Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Infeksjon - oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter inngrep i tykktarmen

Indikatoren måler andel pasienter som har fått oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager etter inngrep i tykktarmen (koloninngrep).

Resultater

Antall kirurgiske inngrep i tykktarm (kolon) har siden 2015 ligget på i overkant av 3 000 per år på landsbasis. Antall inngrep i tykktarm var 3 159 i 2022.

I 2022 ble 97,9 prosent av alle pasienter med inngrep i tykktarmen fulgt opp og vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager etter inngrepet.

Det er små forskjeller mellom de regionale helseforetakene (RHF). I 2022 var det Helse Midt-Norge RHF som hadde høyest andel pasienter fulgt opp innen 30 dager, med en andel på 98,5 prosent. Andelen i Helse Vest RHF var 98,0 prosent, i Helse Nord RHF var andelen 97,8 prosent og i Helse Sør-Øst RHF var den 97,7 prosent. 

Om indikatoren​​​​​

Indikatoren regner ikke med pasienter som tas inn utover sykehusets vanlige kapasitet ved ekstraordinære hendelser som f.eks. ulykker, katastrofer etc. 

En korridorpasient er en pasient som ligger i en seng i en av sykehusets korridorer, på et bad, et skyllerom, en dagligstue eller lignende. Pasienter regnes også som korridorpasienter når de blir lagt på gangen for at personalet skal kunne observere pasienten, eller fordi pasienten har behov for kontakt med personalet.

Det er ikke ønskelig å ha pasienter liggende i korridorene på sykehus. Det er vanskelig å ivareta den lovpålagte taushetsplikten, for pasienter som ligger i gangene eller i andre fellesrom. I tillegg opplever pasientene at det går ut over deres personlige integritet og verdighet. For å få bedre kvalitet og pasientsikkerhet, er det et ønske om at det ikke skal være korridorpasienter. Derimot anses det som tryggere for pasienten å ligge på korridor på avdeling med riktig medisinsk kompetanse, enn å ligge på sengepost på en avdeling med en annen type kompetanse.

Målet om ingen korridorpasienter har inngått i de regionale helseforetakenes oppdragsdokumenter hvert år siden 2016. Nullvisjonen er tatt ut av oppdragsdokumentene for 2022.

fulgt opp innen 30 dager. Andelen i Helse Vest RHF var 98,0 prosent, i Helse Nord RHF var andelen 97,8 prosent og i Helse Sør-Øst RHF var den 97,7 prosent. 

Målsettingen er at alle pasienter skal bli fulgt opp og vurdert for infeksjon innen 30 dager etter operasjonsdatoen.

Resultatene har tidligere vært publisert tertialvis, fra 2021 publiseres tallene årlig.

 

Forbehold ved tolkning

På grunn av tekniske problemer med rapportering av data, mangler tall for følgende regioner:

  • Helse Nord RHF mangler data for følgende helseforetak:
    • Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022
    • Universitetssykehuset Nordland: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022
    • Helgelandssykehuset: 2021
  • Helse Sør Øst RHF mangler data fra Oslo universitetssykehus HF for 3. tertial 2019, 1. og 2. tertial 2020 og for 2021
  • Helse Midt-Norge RHF mangler data fra St. Olavs hospital HF for 3. tertial 2016

Det kan ikke utelukkes at enkelte sykehus kan ha ulik kodepraksis for registrering av oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager. Dette vil i så fall medføre at enkelte sykehus i realiteten kan ha en litt annen oppfølgingsprosent enn angitt her.

Om indikatoren

Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner oppstått i operasjonsområdet. Infeksjon i operasjonsområdet er en av de tre hyppigste helsetjenesteassosierte infeksjonene. Slike infeksjoner medfører betydelig sykelighet for pasientene, og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. Infeksjoner medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Behandlingsstedene må derfor ha et kontinuerlig fokus på å forebygge og redusere forekomsten av infeksjoner.

Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsområdet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. Overvåking er et sentralt smitteverntiltak. Med Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften), er det hjemmel for innsamling av data fra sykehusenes overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner til et nasjonalt register. 

Pasientsikkerhetsprogrammets nettside kan du få oversikt over tiltakspakken for trygg kirurgi og forebygging av infeksjoner i operasjonsområder.

 

Først publisert: 06.05.2019 Siste faglige endring: 14.09.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no