Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjerneslag - reinnleggelse innen 30 dager for eldre pasienter etter sykehusinnleggelse

Indikatoren viser sannsynligheten for akutt reinnleggelse i sykehus innen 30 dager for pasienter 67 år og eldre som er innlagt for hjerneslag.

Resultater

Publisering av resultater for 2020 og 2021 er forsinket. 

Analysene viser sannsynligheten for reinnleggelse innen 30 dager etter utskrivning fra sykehus for eldre med hjerneslag. I 2019 var sannsynligheten for akutt reinnleggelse for pasienter med hjerneslag på 11,0 prosent.

Helse Vest hadde den høyeste sannsynligheten for reinnleggelser på 11,8 prosent, mens Helse Nord hadde lavest med 10,0 prosent.

For mer detaljerte analyser og beregninger av signifikante forskjeller, se FHI

Forbehold

At behandlingssteder avviker fra gjennomsnittet, og følgelig har enten høyere eller lavere forekomst av reinnleggelser, er ikke ensbetydende med at det er kvalitetsforskjeller mellom behandlingsstedene. Forskjellene kan avhenge av flere faktorer f.eks. kodepraksis og datakvalitet. Noen reinnleggelser kan skyldes at pasientens sykdomsbilde krever tett oppfølging og hyppigere sykehusinnleggelser, og vil da kunne være en del av god pasientbehandling.

Resultatene kan også være påvirket av hvilke behandlings- og pleietilbud pasienten får etter utskrivning, det vil si i primærhelsetjenesten.

Det er et brudd i statistikken fra 2016 til 2017. Dette skyldes små justeringer i beregningsmodellen, samt en justering av datauttrekket som medfører at flere typer opphold inngår i datamaterialet.

Om indikatoren

Reinnleggelse er definert som en akutt sykehusinnleggelse uansett årsak som finner sted mellom 8 timer og 30 dager etter en utskrivning fra et sykehus.

For å sikre et godt utgangspunkt for oppfølging av pasientene etter utskrivning fra sykehus, er det viktig at det er en god informasjonsutveksling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. God samhandling mellom tjenestenivåene vil kunne være med på å hindre unødvendige reinnleggelser.

 

 

 

Først publisert: 07.03.2019 Sist faglig oppdatert: 17.09.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no