Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Diabetes - blodsukkerregulering hos voksne med type 1 diabetes

Denne kvalitetsindikatoren viser både andelen av pasienter med type 1 diabetes som ved årskontroll har HbA1c under eller lik 53 mmol/mol og andelen pasienter som har HbA1c over eller lik 75 mmol/mol.

Resultater

HbA1c reflekterer blodsukkernivå siste 8-12 uker, og er i dag det beste målet på blodsukkerkontroll hos pasienter med type 1 diabetes. Godt regulert blodsukker ligger omkring 53 mmol/mol, mens HbA1c lik eller over 75 mmol/mol over tid anses som for høyt. Indikatoren viser både andel av pasienter med type 1 diabetes som ved årskontroll har HbA1c under eller lik 53 mmol/mol og andel pasienter som har HbA1c over eller lik 75 mmol/mol.

På landsbasis har det vært en økning i andel pasienter med HbA1c under eller lik 53 mmol/mol siden 2017 fram til 2020, samtidig som andelen med HbA1c lik eller over 75 mmol/mol har gått ned. Det er fortsatt nokså stor variasjon mellom helseforetakene i 2020. På regionnivå viser resultatene en positiv utvikling i andel pasienter med HbA1c under eller lik 53 mmol/mol i Helse Vest, Helse Nord og Helse Sør-Øst i 2020 sammenlignet med 2019, mens Helse Midt-Norge ligger stabilt. Andelen med HbA1c lik eller over 75 mmol/mol har gått ned i alle helseregionene bortsett fra Helse Vest i 2020 sammenlignet med 2019. Helse Nord har siden 2017 ligget over landsgjennomsnittet. Forskjeller mellom regioner og behandlingssteder kan reflektere variasjoner i pasientpopulasjonen.

Vi gjør oppmerksom på at det de siste to år har vært en stor økning i antall sykehus som er med i rapporteringen under Helse Midt-Norge. Resultatene for 2020 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere perioder.

Forbehold ved tolkning

Voksendiabetesregisteret mottar data fra 98 % av diabetespoliklinikkene i Norge. Poliklinikker som har rapportert data på færre enn 60 prosent av pasientene er ikke tatt med i grunnlaget for indikatoren. Dette inkluderte 5 poliklinikker av totalt 51 i 2020. I tillegg var 2 klinikker fjernet pga. lavt antall. Nær 100 prosent av alle pasienter som har vært til kontroll, har målt HbA1c.

Alle data som presenteres i denne indikatoren er ujusterte. Dette innebærer at behandlingssteder i denne indikatoren ikke kan sammenlignes direkte med hverandre, uten å ta høyde for variasjon mellom behandlingssteder i pasientsammensetning.

Om indikatoren

God blodsukkerregulering forebygger og forsinker utvikling av senkomplikasjoner. Vanlige senkomplikasjoner ved diabetes er relatert til forandringer i kroppens små og store blodårer. Disse forandringene kan føre til blant annet nefropati (nyresykdom), retinopati (netthinnesykdom), nevropati (nervesykdom), hjerne- og hjerteinfarkt og redusert blodsirkulasjon i ekstremiteter. 

For de fleste pasienter anbefales det at behandlingsmålet for HbA1c bør være omkring 53 mmol/mol når det kan oppnås med god livskvalitet og uten uakseptable hypoglykemiske episoder (for lavt blodsukker). Pasienter som har vedvarende HbA1c over eller lik 75 mmol/mol er i høyrisikogruppen for å utvikle alvorlige diabetes senkomplikasjoner. 

Andelen pasienter med HbA1c under eller lik 53 og andel med HbA1c over eller lik 75 mmol/mol ved den enkelte klinikk er et kvalitetsmål i Norsk diabetesregister for voksne. Andelen pasienter i denne gruppen varierer mye mellom landets diabetespoliklinikker. Variasjonen indikerer et behov for kvalitetsforbedring.

 

 

 

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 12.05.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no