Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fødsel - dødelighet i nyfødtperioden

Indikatoren angir antall barn som dør 0 - 27 dager etter fødsel (neonatal dødelighet) per 1 000 levendefødte barn, siste 2-årsperiode.

Resultater 

På landsbasis var antall barn som døde 0 - 27 dager etter fødsel (neonatalt døde) 1,3 per 1 000 levendefødte i to-årsperioden 2019 - 2021.

Dødeligheten per 1 000 levendefødte barn var lavest i Helse Nord med 0,6 per 1 000 levendefødte, og høyest i Helse Midt-Norge med 1,8 per 1 000 levendefødte barn. I Helse Vest var den 1,1 per 1000 levendefødte og i Helse Sør-Øst RHF var den 1,3 per 1000 levendefødte.

Variasjoner mellom helseforetak skyldes blant annet at helseforetakene har ulike fødeinstitusjoner med ulike former for risiko knyttet til fødsler. 

Forbehold ved tolkning

I Norge er fødeinstitusjonene inndelt i tre nivå etter risikoen til de fødende, og en forventer at dette vil gjenspeiles i neonatal dødelighet. Fødende med lav risiko kan føde på fødestuer, mens fødende som har middels risiko blir henvist til fødeavdelinger eller kvinneklinikker. Fødende med høy risiko, for eksempel ved kompliserte svangerskap, risiko for svært tidlig fødsel eller der man forventer sykt barn, blir henvist til kvinneklinikker.

 

Om indikatoren

Nivået på neonatal dødelighet (barn som dør 0-27 dager etter fødsel) blir ofte sett på som et resultat av kvaliteten på svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen og neonatalomsorgen. Dette kan derfor sees på som en samleindikator på kvaliteten i helsehjelpen i hele forløpet fra svangerskapsuke 22 + 0 til 27 dager etter fødsel.

Neonatal dødelighet er lav i Norge sammenlignet med resten av Europa og svært lav sammenlignet med verden forøvrig. Ifølge WHO sine tall er Norge blant de landene med lavest neonatal dødelighet.

 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no