Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Infeksjon - oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter innsetting av totalprotese (hofte)

Indikatoren måler andel pasienter som har fått oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager etter innsetting av hofteprotese (totalprotese).

Resultater   

Antall totalproteser innsatt i 2022 var 10 087 på landsbasis. Over 60 prosent av operasjonene gjennomføres i Helse Sør-Øst RHF.

I 2022 ble 97,4 prosent av alle pasienter som fikk satt inn totalprotese, fulgt opp og vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager etter inngrepet. Det er stabil utvikling og lite variasjon mellom de regionale helseforetakene. Høyest andel pasienter fulgt opp i 2022, var i Helse Midt-Norge med en andel på 99,1 prosent. I Helse Vest RHF var andelen 98,8 prosent, I Helse Nord RHF var den 98,7 prosent og i Helse Sør-Øst RHF var andelen 96,5 prosent.

Målsettingen er at alle pasienter skal bli fulgt opp og vurdert for infeksjon innen 30 dager etter operasjonsdatoen.

Resultatene har tidligere vært publisert tertialvis, fra 2021 publiseres tallene årlig.

Forbehold ved tolkning

På grunn av tekniske problemer med rapportering av data, mangler tall for følgende regioner:

  • Helse Nord RHF mangler data for følgende helseforetak:
    • Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022
    • Universitetssykehuset Nordland: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022
    • Helgelandssykehuset: 2021
  • Helse Sør Øst RHF mangler data fra Oslo universitetssykehus HF for 3. tertial 2019, 1. og 2. tertial 2020 og for 2021
  • Helse Midt-Norge RHF mangler data fra St. Olavs hospital HF for 3. tertial 2016

Det kan ikke utelukkes at enkelte sykehus kan ha ulik kodepraksis for registrering av oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager. Dette vil i så fall medføre at enkelte sykehus i realiteten kan ha en litt annen oppfølgingsprosent enn angitt her.

Om indikatoren

Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner oppstått i operasjonsområdet. Infeksjon i operasjonsområdet er en av de tre hyppigste helsetjenesteassosierte infeksjonene. Slike infeksjoner medfører betydelig sykelighet for pasientene, og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. Infeksjoner medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Behandlingsstedene må derfor ha et kontinuerlig fokus på å forebygge og redusere forekomsten av infeksjoner.

Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsområdet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. Overvåking er et sentralt smitteverntiltak. Med Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften), er det hjemmel for innsamling av data fra sykehusenes overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner til et nasjonalt register. 

Helsedirektoratet har fastslått at sykehusene skal overvåke forekomst av infeksjoner etter fem ulike kirurgiske inngrep. Det er derfor utviklet kvalitetsindikatorer som måler i hvilken grad sykehusene gjennomfører denne overvåkingen.

Pasientsikkerhetsprogrammets nettside kan du få oversikt over tiltakspakken for trygg kirurgi og forebygging av infeksjoner i operasjonsområder.

Først publisert: 06.05.2019 Siste faglige endring: 14.09.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no