Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjerneslag - overlevelse 30 dager etter innleggelse

Indikatoren viser sannsynligheten for å være i live 30 dager etter innleggelse i sykehus for hjerneslag.

Publisering for denne indikatoren og tall for 2022 er utsatt til mars 2024 grunnet omlegging av datamaterialet og kvalitetssikring knyttet til dette. 

Resultater

Sannsynligheten for overlevelse etter behandling for hjerneslag i sykehus er gradvis forbedret over flere år. I Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring er det fastsatt et mål om tre prosent økning i overlevelse fra 2017 til 2023. Ved slutten av handlingsplanperioden vil måloppnåelse bli vurdert. Resultatet for 2021 viser at sannsynligheten for å være i live 30 dager etter utskrivning fra sykehus var på 89,2 prosent. Dette er samme nivå som i 2017.

Statistiske analyser av dataene kan si noe om et avvik fra gjennomsnittet med stor grad av sikkerhet skyldes at enheten/sykehuset har et resultat som er signifikant høyere eller lavere enn gjennomsnittet. Analysene gjøres av FHI.

I 2021 hadde Helse Sør-Øst RHF signifikant lavere overlevelse sammenlignet med referanseverdien, og Helse Nord RHF hadde signifikant høyere overlevelse sammenlignet med denne.  

For mer detaljerte analyser og beregninger, se FHI.

Målsetting

​Å forhindre dødsfall på grunn av sykdom eller skade er en grunnleggende målsetning for helsetjenesten. Ved alltid å yte best mulig behandling og pleie, øker pasientenes sjanser for å overleve. Indikatorer som fokuserer på uberettiget variasjon i overlevelse mellom behandlingssteder, er ofte brukt internasjonalt som et mål på dødsfall som kunne vært unngått.

Dersom sykehus over tid har lavere overlevelsesrater enn forventet, bør sykehusene iverksette forbedringstiltak for å øke pasientsikkerheten.

Metode

I analysene er det tatt hensyn til pasientsammensetning og overflytting mellom sykehus. Det vil si at tallene er justert for flere faktorer som kan påvirke overlevelse etter sykehusinnleggelse, som alder, kjønn, sykelighet (komorbiditet/samtidige lidelser) og type slag (infarkt/blødning/uspesifisert). 

Analysene av overlevelse etter førstegangshjerteinfarkt som presenteres i 2021 bygger på data fra årene 2017-2021. Resultatene viser sannsynligheten for overlevelse 30 dager etter at et sykehusforløp har startet.

For hver institusjon er det beregnet avvik i forhold til gjennomsnittet. Tallene ikke er egnet til rangering, men statistiske analyser av dataene kan si om et avvik fra gjennomsnittet med stor grad av sikkerhet skyldes at sykehuset har et resultat som er reelt bedre eller dårligere enn gjennomsnittet. 

Forbehold

Forskjellene kan avhenge av flere faktorer, ikke bare kvaliteten på den medisinske behandlingen. Slike faktorer kan for eksempel være kodepraksis og datakvalitet. I metoden som benyttes for beregning i dag tas det ikke hensyn til funksjonsfordeling mellom sykehus.

Det er et brudd i statistikken fra 2016 til 2017. Dette skyldes små justeringer i beregningsmodellen, samt en justering av datauttrekket som medfører at flere typer opphold inngår i datamaterialet.

Tall for 2018 mangler, fordi det manglet geografisk behandlingssted for enkelte av helseforetakene i tre års data dette tallet bygger på.

Først publisert: 07.03.2019 Siste faglige endring: 22.03.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no