Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Diabetes - blodsukkerregulering hos voksne med diabetes type 1

Indikatoren viser både andelen av pasienter med diabetes type 1 som ved årskontroll har HbA1c under eller lik 53 mmol/mol og andelen pasienter som har HbA1c over eller lik 75 mmol/mol.

Resultater 

HbA1c reflekterer blodsukkernivået de siste 8-12 ukene. Godt regulert blodsukker er definert som HbA1c under eller lik 53 mmol/mol og er anbefalt som behandlingsmål for de fleste pasienter. HbA1c lik eller over 75 mmol/mol anses som for høyt, og vil over tid gi en betydelig økt risiko for komplikasjoner.

På landsbasis har det vært en økning i andel pasienter med HbA1c under eller lik 53 mmol/mol fra 2017 fram til 2023, samtidig som andelen med HbA1c lik eller over 75 mmol/mol har gått ned. Den positive utviklingen gjelder for alle fire regioner. Faktorer som har bidratt til denne positive utviklingen kan være bedre oppfølging og bedre tilgang på teknologiske hjelpemidler.

Det er stor variasjon i resultatene mellom de ulike helseforetakene og behandlingsstedene. Forskjeller mellom regioner og behandlingssteder kan reflektere variasjoner i pasientpopulasjonen, men kan også reflektere ulikheter i tilbud eller andre forhold.
 

Forbehold ved tolkning

Norsk diabetesregister for voksne mottar data fra alle diabetespoliklinikkene i Norge. Poliklinikker som har rapportert data på færre enn 60 prosent av pasientene er ikke tatt med i grunnlaget for indikatoren. Dette gjelder 4 poliklinikker av totalt 50 i 2023. Nær 100 prosent av alle pasienter som har vært til kontroll, har målt HbA1c.


Alle data som presenteres i denne indikatoren er ujusterte. Dette innebærer at behandlingssteder i denne indikatoren ikke kan sammenlignes direkte med hverandre, uten å ta høyde for variasjon i pasientsammensetning.

Om indikatoren

Om lag 28 000 voksne lever med diabetes type 1 i Norge. God blodsukkerregulering forebygger og forsinker utvikling av senkomplikasjoner. Vanlige senkomplikasjoner ved diabetes er relatert til forandringer i kroppens små og store blodårer. Disse forandringene kan føre til blant annet nefropati (nyresykdom), retinopati (netthinnesykdom), nevropati (nervesykdom) og kardiovaskulær sykdom.

For de fleste pasienter anbefales det at behandlingsmålet for HbA1c bør være omkring 53 mmol/mol når det kan oppnås med god livskvalitet og uten gjentatte episoder med hypoglykemi  (for lavt blodsukker). Pasienter med vedvarende HbA1c over eller lik 75 mmol/mol er i høyrisikogruppen for å utvikle alvorlige senkomplikasjoner av diabetes. 

Andelen pasienter med HbA1c under eller lik 53 og andel med HbA1c over eller lik 75 mmol/mol ved den enkelte klinikk er et kvalitetsmål i Norsk diabetesregister for voksne. Forskjellene kan reflektere variasjoner i pasientpopulasjonen, men kan også skyldes ulik kvalitet på oppfølgingen og behandlingen.

 

 

 

Først publisert: 21.06.2018 Siste faglige endring: 03.05.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no