Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hoftebrudd - overlevelse 30 dager etter innleggelse

Indikatoren viser sannsynligheten for å være i live 30 dager etter innleggelse i sykehus for hoftebrudd.

Publisering for denne indikatoren og tall for 2022 er utsatt til mars 2024 grunnet omlegging av datamaterialet og kvalitetssikring knyttet til dette. 

Resultater

Sannsynligheten for overlevelse 30 dager etter behandling for hoftebrudd i sykehus har vært relativ stabil over tid. I Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring er det fastsatt et mål om to prosent økning i overlevelse fra 2017 til 2023. Ved slutten av handlingsplanperioden vil måloppnåelse bli vurdert. Resultatet for 2021 viser en sannsynlighet for overlevelse på 90,6 prosent etter innleggelse for hoftebrudd. Til sammenligning var resultatet i 2017 på 91,1 prosent.

Statistiske analyser av dataene kan si noe om et avvik fra gjennomsnittet med stor grad av sikkerhet skyldes at enheten/sykehuset har et resultat som er signifikant høyere eller lavere enn gjennomsnittet. Analysene gjøres av FHI.

I 2021 hadde Helse Vest RHF signifikant høyere overlevelse sammenlignet med referanseverdi. 

For mer detaljerte analyser og beregninger, se FHI

Metode

I analysene er det tatt hensyn til pasientsammensetning og overflytting mellom sykehus. Det er justert for faktorer som kan påvirke sykehusoverlevelse som alder, kjønn og sykelighet (komorbiditet/samtidige lidelser). I analysene fram til og med 2016 ble det også justert for antall tidligere innleggelser.

Datamaterialet omfatter alle hoftebrudd, dvs. såkalte peri- og subtrokantære brudd i tillegg til de egentlige lårhalsbruddene.

Analysen for 2021 bygger på data fra årene 2017-2021. Resultatene viser sannsynligheten for overlevelse 30 dager etter at et sykehusforløp startet. For hver institusjon er det beregnet avvik i forhold til gjennomsnittet for sykehusene. At et avvik er signifikant betyr at man med stor sikkerhet kan si at det skyldes en reell forskjell og ikke statistiske tilfeldigheter.

Forbehold

Forskjellene kan avhenge av flere faktorer, ikke bare kvaliteten på den medisinske behandlingen. Slike faktorer kan for eksempel være organisatoriske forhold, kodepraksis og datakvalitet.

I analysemetoden som benyttes i dag tas det ikke hensyn til funksjonsfordeling mellom sykehus.

Det er et brudd i statistikken fra 2016 til 2017. Dette skyldes små justeringer i beregningsmodellen, samt en justering av datauttrekket som medfører at flere typer opphold inngår i datamaterialet.

Tall for 2018 mangler, fordi det manglet geografisk behandlingssted for enkelte av helseforetakene i tre års data dette tallet bygger på.

Om indikatoren 

Å forhindre dødsfall på grunn av sykdom eller skade er en grunnleggende målsetning for helsetjenesten. Ved alltid å yte best mulig behandling og pleie, øker pasientenes sjanser for å overleve. Indikatorer som fokuserer på uberettiget variasjon i overlevelse mellom behandlingssteder, er ofte brukt internasjonalt som et mål på dødsfall som kunne vært unngått.

Dersom sykehus over tid har lavere overlevelsesrater enn forventet, bør sykehusene iverksette forbedringstiltak for å øke pasientsikkerheten.

Først publisert: 08.05.2019 Siste faglige endring: 22.03.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no