Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Diabetes type 1 hos barn - blodsukkerregulering

Denne indikatoren viser andelen av barn og ungdom med diabetes type 1 som ved årskontroll i sykehus har HbA1c under 53 mmol/mol.

Resultater   

Kvalitetsindikatoren viser andel barn og ungdom med type 1 diabetes som har HbA1c under 53 mmol/mol ved årskontroll. HbA1c under 53 mmol/mol er et nytt behandlingsmål i Norske retningslinjer for barnediabetes som følge av endringer i ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, Clinical Practice Concensus) -retningslinjer (oktober 2018). Før dette var behandlingsmålet HbA1c under 58 mmol/mol. HbA1c reflekterer blodsukkernivå siste 4-12 uker, og er i dag det beste målet på blodsukkerkontroll hos pasientgruppen. Godt regulert blodsukker forebygger alvorlige komplikasjoner senere i livet. 

På landsbasis var andelen med HbA1c under 53 mmol/mol på 36% i 2020.

Gjennomsnittlig HbA1c for aldersgruppene 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år og >=15 år er inkludert som måltall for denne indikatoren. HbA1c hos de helt unge (0-9 år) indikerer i hvilken grad barneavdelingene lykkes i å gi pasientens foresatte god opplæring og tilstrekkelig trygghet i hvordan barnets diabetes skal ivaretas. Tilsvarende er HbA1c hos de eldste pasientene i denne gruppen (15 år og eldre) en indikator på i hvilken grad barneavdelingene lykkes i å gi pasientene god nok kunnskap og motivasjon til å ivareta sin diabetes på en tilstrekkelig god måte. 

Forbehold ved tolkning

Pasientpopulasjonen er heterogen. Alder betyr mye for hvordan pasientene ivaretar sin diabetes. For de yngste pasientene er det foreldrene som i stor grad må sørge for god ivaretakelse, mens for de eldre pasientene er det i større grad pasientene selv. I tillegg vil hormonelle forandringer i forbindelse med puberteten gjøre at insulinbehovet øker og kompliserer blodsukkerreguleringen. For behandlingssteder med et lite antall pasienter vil sammensetning av pasientgruppen ha stor påvirkning på måltallene i denne indikatoren.

Data som presenteres i denne indikatoren er ujusterte, og kan derfor avvike noe fra data som publiseres av barnediabetesregisteret i sine årsrapporter. Dette innebærer at behandlingssteder i denne indikatoren ikke kan sammenlignes direkte med hverandre, uten å ta høyde for variasjon mellom behandlingssteder i pasientsammensetning. Noen behandlingssteder har et relativt lavt antall pasienter, og enkeltpasienter med avvikende resultat får derfor større utslag på behandlingsstedets resultat, enn for behandlingssteder med flere pasienter.

Om indikatoren

Diabetes hos barn og ungdom er en alvorlig, livslang sykdom som uten behandling er livstruende. Selv med behandling er diabetes en sykdom som hos mange gir senkomplikasjoner i tidlig voksen alder. I dag vet vi at høyt blodsukker er den viktigste risikofaktoren for å utvikle senkomplikasjoner, som tap av syn, nyresvikt, hjerteinfarkt, hjertesvikt, slag, amputasjoner og tidlig død, hos pasienter med diabetes. Derfor har en optimalisering av blodsukkeret en stor plass i diabetesbehandlingen.

HbA1c reflekterer blodsukkernivå siste 4-12 uker. HbA1c vurderes å være det beste målet på blodsukkerkontroll og den eneste variabelen per i dag som kan relateres til senere utvikling av mikrovaskulære komplikasjoner (øyeskade, nyreskade, nerveskade) og makrovaskulære komplikasjoner (hjertesykdom, slag, amputasjoner).

I takt med vekst og modenhet må barnet være aktiv deltaker i behandlingen. God dialog med både barn/ungdom og foreldre er viktig for å kunne stimulere til den nødvendige utviklingen av barnets selvstendighet og evne til å ivareta sin diabetes. Det er viktig med klare og realistiske målsettinger for behandlingen.

En av de viktigste årsakene til ikke å lykkes med blodsukkerregistrering er redselen for lavt blodsukker. Dette gjelder pasient, pårørende og helsepersonell.

 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 02.12.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no