Hjerteinfarkt - overlevelse 30 dager etter innleggelse

Indikatoren viser sannsynligheten for å være i live 30 dager etter innleggelse i sykehus for førstegangs hjerteinfarkt.

Resultater

Analysen for 2017 bygger på data fra årene 2015-2017. For en del behandlingssteder foreligger det ikke data. Dette skyldes manglende informasjon om geografisk behandlingssted for en rekke helseforetak ved rapportering av aktivitetsdata for 2017 til Norsk pasientregister.

Analysene for 2015-2017 viser ingen signifikante forskjeller mellom de regionale helseforetakene i overlevelse etter førstegangs hjerteinfarkt.

Helseforetak med signifikant høyere overlevelse i 2017

  • Haraldsplass Diakonale Sykehus AS (også i 2016)
  • Sykehuset i Vestfold HF (også i 2016)
  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF (også i 2016)

Ingen helseforetak hadde signifikant lavere overlevelse i 2017.

Forbehold

​Forskjellene kan avhenge av flere faktorer, ikke bare kvaliteten på den medisinske behandlingen. Slike faktorer kan for eksempel være kodepraksis og datakvalitet.

I metoden som benyttes for beregning per i dag tas det ikke hensyn til funksjonsfordeling mellom sykehusene.

En måte man kan vurdere det totale tilbudet som gis til pasienter ulike steder i landet er å benytte pasientens bosted og helseforetakstilhørighet som analyseenhet. På denne måten ser man bort i fra hvilket sykehus pasienten faktisk blir behandlet på, og heller vurderer det totale forløpet for den enkelte pasient per helseforetaksopptaksområde. Analyser viser at det er færre signifikante forskjeller mellom opptaksområdene enn mellom behandlende helseforetak ved å benytte denne metoden.

Det er et brudd i statistikken fra 2016 til 2017. Dette skyldes små justeringer i beregningsmodellen, samt en justering av datauttrekket som medfører at flere typer opphold inngår i datamaterialet. Fra og med 2017 inngår heller ikke spesialsykehus i datamaterialet.

Målsetning

Å forhindre dødsfall på grunn av sykdom eller skade er en grunnleggende målsetning for helsetjenesten. Ved alltid å yte best mulig behandling og pleie, øker pasientenes sjanser for å overleve. Indikatorer som fokuserer på uberettiget variasjon i overlevelse mellom behandlingssteder, er ofte brukt internasjonalt som et mål på dødsfall som kunne vært unngått.

Dersom sykehus over tid har lavere overlevelsesrater enn forventet, bør sykehusene iverksette forbedringstiltak for å øke pasientsikkerheten.

Metode

I analysene er det tatt hensyn til pasientsammensetning og overflytting mellom sykehus. Det betyr at tallene er justert for flere faktorer som kan påvirke overlevelse etter sykehusinnleggelse; alder, kjønn og sykelighet (komorbiditet/samtidige lidelser). 

Analysene av overlevelse etter førstegangshjerteinfarkt som presenteres i 2017 bygger på data fra årene 2015-2017. Resultatene viser sannsynligheten for overlevelse 30 dager etter at et sykehusforløp startet.

For hver institusjon er det beregnet avvik i forhold til gjennomsnittet. Tallene ikke er egnet til rangering, men statistiske analyser av dataene kan si om et avvik fra gjennomsnittet med stor grad av sikkerhet skyldes at sykehuset har et resultat som er reelt bedre eller dårligere enn gjennomsnittet. 

Først publisert: 07.03.2019 Sist faglig oppdatert: 07.03.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no