Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjerteinfarkt - overlevelse 30 dager etter innleggelse

Indikatoren viser sannsynligheten for å være i live 30 dager etter innleggelse i sykehus for førstegangs hjerteinfarkt.

Publisering for denne indikatoren og tall for 2022 er utsatt til mars 2024 grunnet omlegging av datamaterialet og kvalitetssikring knyttet til dette. 

Resultater

Sannsynligheten for overlevelse etter behandling for hjerteinfarkt i sykehus er gradvis forbedret over flere år. I 2021 var sannsynligheten for å være i live 30 dager etter utskrivning fra sykehus på 93,5 prosent, noe som er en nedgang fra 93,7 prosent i 2020.

Statistiske analyser av dataene kan si noe om et avvik fra gjennomsnittet med stor grad av sikkerhet skyldes at enheten/sykehuset har et resultat som er signifikant høyere eller lavere enn gjennomsnittet. Analysene gjøres av FHI.

I 2021 hadde ingen regionale helseforetak signifikant høyere eller lavere overlevelse sammenlignet med referanseverdien. 

For mer detaljerte analyser og beregninger, se FHI

Forbehold

​Forskjellene kan avhenge av flere faktorer, ikke bare kvaliteten på den medisinske behandlingen. Slike faktorer kan for eksempel være kodepraksis og datakvalitet.

I metoden som benyttes for beregning per i dag tas det ikke hensyn til funksjonsfordeling mellom sykehusene.

En måte man kan vurdere det totale tilbudet som gis til pasienter ulike steder i landet er å benytte pasientens bosted og helseforetakstilhørighet som analyseenhet. På denne måten ser man bort i fra hvilket sykehus pasienten faktisk blir behandlet på, og heller vurderer det totale forløpet for den enkelte pasient per helseforetaksopptaksområde. Analyser viser at det er færre signifikante forskjeller mellom opptaksområdene enn mellom behandlende helseforetak ved å benytte denne metoden.

Det er et brudd i statistikken fra 2016 til 2017. Dette skyldes små justeringer i beregningsmodellen, samt en justering av datauttrekket som medfører at flere typer opphold inngår i datamaterialet. Fra og med 2017 inngår heller ikke spesialsykehus i datamaterialet.

Tall for 2018 mangler, fordi det manglet geografisk behandlingssted for enkelte av helseforetakene i tre års data dette tallet bygger på.

Målsetting

Å forhindre dødsfall på grunn av sykdom eller skade er en grunnleggende målsetning for helsetjenesten. Ved alltid å yte best mulig behandling og pleie, øker pasientenes sjanser for å overleve. Indikatorer som fokuserer på uberettiget variasjon i overlevelse mellom behandlingssteder, er ofte brukt internasjonalt som et mål på dødsfall som kunne vært unngått.

Dersom sykehus over tid har lavere overlevelsesrater enn forventet, bør sykehusene iverksette forbedringstiltak for å øke pasientsikkerheten.

Metode

I analysene er det tatt hensyn til pasientsammensetning og overflytting mellom sykehus. Det betyr at tallene er justert for flere faktorer som kan påvirke overlevelse etter sykehusinnleggelse; alder, kjønn og sykelighet (komorbiditet/samtidige lidelser). 

Analysene av overlevelse etter førstegangshjerteinfarkt som presenteres i 2021 bygger på data fra årene 2017-2021. Resultatene viser sannsynligheten for overlevelse 30 dager etter at et sykehusforløp har startet.

For hver institusjon er det beregnet avvik i forhold til gjennomsnittet. Tallene ikke er egnet til rangering, men statistiske analyser av dataene kan si om et avvik fra gjennomsnittet med stor grad av sikkerhet skyldes at sykehuset har et resultat som er reelt bedre eller dårligere enn gjennomsnittet. 

Først publisert: 07.03.2019 Siste faglige endring: 22.03.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no