Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pasienterfaringer med fastlege og fastlegekontor

Indikatoren viser pasienters erfaringer med fastlegen og fastlegekontoret. Resultatene vises i en skala fra 0-100, hvor 100 er best

Resultater

Resultatene beskriver pasienters erfaringer med fastlegen og fastlegekontoret. Pasientene har i 2021/2022 deltatt i en spørreundersøkelse med spørsmål om ulike aspekter ved fastlegen og fastlegekontoret. 19 av totalt 48 spørsmål i undersøkelsen har blitt regnet om til 5 indikatorer med ulike tema. (Se "Beskrivelse av indikatoren" nederst på siden for oversikt over alle spørsmålene). Resultatene vises som gjennomsnittkårer på en skala fra 0-100, hvor 100 er best, innenfor følgende områder:

  • Fastlegen
  • Organisering og øvrige ansatte
  • Tilgjengelighet
  • Mestring
  • Koordinering og samhandling

På nasjonalt nivå gir pasientene best vurderinger på indikatorene Fastlegen og Organisering og øvrige ansatte, begge med skår på 77 av 100. Etter dette følger indikatoren Koordinering og samhandling med en skår på 75, mens Mestring og Tilgjengelighet ligger lavest med skårer på henholdsvis 68 og 63.

På fylkesnivå har Agder høyest gjennomsnittskår på alle indikatorer. Trøndelag har like høy skår som Agder på indikatoren Fastlegen.  

Nordland har lavest skår av fylkene på alle indikatorene. Vestfold og Telemark like lav skår som Nordland på indikatoren Koordinering og samhandling.

Det vises også resultater for kommuner med minst 100 respondenter. Dette tilsvarer 13 kommuner.

For beskrivelse av metode og flere analyser på nasjonalt-, landsdel-, fylke- og kommunenivå, se Folkehelseinstituttet (FHI) sin rapport Pasienterfaringer med fastlegen og fastlegekontoret i 2021/2022.

FHI sammenligner også resultatene fra undersøkelsen i 2021/2022 med undersøkelsen i 2018 i sin rapport. Det justeres da for ulikheter ved de to undersøkelsene. FHI finner en signifikant positiv endring fra 2018 til 2021/2022 for indikatoren Koordinering og samhandling og indikatoren Mestring. For de øvrige indikatorene finner FHI ingen signifikante endringer fra 2018-undersøkelsen.  

Forbehold

For å kunne sammenligne resultater på fylkes- og kommunenivå er resultatene justert for ulik pasientsammensetning. Justeringen gjøres fordi pasientsammensetningen kan være forskjellig mellom enhetene som undersøkes. Resultatene blir slik mer «rettferdige» og mest mulig sammenlignbare.

Beregnet konfidensintervall i FHI sin rapport indikerer at det til dels kan være stor variasjon innad i de enkelte fylkene og kommunene, og at de observerte forskjellene mellom enhetene ikke alltid er statistisk signifikante. Resultatene på bør derfor tolkes med forsiktighet. For mer informasjon om dette, se FHI sin PasOpp-rapport for 2021/2022.

Om indikatoren

Erfaringer fra brukerne som har vært i kontakt med fastlegen og fastlegekontoret utgjør en viktig indikator for kvaliteten på fastlegetjenestene. Ved å spørre og følge opp pasienters tilbakemeldinger blir fastlegetjenesten bedre rustet til å gjennomføre forbedringer innen områder som er viktige for pasientene.

FHI har gjennomført nasjonale undersøkelser om brukererfaringer med fastlegen og fastlegekontoret. Den første undersøkelsen ble gjennomført 2018/2019. Utvalget i denne undersøkelsen var imidlertid for lite til at det kan fremstilles representative resultater på fylkes- og kommunenivå. Undersøkelsen ble gjentatt i 2021/2022. Da ble utvalget økt slik at det kunne beregnes tall for fylkene og de største kommunene.

Undersøkelsen i 2021/2022 er basert på svar på spørreskjema som ble sendt ut digitalt og per post i perioden 15.09.2021-25.01.2022. Utvalget består av personer på 16 år og eldre som inngikk i fastlegeordningen på undersøkelsestidspunktet. For å bli inkludert måtte pasientene ha hatt minst én konsultasjon med fastlegen i løpet av de siste 12 månedene før uttrekket. Bruttoutvalg bestod av 18 861 pasienter. Totalt antall svar var 7912. Det gir en svarprosent på 41,9.

Flere kvalitetsindikatorer om allmennlegetjenester.

Først publisert: 23.06.2022 Siste faglige endring: 23.06.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no