Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Infeksjon - postoperative infeksjoner etter innsetting av totalprotese (hofte)

Indikatoren måler andel av kirurgiske inngrep der det er oppdaget postoperativ infeksjon i operasjonsområdet, som har oppstått innen 30 dager etter innsetting av totalprotese i hofta. I tallene inngår både overflatiske, dype og organ/hulromsinfeksjoner.

Resultater

Antallet innsettinger av totalproteser har økt jevnt de siste årene. I 2020 ble det satt inn i overkant av 8 250 proteser på landsbasis. Rundt 60 prosent gjennomføres i Helse Sør-Øst RHF.

Andel av kirurgiske inngrep hvor det har blitt oppdaget en postoperativ infeksjon, oppstått innen 30 dager etter inngrepet, gått litt ned for hvert år fra 2,1 prosent i 2015 til 1,1 prosent i 2020. Det er stabil utvikling og relativt liten variasjon mellom de regionale helseforetakene.

Det er ikke definert en konkret målsetting for denne indikatoren, men behandlingsstedene skal ha et kontinuerlig fokus på å forebygge og redusere forekomsten av slike infeksjoner.

Forbehold ved tolkning

Oslo universitetssykehus HF rapporterte ikke data for 3. tertial 2019 og 1. og 2. tertial 2020. Martina Hansens Hospital rapporterte ikke data for 1. tertial 2020. I begge tilfeller skyldes dette tekniske årsaker.

Årsdata for 2016 for Helse Midt-Norge inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital for 3. tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem.

Få operasjoner gjør at andel infeksjoner per behandlingsted kan variere mye fra tertial til tertial. Denne kvalitetsindikatoren viser derfor også andel inngrep med infeksjoner de to siste årene (foregående seks tertialer, det vil si at siste tertial ikke er inkludert). Dette gir et mer robust sammenlikningsgrunnlag.

Om indikatoren

Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner (omtalt som HAI), inkludert infeksjoner i operasjonsområdet. Postoperative infeksjoner medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. Slike infeksjoner medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsområdet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. Overvåking av infeksjoner etter innsetting av totalprotese i hofta er obligatorisk gjennom NOIS-registerforskriften (lovdata.no).

Sykehusene må kontinuerlig følge med på egne data over infeksjonsforekomster og vurdere ulike tiltak for kvalitetsforbedring. Systematisk overvåking og bruk av overvåkingsdata lokalt er et viktig tiltak for å forebygge disse infeksjonene.

Betegnelsen "postoperativ infeksjon" inkluderer både overflatiske og dype sårinfeksjoner og organ/hulromsinfeksjoner.

Pasientsikkerhetsprogrammets nettside kan du få oversikt over tiltakspakken for trygg kirurgi og forebygging av infeksjoner i operasjonsområder.

 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 16.09.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no