Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Infeksjon - postoperative infeksjoner etter innsetting av totalprotese (hofte)

Indikatoren måler andel av kirurgiske inngrep der det er oppdaget postoperativ infeksjon i operasjonsområdet, som har oppstått innen 30 dager etter innsetting av totalprotese i hofta. I tallene inngår både overflatiske, dype og organ/hulromsinfeksjoner.

Resultater

Antallet innsettinger av totalproteser har økt jevnt fra 2015, mens det de to siste årene har vært en nedgang. I 2021 ble det satt inn 8 945 proteser på landsbasis. Rundt 60 prosent gjennomføres i Helse Sør-Øst RHF.

Andel av kirurgiske inngrep hvor det har blitt oppdaget en postoperativ infeksjon, oppstått innen 30 dager etter inngrepet, gått litt ned for hvert år fra 2,1 prosent i 2015 til 1,0 prosent i 2021. Det er stabil utvikling og relativt liten variasjon mellom de regionale helseforetakene.

Det er ikke definert en konkret målsetting for denne indikatoren, men behandlingsstedene skal ha et kontinuerlig fokus på å forebygge og redusere forekomsten av slike infeksjoner.

Resultatene har tidligere vært publisert tertialvis, fra 2022 publiseres tallene årlig.

Forbehold ved tolkning

På grunn av tekniske problemer med rapportering av data, mangler tall for følgende regioner:

  • Helse Nord RHF mangler data for 2021.
  • Helse Sør Øst RHF mangler data fra Oslo universitetssykehus HF for 3. tertial 2019, 1. og 2. tertial 2020 og for 2021. Data fra Martina Hansen Hospital mangler for 1. tertial 2020
  • Helse Midt-Norge RHF mangler data fra St. Olavs hospital HF for 3. tertial 2016 (innføring av nytt datasystem).

Om indikatoren

Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner (omtalt som HAI), inkludert infeksjoner i operasjonsområdet. Postoperative infeksjoner medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. Slike infeksjoner medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsområdet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. Overvåking av infeksjoner etter innsetting av totalprotese i hofta er obligatorisk gjennom NOIS-registerforskriften (lovdata.no).

Sykehusene må kontinuerlig følge med på egne data over infeksjonsforekomster og vurdere ulike tiltak for kvalitetsforbedring. Systematisk overvåking og bruk av overvåkingsdata lokalt er et viktig tiltak for å forebygge disse infeksjonene.

Betegnelsen "postoperativ infeksjon" inkluderer både overflatiske og dype sårinfeksjoner og organ/hulromsinfeksjoner.

Pasientsikkerhetsprogrammets nettside kan du få oversikt over tiltakspakken for trygg kirurgi og forebygging av infeksjoner i operasjonsområder.

 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 15.09.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no