Infeksjon - oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter inngrep i tykktarmen

Indikatoren måler andel pasienter som har fått oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager etter inngrep i tykktarmen (koloninngrep).

Resultater

Siden 2015 har antall kirurgiske inngrep i tykktarm (kolon) ligget på i overkant av 3 000 per år på landsbasis. Andelen pasienter som har blitt fulgt opp og vurdert for infeksjon i operasjonsområdet, innen 30 dager etter inngrepet, har i perioden 2015-2019 ligget på mellom 94,6 og 98,2 prosent på landsbasis. I tredje tertial 2019 var andelen oppfølging på landsbasis 96,3 prosent. Det har vært en del variasjon både mellom Helseforetak (RHF) og over tid.

I tredje tertial hadde Helse Vest fulgt opp 94,9 prosent, mens 100 prosent av pasientene i Vest ble fulgt opp i andre tertial. Helse Nord har lavest andel i tredje tertial med 94,3 prosent, mens Helse Midt-Norge hadde høyest andel med 98,2. Målsettingen er at alle pasienter skal bli fulgt opp og vurdert for infeksjon innen 30 dager etter operasjonsdatoen.

Forbehold

Årsdata for 2016 for Helse Midt-Norge inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital HF for 3. tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem.

Det kan ikke utelukkes at enkelte sykehus kan ha ulik kodepraksis for registrering av oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager. Dette vil i så fall medføre at enkelte sykehus i realiteten kan ha en litt annen oppfølgingsprosent enn angitt her.

Om indikatoren

Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner oppstått i operasjonsområdet. Infeksjon i operasjonsområdet er en av de tre hyppigste helsetjenesteassosierte infeksjonene. Slike infeksjoner medfører betydelig sykelighet for pasientene, og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. Infeksjoner medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Behandlingsstedene må derfor ha et kontinuerlig fokus på å forebygge og redusere forekomsten av infeksjoner.

Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsområdet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. Overvåking er et sentralt smitteverntiltak. Med Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften), er det hjemmel for innsamling av data fra sykehusenes overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner til et nasjonalt register. 

 

Først publisert: 06.05.2019 Sist faglig oppdatert: 17.09.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no