Hjerneslag - overlevelse 30 dager etter innleggelse

Indikatoren viser sannsynligheten for å være i live 30 dager etter innleggelse i sykehus for hjerneslag.

Resultater

For hver institusjon er det beregnet avvik i forhold til gjennomsnittet. Tallene ikke er egnet til rangering, men statistiske analyser av dataene kan si om et avvik fra gjennomsnittet med stor grad av sikkerhet skyldes at sykehuset har et resultat som er reelt bedre eller dårligere enn gjennomsnittet.

Analysen for 2017 bygger på data fra årene 2015-2017. For en del behandlingssteder foreligger det ikke data. Dette skyldes manglende informasjon om geografisk behandlingssted for en rekke helseforetak ved rapportering av aktivitetsdata for 2017 til Norsk pasientregister.

Helse Sør-Øst har signifikant lavere overlevelse enn de andre regional helseforetakene. Sykehuset Innlandet HF har signifikant lavere overlevelse enn andre HF.

Målsetning

​Å forhindre dødsfall på grunn av sykdom eller skade er en grunnleggende målsetning for helsetjenesten. Ved alltid å yte best mulig behandling og pleie, øker pasientenes sjanser for å overleve. Indikatorer som fokuserer på uberettiget variasjon i overlevelse mellom behandlingssteder, er ofte brukt internasjonalt som et mål på dødsfall som kunne vært unngått.

Dersom sykehus over tid har lavere overlevelsesrater enn forventet, bør sykehusene iverksette forbedringstiltak for å øke pasientsikkerheten.

Metode

I analysene er det tatt hensyn til pasientsammensetning og overflytting mellom sykehus. Det vil si at tallene er justert for flere faktorer som kan påvirke overlevelse etter sykehusinnleggelse, som alder, kjønn, sykelighet (komorbiditet/samtidige lidelser) og type slag (infarkt/blødning/uspesifisert). 

Analysen for 2017 bygger på data fra årene 2015-2017. Resultatene viser sannsynligheten for å overleve de 30 første dagene etter at sykehusforløpet startet. For hver institusjon er det beregnet avvik i forhold til gjennomsnittet for sykehusene. Et avvik er signifikant dersom man med stor sikkerhet kan si at det skyldes en reell forskjell og ikke statistiske tilfeldigheter.

Forbehold

Forskjellene kan avhenge av flere faktorer, ikke bare kvaliteten på den medisinske behandlingen. Slike faktorer kan for eksempel være kodepraksis og datakvalitet. I metoden som benyttes for beregning i dag tas det ikke hensyn til funksjonsfordeling mellom sykehus.

Det er et brudd i statistikken fra 2016 til 2017. Dette skyldes små justeringer i beregningsmodellen, samt en justering av datauttrekket som medfører at flere typer opphold inngår i datamaterialet.

Først publisert: 07.03.2019 Sist faglig oppdatert: 07.03.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no