi og forebygging av infeksjoner i operasjonsområder.Betegnelsen "postoperativ infeksjon" inkluderer både overflatiske og dype sårinfeksjoner, og organ-hulromsinfeksjoner.

Først publisert: 24.04..04.2019 Sist faglig oppdatert: 16.09.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no