Diabetes - blodsukkerregulering hos voksne med type 1 diabetes

Denne kvalitetsindikatoren viser både andelen av pasienter med type 1 diabetes som ved årskontroll har HbA1c under eller lik 53 mmol/mol og andelen pasienter som har HbA1c over eller lik 75 mmol/mol.

Resultater

HbA1c reflekterer blodsukkernivå siste 8-12 uker, og er i dag det beste målet på blodsukkerkontroll hos pasienter med type 1 diabetes. Godt regulert blodsukker ligger omkring 53 mmol/mol, mens HbA1c lik eller over 75 mmol/mol over tid anses som for høyt. Indikatoren viser både andel av pasienter med type 1 diabetes som ved årskontroll har HbA1c under eller lik 53 mmol/mol og andel pasienter som har HbA1c over eller lik 75 mmol/mol.

På landsbasis har det vært en økning i andel pasienter med HbA1c under eller lik 53 mmol/mol siden 2017, samtidig som andelen med HbA1c lik eller over 75 mmol/mol har gått ned.

Resultatene for 2019 viser en svakere utvikling i Helse Midt-Norge enn i de andre regionale helseforetakene. Andelen med HbA1c under eller lik 53 mmol/mol er mer eller mindre uendret fra 2018, samtidig som andelen med HbA1c over eller lik 75 mmol/mol har økt. Dette må ses i sammenheng med at det har vært en stor økning i antall sykehus som er med i rapporteringen under Helse Midt-Norge i 2019. Resultatene for 2019 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere perioder. 

Forbehold ved tolkning

Voksendiabetesregisteret mottar data fra 98 % av diabetespoliklinikkene i Norge. Poliklinikker som har rapportert data på færre enn 60 prosent av pasientene er ikke er tatt med i grunnlaget for indikatoren. Nær 100 prosent av alle pasienter som har vært til kontroll, har målt HbA1c. 

Alle data som presenteres i denne indikatoren er ujusterte. Dette innebærer at behandlingssteder i denne indikatoren ikke kan sammenlignes direkte med hverandre, uten å ta høyde for variasjon mellom behandlingssteder i pasientsammensetning. 

Om indikatoren

God blodsukkerregulering forebygger og forsinker utvikling av senkomplikasjoner. Vanlige senkomplikasjoner ved diabetes er relatert til forandringer i kroppens små og store blodårer. Disse forandringene kan føre til blant annet nefropati (nyresykdom), retinopati (netthinnesykdom), nevropati (nervesykdom), hjerne- og hjerteinfarkt og redusert blodsirkulasjon i ekstremiteter. 

For de fleste pasienter anbefales det at behandlingsmålet for HbA1c bør være omkring 53 mmol/mol når det kan oppnås med god livskvalitet og uten uakseptable hypoglykemiske episoder (for lavt blodsukker). Pasienter som har vedvarende HbA1c over eller lik 75 mmol/mol er i høyrisikogruppen for å utvikle alvorlige diabetes senkomplikasjoner. 

Andelen pasienter med HbA1c under eller lik 53 og andel med HbA1c over eller lik 75 mmol/mol ved den enkelte klinikk er et kvalitetsmål i Norsk diabetesregister for voksne. Andelen pasienter i denne gruppen varierer mye mellom landets diabetespoliklinikker. Variasjonen indikerer et behov for kvalitetsforbedring.

 

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 21.06.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no