Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Diabetes type 1 hos barn - blodsukkerregulering

Indikatoren viser andel barn og unge med diabetes type 1 som har oppnådd behandlingsmål for langtidsblodsukker (HbA1c < 53 mmol/mol).

Resultater   

Kvalitetsindikatoren viser andel barn og ungdom med diabetes type 1 som nådde målet om HbA1c < 53 mmol/mol, samt andel med HbA1c < 58 mmol/mol og andel med HbA1c ≥ 75 mmol/mol målt på årskontroll.

På landsbasis i 2022 var med HbA1c < 53 mmol/mol 43,0 prosent. Det er en økning fra 35,6 prosent i 2021. Helse Vest RHF rapporterte høyest andel med 45,9 prosent, og Helse Sør-Øst RHF lavest med 41,9 prosent.

For HbA1c < 58 mmol/mol var andelen på landsbasis 65,4 prosent mens 4,8 prosent barn og unge med diabetes type 1 hadde HbA1c ≥ 75 mmol/mol.

Resultatene for 2022 viser fortsatt positiv utvikling med stadig flere barn og unge med diabetes type 1 som oppnår målet for langtidsblodsukker. 

I 2022 var 3 206 barn og unge med diabetes type 1 registrert med årskontroll i Barnediabetesregisteret. Det ga en dekningsgrad på 98,0 prosent.

Forbehold ved tolkning

Pasientpopulasjonen er heterogen. Alder betyr mye for hvordan pasientene ivaretar sin diabetes. For de yngste pasientene er det foreldrene som i stor grad må sørge for god ivaretakelse, mens for de eldre pasientene er det i større grad pasientene selv. I tillegg vil hormonelle forandringer i forbindelse med puberteten gjøre at insulinbehovet øker og kompliserer blodsukkerreguleringen. For behandlingssteder med et lite antall pasienter vil sammensetning av pasientgruppen ha stor påvirkning på måltallene i denne indikatoren.

Data som presenteres i denne indikatoren er ujusterte, og kan derfor avvike noe fra data som publiseres av barnediabetesregisteret i sine årsrapporter. Dette innebærer at behandlingssteder i denne indikatoren ikke kan sammenlignes direkte med hverandre, uten å ta høyde for variasjon mellom behandlingssteder i pasientsammensetning. Noen behandlingssteder har et relativt lavt antall pasienter, og enkeltpasienter med avvikende resultat får derfor større utslag på behandlingsstedets resultat, enn for behandlingssteder med flere pasienter.

Om indikatoren

Diabetes type 1 hos barn og ungdom er en alvorlig, livslang sykdom hvor pasienten ikke kan leve uten tilførsel av insulin. Selv med behandling er diabetes en sykdom som hos mange gir senkomplikasjoner i tidlig voksen alder. Høyt blodsukker er den viktigste risikofaktoren for å utvikle senkomplikasjoner, som redusert eller mistet syn, nyresvikt, hjerteinfarkt, hjertesvikt, slag, amputasjoner og tidlig død, hos pasienter med diabetes. Optimalisering av blodsukkerreguleringen har derfor en stor plass i diabetesbehandlingen.

HbA1c under 53 mmol/mol er et nytt behandlingsmål i Norske retningslinjer for barnediabetes som følge av endringer i ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, Clinical Practice Concensus) -retningslinjer (oktober 2018). Før dette var behandlingsmålet HbA1c under 58 mmol/mol. HbA1c reflekterer blodsukkernivå siste 4-12 uker, og er i dag det beste målet på blodsukkerkontroll hos pasientgruppen. Godt regulert blodsukker forebygger alvorlige komplikasjoner senere i livet. 

HbA1c reflekterer blodsukkernivået de siste 4-12 uker. HbA1c vurderes å være det beste målet på blodsukkerkontroll og kan relateres til senere utvikling av mikrovaskulære komplikasjoner (øyeskade, nyreskade, nerveskade) og makrovaskulære komplikasjoner (hjertesykdom, slag).

 

 

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no