Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sykehus - forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI)

Indikatoren viser andel HAI i sykehus på et gitt måletidspunkt, både totalt og for de fire hyppigst forekommende infeksjonene.

Resultater

Kvalitetsindikatoren viser andelen av helsetjenesteassosierte infeksjoner (urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, infeksjon i operasjonsområdet, og hud- og sårinfeksjoner) blant pasienter på sykehus på et gitt måletidspunkt. 

Andelen infeksjoner blant pasienter på sykehus var 3,4 prosent på landsbasis i november 2023. På landsbasis har andelen vært på omtrent 3 prosent de siste årene (målingene foretas to ganger i året).

 

Forbehold ved tolkning

Undersøkelsen gir et øyeblikksbilde av infeksjonsforekomst i sykehusene på én bestemt dag, to ganger i året. Resultatene må derfor leses med varsomhet, spesielt gjelder dette for mindre sykehus.

Metoden gir en god oversikt over forekomst av infeksjoner nasjonalt, men for enkelte sykehus blir tallmaterialet ofte lite. Resultatene på sykehusnivå er derfor mer sårbare for variasjoner i registreringsmåter enn de regionale og nasjonale resultatene.

Utskrivningspraksis, liggetid, pasientsammensetning og behandlingstilbud er andre forhold som vil påvirke tallene. For eksempel har alvorlig syke pasienter økt infeksjonsrisiko. Ved et sykehus hvor pasienter har kortere liggetid vil det forventes færre infeksjoner.​

 

Om indikatoren

Kvalitetsindikatoren er basert på prevalensundersøkelsen av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus (NOIS-PIAH) som utføres på én bestemt dag to ganger i året, mai og november. Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er fryktede komplikasjoner ved alle typer sykehusinnleggelser. Slike infeksjoner kan påføre pasienter ekstra lidelse og være ressurskrevende for sykehusdriften.

Folkehelseinstituttet gjennomførte den første prevalensundersøkelsen av slike infeksjoner ved norske sykehus i 1979, og har fulgt utviklingen av de fire hyppigst forekommende HAI gjennom prevalensundersøkelser to ganger i året siden 2002. I 2005 ble det i henhold til NOIS-registerforskriften obligatorisk for sykehus å delta i disse undersøkelsene. Kun infeksjoner oppstått i eget sykehus er tatt med.

På nettsiden Itryggehender24/7 kan du få oversikt over relevante tiltakspakker. For denne indikatoren er det tiltakspakke for forebygging av urinveisinfeksjoner, som er en av fire helsetjenesteassosierte infeksjoner som måles i denne kvalitetsindikatoren. 

FHI: Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, NOIS-PIAH

 

Først publisert: 07.05.2019 Siste faglige endring: 03.05.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no