Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Infeksjon - postoperative infeksjoner etter fjerning av galleblære (kolecystektomi)

Indikatoren måler andel av operasjoner for å fjerne galleblæren (kolecystektomi) der det er oppdaget postoperativ infeksjon i operasjonsområdet, som har oppstått innen 30 dager etter inngrepet. I tallene inngår både overflatiske, dype og organ/hulromsinfeksjoner.

Resultater

De siste årene har antall kirurgiske inngrep for å fjerne galleblæren ligget på omtrent 6 000 på landsbasis. I 2021 ble det utført omtrent 6 300 inngrep.

Andel av kirurgiske inngrep hvor det har blitt oppdaget en postoperativ infeksjon, som har oppstått innen 30 dager etter inngrepet, har de siste tre årene ligget mellom 2,7 og 3,3 prosent på landsbasis. I 2021 var andelen 3,0 prosent. 

Det er noe variasjon mellom de regionale helseforetakene (RHF). I 2021 lå andelen infeksjoner i RHF-ene på mellom 2,5 prosent (Helse Vest RHF) og 3,1 prosent (Helse Midt-Norge RHF). I Helse Sør-Øst RHF var andelen 3,1 prosent.

Det er ikke definert en konkret målsetting for denne indikatoren, men behandlingsstedene skal ha et kontinuerlig fokus på å forebygge og redusere forekomsten av slike infeksjoner.

Resultatene har tidligere vært publisert tertialvis, fra 2022 publiseres tallene årlig.

Forbehold ved tolkning

På grunn av tekniske problemer med rapportering av data, mangler tall for følgende regioner:

  • Helse Nord RHF mangler data for 2021.
  • Helse Sør Øst RHF mangler data fra Oslo universitetssykehus HF for 3. tertial 2019, 1. og 2. tertial 2020 og for 2021.
  • Helse Midt-Norge RHF mangler data fra St. Olavs hospital HF for 3. tertial 2016 (innføring av nytt datasystem).

Om indikatoren

Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner (omtalt som HAI), inkludert infeksjoner i operasjonsområdet. Postoperative infeksjoner medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. Slike infeksjoner medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsområdet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter fjerning av galleblære er obligatorisk gjennom NOIS-registerforskriften (lovdata.no).

Sykehusene må kontinuerlig følge med på egne data over infeksjonsforekomster og vurdere ulike tiltak for kvalitetsforbedring. Systematisk overvåking og bruk av overvåkingsdata lokalt er et viktig tiltak for å forebygge disse infeksjonene.

Pasientsikkerhetsprogrammets nettside kan du få oversikt over tiltakspakken for trygg kirurgi og forebygging av infeksjoner i operasjonsområder.Betegnelsen "postoperativ infeksjon" inkluderer både overflatiske og dype sårinfeksjoner, og organ-hulromsinfeksjoner.

Først publisert: 24.04.2019 Sist faglig oppdatert: 15.09.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no