Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fødsel - keisersnitt

Indikatoren viser andel fødsler som skjer ved keisersnitt.

Resultater   

På landsbasis ble 15,8 prosent av fødslene gjennomført med keisersnitt i 2021. Dette var på nivå med året før da andelen var på 16,0 prosent.

Helse Vest har de senere årene hatt en betydelig lavere andel keisersnitt enn de andre helseregionene. Andelen keisersnitt i Helse Vest var 13,7 prosent i 2021. Helse Nord og Helse Midt-Norge hadde den høyeste andelen i 2021 med 17,0 prosent. Helse Sør-Øst hadde 16,3 prosent keisersnitt i 2021.

Andelen akutte keisersnitt hos førstegangsfødende i Robson gruppe 1 (riene starter naturlig, minst 37 ukers svangerskap og ett foster som ligger i hodeleie) var på 7,6 prosent i 2021. Den totale andelen keisersnitt hos alle førstegangsfødende (Robson gruppe 1 og 2) var på 13,6 prosent i 2021. 

Forbehold ved tolkning

Det utføres vanligvis ikke keisersnitt ved fødestuer. Fødsler ved fødestuer er derfor ikke inkludert i beregningene på RHF-nivå. Fordi en relativt sett høyere andel kvinner føder på fødestuer i Helse Nord RHF sammenlignet med andre regioner, vil det resultere i en noe høyere forekomst av keisersnitt i Helse Nord en det som er reelt.  

Noen enheter er spesialisert på kompliserte fødsler og gjennomfører derfor naturlig nok flere keisersnitt enn andre (risikosentralisering). For institusjoner med få antall fødende vil et fåtall keisersnitt kunne gi store utslag i andelene.

Om indikatoren

Keisersnitt er en operasjon som gjøres for å få ut barn fra morens livmor. Keisersnitt kan være livreddende for både mor og barn, samtidig som det er en større operasjon som kan ha uheldige effekter. Det er ingen internasjonal enighet om hva som er den optimale frekvensen av keisersnitt. Det er imidlertid bred faglig enighet om at andelen keisersnitt uten god medisinsk indikasjon skal være så lav som mulig.

Kvaliteten på helsetjenestene og helsetilstanden til de fødende påvirker keisersnittfrekvensen, og i dag er både for hyppig og for sjelden bruk av keisersnitt et globalt helseproblem. Keisersnittfrekvensen er derfor ikke et direkte mål på kvaliteten på svangerskaps- og fødselsomsorgen, men må tolkes med forsiktighet i forhold til andre faktorer og kvalitetsindikatorer.

De førstegangsfødende er den største risikogruppen når det gjelder bruken av keisersnitt. Dette fordi de som gruppe har klart større risiko for keisersnitt enn flergangsfødende, og fordi et keisersnitt ved første fødsel øker risikoen betydelig for keisersnitt ved senere fødsler. God og trygg fødselshjelp til de førstegangsfødende vil senke både den generelle risikoen ved svangerskap og fødsel og risikoen for nytt keisersnitt ved senere fødsler.

Du kan lese mer om svangerskap, fødsler og keisersnitt hos Medisinsk fødselsregister

 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no