Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Infeksjon - oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter innsetting av totalprotese (hofte)

Indikatoren måler andel pasienter som har fått oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager etter innsetting av hofteprotese (totalprotese).

Resultater   

Antallet innsettinger av totalproteser har økt jevnt fra 2015, men de to siste årene har det vært en nedgang. I 2021 ble det satt inn 8 945 proteser på landsbasis. Rundt 60 prosent gjennomføres i Helse Sør-Øst RHF.

I 2021 lå andelen pasienter som har blitt fulgt opp og vurdert for infeksjon i operasjonsområdet, innen 30 dager etter inngrepet, på 97,9 prosent. I perioden 2015-2021 har den, på landsbasis, ligget på mellom 97,6 og 98,5 prosent. Det er stabil utvikling og lite variasjon mellom de regionale helseforetakene.

Målsettingen er at alle pasienter skal bli fulgt opp og vurdert for infeksjon innen 30 dager etter operasjonsdatoen.

Resultatene har tidligere vært publisert tertialvis, fra 2022 publiseres tallene årlig.

Forbehold ved tolkning

På grunn av tekniske problemer med rapportering av data, mangler tall for følgende regioner:

  • Helse Nord RHF mangler data for 2021.
  • Helse Sør Øst RHF mangler data fra Oslo universitetssykehus HF for 3. tertial 2019, 1. og 2. tertial 2020 og for 2021. Data fra Martina Hansen Hospital mangler for 1. tertial 2020
  • Helse Midt-Norge RHF mangler data fra St. Olavs hospital HF for 3. tertial 2016 (innføring av nytt datasystem).


Det kan ikke utelukkes at enkelte sykehus kan ha ulik kodepraksis for registrering av oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager. Dette vil i så fall medføre at enkelte sykehus i realiteten kan ha en litt annen oppfølgingsprosent enn angitt her.

Om indikatoren

Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner oppstått i operasjonsområdet. Infeksjon i operasjonsområdet er en av de tre hyppigste helsetjenesteassosierte infeksjonene. Slike infeksjoner medfører betydelig sykelighet for pasientene, og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. Infeksjoner medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Behandlingsstedene må derfor ha et kontinuerlig fokus på å forebygge og redusere forekomsten av infeksjoner.

Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsområdet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. Overvåking er et sentralt smitteverntiltak. Med Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften), er det hjemmel for innsamling av data fra sykehusenes overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner til et nasjonalt register. 

Helsedirektoratet har fastslått at sykehusene skal overvåke forekomst av infeksjoner etter fem ulike kirurgiske inngrep. Det er derfor utviklet kvalitetsindikatorer som måler i hvilken grad sykehusene gjennomfører denne overvåkingen.

Pasientsikkerhetsprogrammets nettside kan du få oversikt over tiltakspakken for trygg kirurgi og forebygging av infeksjoner i operasjonsområder.

Først publisert: 06.05.2019 Sist faglig oppdatert: 15.09.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no