Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hoftebrudd - overlevelse 30 dager etter innleggelse

Indikatoren viser sannsynligheten for å være i live 30 dager etter innleggelse i sykehus for hoftebrudd.

Resultater

Publisering av resultater for 2020 er forsinket. Vi forventer å publisere tallene for 2020 i løpet av våren 2022.

Sannsynligheten for overlevelse 30 dager etter behandling for hoftebrudd i sykehus var på 91,8 prosent i 2019. Sannsynligheten har vært relativ stabil over tid. I 2015 var den på 91,5 prosent. 

Tall for 2018 mangler, fordi det manglet geografisk behandlingssted for enkelte av helseforetakene i tre års data dette tallet bygger på.

Statistiske analyser av dataene kan si noe om et avvik fra gjennomsnittet med stor grad av sikkerhet skyldes at enheten/sykehuset har et resultat som er signifikant høyere eller lavere enn gjennomsnittet. Analysene gjøres av FHI.

I 2019 hadde ingen regionale helseforetak signifikant høyere eller lavere overlevelse.

For mer detaljerte analyser og beregninger, se FHI

Metode

I analysene er det tatt hensyn til pasientsammensetning og overflytting mellom sykehus. Det er justert for faktorer som kan påvirke sykehusoverlevelse som alder, kjønn og sykelighet (komorbiditet/samtidige lidelser). I analysene fram til og med 2016 ble det også justert for antall tidligere innleggelser. Det er ikke gjort i analysene for 2017.

Datamaterialet omfatter alle hoftebrudd, dvs. såkalte peri- og subtrokantære brudd i tillegg til de egentlige lårhalsbruddene.

Analysen for 2017 bygger på data fra årene 2015-2017. Resultatene viser sannsynligheten for overlevelse 30 dager etter at et sykehusforløp startet. For hver institusjon er det beregnet avvik i forhold til gjennomsnittet for sykehusene. At et avvik er signifikant betyr at man med stor sikkerhet kan si at det skyldes en reell forskjell og ikke statistiske tilfeldigheter.

Forbehold

Forskjellene kan avhenge av flere faktorer, ikke bare kvaliteten på den medisinske behandlingen. Slike faktorer kan for eksempel være organisatoriske forhold, kodepraksis og datakvalitet.

I analysemetoden som benyttes i dag tas det ikke hensyn til funksjonsfordeling mellom sykehus.

Det er et brudd i statistikken fra 2016 til 2017. Dette skyldes små justeringer i beregningsmodellen, samt en justering av datauttrekket som medfører at flere typer opphold inngår i datamaterialet.

Om indikatoren 

Å forhindre dødsfall på grunn av sykdom eller skade er en grunnleggende målsetning for helsetjenesten. Ved alltid å yte best mulig behandling og pleie, øker pasientenes sjanser for å overleve. Indikatorer som fokuserer på uberettiget variasjon i overlevelse mellom behandlingssteder, er ofte brukt internasjonalt som et mål på dødsfall som kunne vært unngått.

Dersom sykehus over tid har lavere overlevelsesrater enn forventet, bør sykehusene iverksette forbedringstiltak for å øke pasientsikkerheten.

Først publisert: 08.05.2019 Sist faglig oppdatert: 17.09.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no