Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

AMK - Tid fra AMK varsles til ambulansebil er på hendelsessted

Indikatoren viser andel av hendelsene hvor ambulansebil er framme på hendelsesstedet innen 12 minutter i tettbygde strøk og innen 25 minutter i grisgrendte strøk.

Resultater

Det er en målsetting at ambulansebil skal være framme på hendelsesstedet innen 12 minutter i 90 prosent av akutte hendelser i tettbygde strøk og innen 25 minutter i grisgrendte strøk.

I likhet med i 2020, 2021 og 2022 var det ingen av helseregionene nådde målsettingen i 2023. I Helse Nord var ambulansebil framme på hendelsesstedet innen 12 minutter i 79,2 prosent av hendelsene i tettbygde strøk, i Helse Midt-Norge i 69,0 prosent, i Helse Vest og Helse Sør-Øst i henholdsvis 67,1 og 62,0 prosent. Spredningen mellom AMK-områdene var på mellom 88,4 prosent av hendelsene i AMK Nord-Trøndelag og 54,4 prosent i AMK Sørlandet.

I grisgrendte strøk var ambulansebil framme i 83,3 prosent av hendelsene innen 25 minutter i Helse Sør-Øst, i 82,4 prosent i Helse Midt-Norge, i 80,4 prosent i Helse Nord og i 79,2 prosent i Helse Vest. Spredningen mellom AMK-områdene var mellom 86,7 prosent av hendelsene i AMK Stavanger og 74,6 prosent i AMK Troms.

Forbehold

Det er kun akutte oppdrag med hastegrad rød og der hastegraden ikke har blitt endret underveis i oppdraget som inngår. Antallet hendelser vil derfor være noe lavere enn det totale antallet akutte oppdrag.

Hendelser som mangler en eller flere tidsregistreringer som benyttes i indikatordefinisjonen er ekskludert fra datagrunnlaget. Ulik praksis for registrering og kvalitetssikring av tidsregistreringer kan gi noe usikkerhet i datagrunnlaget.

Det kan være noe avvik mellom når en henvendelse er registrert mottatt i AMK-sentralenes oppdragshåndteringssystem (AMIS) og når det faktisk begynner å ringe hos 113. Dette tidsintervallet utgjør likevel kun en liten del av den totale tiden som denne indikatoren måler.

Viderekobling av samtaler til 113 medfører at det ikke alltid er den AMK-sentralen som primært har en kommune som ansvarsområde som besvarer et anrop. I denne indikatoren måles tiden fra oppringning til første ambulanse er framme på hendelsesstedet, uavhengig av hvilken AMK-sentral som har sendt ambulanse til hendelsen.

Tidspunktet for når ambulansebilen ankommer hendelsesstedet vil ikke alltid samsvare med når personellet er framme ved pasienten. Ambulansepersonalet skal rapportere når ambulansen parkerer på hendelsesstedet, og det er dette tidspunktet som brukes i beregning av indikatoren. Her kan det imidlertid forekomme ulik registreringspraksis, som kan påvirke resultatene i denne indikatoren.

Om indikatoren

Tiden det tar fra en alvorlig hendelse inntreffer til en pasient har fått nødvendig helsehjelp er ofte av avgjørende betydning for å unngå unødvendig død, tap av leveår og funksjonsnivå eller lidelse. For flere akutte tilstander som hjertestans, hjerneslag og alvorlige traumer er rask responstid med på å redde liv og bedre pasientens sjanser til å bevare funksjonsnivå. Et eksempel er plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus, hvor sannsynligheten for overlevelse reduseres med 10 prosent per minutts forsinkelse til defibrillering.

Kunnskap om responstid kan benyttes i ressurs- og kapasitetsplanlegging i regionene og til logistikkanalyser og er ment å være veiledende for de regionale helseforetakene i planleggingen av tjenestetilbudet med det formål å redusere responstid innenfor deres ansvarsområde.

Tiden måles fra det begynner å ringe i AMK-sentralen til første ambulansebil er på hendelsesstedet.

Indikatoren måler tiden for når ambulansebilen er framme ved hendelsesstedet i henholdsvis tettbygde og grisgrendte strøk for 90 prosent av hendelsene.

Båt- og luftambulanse er ikke med i dette tallmaterialet.

Først publisert: 02.12.2021 Siste faglige endring: 03.05.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no