Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Infeksjon - oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter inngrep i tykktarmen

Indikatoren måler andel pasienter som har fått oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager etter inngrep i tykktarmen (koloninngrep).

Resultater

Antall kirurgiske inngrep i tykktarm (kolon) har siden 2015 ligget på i overkant av 3 000 per år på landsbasis.

Andelen pasienter på landsbasis som har blitt fulgt opp og vurdert for infeksjon i operasjonsområdet, innen 30 dager etter inngrepet, har i perioden 2015-2021 ligget på mellom 95,9 og 97,4 prosent. I 2021 var andelen på 97,3 prosent. 

Det er små forskjeller mellom de regionale helseforetakene (RHF). I 2021 fulgte Helse Midt-Norge RHF opp 98,6 prosent, mens Helse Sør-Øst RHF hadde lavest andel på 96,8 prosent. Helse Vest RHF fulgte opp 97,2 prosent.

Målsettingen er at alle pasienter skal bli fulgt opp og vurdert for infeksjon innen 30 dager etter operasjonsdatoen.

Resultatene har tidligere vært publisert tertialvis, fra 2022 publiseres tallene årlig.

Forbehold ved tolkning

På grunn av tekniske problemer med rapportering av data, mangler tall for følgende regioner:

  • Helse Nord RHF mangler data for 2021.
  • Helse Sør Øst RHF mangler data fra Oslo universitetssykehus HF for 3. tertial 2019, 1. og 2. tertial 2020 og for 2021.
  • Helse Midt-Norge RHF mangler data fra St. Olavs hospital HF for 3. tertial 2016 (innføring av nytt datasystem).

Det kan ikke utelukkes at enkelte sykehus kan ha ulik kodepraksis for registrering av oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager. Dette vil i så fall medføre at enkelte sykehus i realiteten kan ha en litt annen oppfølgingsprosent enn angitt her.

Om indikatoren

Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner oppstått i operasjonsområdet. Infeksjon i operasjonsområdet er en av de tre hyppigste helsetjenesteassosierte infeksjonene. Slike infeksjoner medfører betydelig sykelighet for pasientene, og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. Infeksjoner medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Behandlingsstedene må derfor ha et kontinuerlig fokus på å forebygge og redusere forekomsten av infeksjoner.

Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsområdet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. Overvåking er et sentralt smitteverntiltak. Med Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften), er det hjemmel for innsamling av data fra sykehusenes overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner til et nasjonalt register. 

Pasientsikkerhetsprogrammets nettside kan du få oversikt over tiltakspakken for trygg kirurgi og forebygging av infeksjoner i operasjonsområder.

 

Først publisert: 06.05.2019 Sist faglig oppdatert: 15.09.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no