Diabetes - blodsukkerregulering hos voksne med type 1 diabetes

Denne kvalitetsindikatoren viser andelen av pasienter med type 1 diabetes som ved årskontroll har HbA1c under eller lik 53 mmol/mol og andelen pasienter som har HbA1c over eller lik 75 mmol/mol.

Resultater

Indikatoren viser andelen av pasienter med type 1 diabetes som ved årskontroll har HbA1c under eller lik 53 mmol/mol og andelen pasienter som har HbA1c over eller lik 75 mmol/mol. HbA1c reflekterer blodsukkernivå siste 4-12 uker, og er i dag det beste mål på blodsukkerkontroll hos pasientgruppen. Godt regulert blodsukker (HbA1c omkring 53 mmol/mol) forebygger alvorlige komplikasjoner senere i livet. HbA1c måles ved blodprøve. 

Forbehold ved tolkning

Voksendiabetesregisteret mottar data fra 90 % av diabetespoliklinikkene i Norge. Poliklinikker som har rapportert data på færre enn 60 % av pasienter er ikke er tatt med i grunnlaget for indikatoren. Nær 100 % av alle pasienter som har vært til kontroll, har målt HbA1c. 

Alle data som presenteres i denne indikatoren er ujusterte. Dette innebærer at behandlingssteder i denne indikatoren ikke kan sammenlignes direkte med hverandre, uten å ta høyde for variasjon mellom behandlingssteder i pasientsammensetning. 

Om indikatoren

God diabetesbehandling forebygger og forsinker utvikling av senkomplikasjoner. Vanlige senkomplikasjoner ved diabetes er relatert til forandringer i kroppens små og store blodårer. Disse forandringene kan føre til blant annet nefropati (nyresykdom), retinopati (netthinnesykdom), nevropati (nervesykdom), hjerne- og hjerteinfarkt og redusert blodsirkulasjon i ekstremiteter. 

For de fleste pasienter anbefales det at behandlingsmålet for HbA1c bør være omkring 53 mmol/mol når det kan oppnås med god livskvalitet og uten uakseptable hypoglykemiske episoder (for lavt blodsukker). Pasienter som har vedvarende HbA1c over eller lik 75 mmol/mol er i høyrisikogruppen for å utvikle alvorlige diabetes senkomplikasjoner. 

Andelen pasienter med HbA1c over eller lik 75 mmol/mol ved den enkelte klinikk er et kvalitetsmål i Norsk diabetesregister for voksne. Andelen pasienter i denne gruppen varierer mye mellom landets diabetespoliklinikker. Variasjonen indikerer et behov for kvalitetsforbedring.

 

Først publisert: 21.06..06.2018 Sist faglig oppdatert: 21.06..06.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no