Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Diabetes type 1 hos barn - blodsukkerregulering

Indikatoren viser andel av barn og ungdom med diabetes type 1 som har oppnådd behandlingsmål for HbA1c under 53 mmol/mol, målt ved sentralt laboratorium .

Resultater   

Kvalitetsindikatoren viser andel barn og ungdom med type 1 diabetes som har HbA1c under 53 mmol/mol ved årskontroll. HbA1c under 53 mmol/mol er et nytt behandlingsmål i Norske retningslinjer for barnediabetes som følge av endringer i ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, Clinical Practice Concensus) -retningslinjer (oktober 2018). Før dette var behandlingsmålet HbA1c under 58 mmol/mol. HbA1c reflekterer blodsukkernivå siste 4-12 uker, og er i dag det beste målet på blodsukkerkontroll hos pasientgruppen. Godt regulert blodsukker forebygger alvorlige komplikasjoner senere i livet. 

I 2021 var 3 131 barn og unge registrert med årskontroll i Barnediabetesregisteret. Dekningsgraden var 98 prosent. 

På landsbasis var andel pasienter med HbA1c under eller lik 53 mmol/mol på 35,8 prosent. Det var noe variasjon mellom helseregionene. Helse Vest RHF hadde høyest andel med 39,9 prosent, og Helse Midt-Norge RHF hadde lavest andel med 32,5 prosent.

Resultatene for 2021 viser en fortsatt positiv utvikling i andel pasienter med dårlig regulert HbA1c. Andelen pasienter med HbA1c lik eller over 75 mmol/mol har gått ned i tre av fire helseregioner sammenlignet med 2020. På landsbasis var andelen 5,6 prosent i 2021. Det er fortsatt stor variasjon mellom landets helseforetak. Forskjeller mellom regioner og behandlingssteder kan reflektere variasjoner i pasientpopulasjonen, men kan også reflektere ulikheter i tilbud eller andre forhold.

Forbehold ved tolkning

Pasientpopulasjonen er heterogen. Alder betyr mye for hvordan pasientene ivaretar sin diabetes. For de yngste pasientene er det foreldrene som i stor grad må sørge for god ivaretakelse, mens for de eldre pasientene er det i større grad pasientene selv. I tillegg vil hormonelle forandringer i forbindelse med puberteten gjøre at insulinbehovet øker og kompliserer blodsukkerreguleringen. For behandlingssteder med et lite antall pasienter vil sammensetning av pasientgruppen ha stor påvirkning på måltallene i denne indikatoren.

Data som presenteres i denne indikatoren er ujusterte, og kan derfor avvike noe fra data som publiseres av barnediabetesregisteret i sine årsrapporter. Dette innebærer at behandlingssteder i denne indikatoren ikke kan sammenlignes direkte med hverandre, uten å ta høyde for variasjon mellom behandlingssteder i pasientsammensetning. Noen behandlingssteder har et relativt lavt antall pasienter, og enkeltpasienter med avvikende resultat får derfor større utslag på behandlingsstedets resultat, enn for behandlingssteder med flere pasienter.

Om indikatoren

Diabetes type 1 hos barn og ungdom er en alvorlig, livslang sykdom hvor pasienten ikke kan leve uten tilførsel av insulin. Selv med behandling er diabetes en sykdom som hos mange gir senkomplikasjoner i tidlig voksen alder. Høyt blodsukker er den viktigste risikofaktoren for å utvikle senkomplikasjoner, som redusert eller mistet syn, nyresvikt, hjerteinfarkt, hjertesvikt, slag, amputasjoner og tidlig død, hos pasienter med diabetes. Optimalisering av blodsukkerreguleringen har derfor en stor plass i diabetesbehandlingen.

HbA1c reflekterer blodsukkernivået de siste 4-12 uker. HbA1c vurderes å være det beste målet på blodsukkerkontroll og kan relateres til senere utvikling av mikrovaskulære komplikasjoner (øyeskade, nyreskade, nerveskade) og makrovaskulære komplikasjoner (hjertesykdom, slag).

.

 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no