Sykehus - forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner

Indikatoren måler andel helsetjenesteassosierte infeksjoner (sykehusinfeksjoner) blant pasienter på sykehus på et gitt tidspunkt.

Resultater

Kvalitetsindikatoren er basert på prevalensundersøkelsene av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus (NOIS-PIAH) som utføres på én bestemt dag to ganger i året, en gang om våren (mai) og en gang om høsten (november).

Andelen helsetjenesteassosierte infeksjoner blant pasienter på sykehus var på landsbasis 2,8 prosent i november 2019. Det er den laveste andelen som er blitt målt i perioden mai 2017 – november 2019. Helse Nord ligger lavest med en andel på 2,1 prosent, mens Helse Midt-Norge ligger høyest med en andel på 3,4 prosent.

Tolkning av tallene​

Undersøkelsen gir et øyeblikksbilde av infeksjonsforekomst i sykehusene på én bestemt dag, to ganger i året. Resultatene må derfor leses med varsomhet, spesielt gjelder dette for mindre sykehus.

Metoden gir en god oversikt over forekomst av infeksjoner nasjonalt, men for enkelte sykehus blir tallmaterialet ofte lite. Resultatene på sykehusnivå er derfor mer sårbare for variasjoner i registreringsmåter enn de regionale og nasjonale resultatene.

Utskrivningspraksis, liggetid, pasientsammensetning, og behandlingstilbud er andre forhold som vil påvirke tallene. For eksempel har alvorlig syke pasienter økt infeksjonsrisiko. Ved et sykehus hvor pasienter har kortere liggetid vil det forventes færre infeksjoner.​

Om indikatoren

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er fryktede komplikasjoner som følge av alle typer sykehusinnleggelser. Slike infeksjoner påfører pasienter ekstra lidelser og har stor ressursmessig betydning for sykehusdrift.

Folkehelseinstituttet gjennomførte den første prevalensundersøkelsen av slike infeksjoner ved norske sykehus i 1979, og har fulgt utviklingen av de fire hyppigst forekommende HAI gjennom prevalensundersøkelser to ganger i året siden 2002. I 2005 ble det i henhold til NOIS-registerforskriften obligatorisk for sykehus å delta i disse undersøkelsene.

Undersøkelsen gjennomføres to ganger i året; i mai og november. De fire hyppigst forekommende typene av helsetjenesteassosierte infeksjoner er inkludert i undersøkelsen og omfatter: urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, postoperative infeksjoner, og blodbaneinfeksjoner (septikemi). Kun infeksjoner oppstått i eget sykehus er tatt med.

Sykehusene må vurdere egne infeksjonsforekomster og behovet for kvalitetsforbedringsarbeid, slik at pasientsikkerheten blir god.

FHI: Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, NOIS-PIAH

 

Først publisert: 07.05.2019 Sist faglig oppdatert: 07.04.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no