Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innbyggere uten fast lege

Indikatoren viser antall og andel listeinnbyggere uten fast lege.

Resultater

Indikatoren viser antall og andel innbyggere som er med i fastlegeordningen, og som står på en fastlegeliste som ikke er besatt av en fast allmennlege. Tallene viser status for den første dagen i siste måned i kvartalet. Andelen oppgis i prosent.

Innbyggere som står på liste uten fast lege skal likevel ha tilbud om allmennlegetjenester, gjennom at listen dekkes av vikar eller ved at andre fastleger ivaretar pasientene i en periode.

Indikator og måltall bygger på totalt antall listeinnbyggere i Norge, samt totalt antall besatte og ubesatte lister. Listeinnbyggere er personer som er tilknyttet en ubesatt eller besatt fastlegeliste. En fastlegeliste er en liste over innbyggere som er knyttet til den enkelte fastlegeavtale. En fastlegeliste kan være med eller uten en fast lege og kan ha flere vikarer knyttet til seg. En liste uten fast lege er en fastlegeliste hvor kommunen ikke har avtale med en fast lege. Fastlegelisten kan være betjent av en eller flere fastlegevikarer, eller så kan andre fastleger ivaretar pasientene i en periode.

Grunnet svakheter ved datagrunnlaget publiseres det ikke resultater for perioden før 4. kvartal 2022.

Informasjon om antall listeinnbyggere uten fast lege oppdateres månedlig i dashbord med statistikk om fastlegeordningen: Fastlegestatistikk - Helsedirektoratet

Forbehold ved tolkning

Manglende eller forsinket innrapportering fra kommuner om fastleger som har avsluttet sin virksomhet som fastlege, kan være en feilkilde. Det arbeides for å sikre tydeligere rutiner for rapportering av ubesatte lister.

Det vil til enhver tid være avgang og rekruttering av fastleger som gjør at noen lister vil stå uten fastlege i kortere perioder (såkalte ubesatte lister). Å nå målet om at alle innbyggere skal ha fastlege til enhver tid, vil dermed ikke være realistisk.

Innbyggere kan velge å ha fastlege i en annen kommune enn den de selv bor i. Det må hensyntas ved tolkningen av tallene. Det kan være mange grunner til at man har fastlege i en annen kommune enn der man bor.

Omtrent halvparten av landets kommuner har færre enn 5000 innbyggere. Flere av disse kommunene har få fastleger. Det kan medføre store svingninger, ofte kortsiktige, i antall og andel innbyggere uten fast lege i kommunene.

Et fåtall kommuner tilbyr legetjenester til befolkningen gjennom et samarbeid med andre kommuner. Disse kommunene inngår ikke som egne kommuner i datagrunnlaget. I 2022 gjelder dette Rollag, Evenes, Lavangen, Dyrøy og Ibestad kommune.

Om indikatoren

Et viktig mål med fastlegeordningen er at hver innbygger skal ha tilbud om en fastlege over tid. Det er godt dokumentert at kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient gir bedre samarbeid og større tilfredshet. Det gir bedre forebygging, bedre oppfølgning og bedre behandling. Ordningen har gjennom mange år vært vurdert som vellykket og hatt stor oppslutning i befolkningen, men har etter hvert møtt utfordringer med blant annet å sikre alle innbyggere tilbud om en fast lege.

Manglende tilgang på fastlege kan medføre flere henvendelser til legevakt, større arbeidsbelastning for eksisterende fastleger og legevaktsleger samt dårligere fastlegetjenester. Ubesatte fastlegelister øker vaktbelastningen på fastlegene. Økt arbeidsbelastning for allmennleger kan gi mindre tid til kompetanseheving og kvalitetsutvikling.

Enhver som er bosatt i en norsk kommune har rett til å stå på liste hos en fastlege. Man er definert som listeinnbygger i den kommunen der man har fastlege. De fleste har fastlege i egen kommune.

Endringer i antall/andel innbyggere uten fastlege påvirkes både av endringer i hvor mange innbyggere som ønsker å være en del av ordningen og endringer i fastlegenes listekapasitet.

Det er få innbyggere som har meldt seg ut av fastlegeordningen. I 2022 gjelder det under en promille av befolkningen. Siden antallet utmeldte er lavt, gir indikatoren et godt bilde på dekningsgraden overfor befolkningen.

Først publisert: 22.03.2023 Siste faglige endring: 10.12.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no