Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

AMK - Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsessted

Indikatoren viser andel av hendelsene hvor ambulansen er framme på hendelsesstedet innen 12 minutter i tettbygde strøk og innen 25 minutter i grisgrendte strøk.

Resultater

Det er en målsetting at ambulansen skal være framme på hendelsesstedet innen 12 minutter i 90 prosent av hendelsene i tettbygde strøk og innen 25 minutter i grisgrendte strøk.

Ingen av helseregionene nådde målsettingen i 2020. I Helse Nord var ambulansen framme på hendelsesstedet innen 12 minutter i 77,7 prosent av hendelsene i tettbygde strøk, mens den i Helse Vest var framme innen 12 minutter i 65,5 prosent av hendelsene. Andelen i Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge var henholdsvis 74,4 og 71,1 prosent. Spredningen mellom AMK-områdene var på mellom 88,2 prosent av hendelsene i AMK Førde og 61,2 prosent i AMK Sørlandet.

I grisgrendte strøk var ambulansen framme i 86,0 prosent av hendelsene innen 25 minutter i Helse Sør-Øst og i 78,1 prosent i Helse Nord. Andelen i Helse Midt-Norge og Helse Vest var på henholdsvis 82,4 og 78,9 prosent. Spredningen mellom AMK-områdene var mellom 89,8 prosent av hendelsene i AMK Oslo og 76,3 prosent i AMK Førde.

Forbehold

Det er kun akutte oppdrag med hastegrad rød og der hastegraden ikke har blitt endret underveis i oppdraget som inngår. Antallet hendelser vil derfor være noe lavere enn det totale antallet akutte oppdrag.

Hendelser som mangler en eller flere tidsregistreringer som benyttes i indikatordefinisjonen er ekskludert fra datagrunnlaget. Ulik praksis for registrering og kvalitetssikring av tidsregistreringer kan gi noe usikkerhet i datagrunnlaget.

Det kan være noe avvik mellom når en henvendelse er registrert mottatt i AMK-sentralenes oppdragshåndteringssystem (AMIS) og når det faktisk begynner å ringe hos 113. Dette tidsintervallet utgjør likevel kun en liten del av den totale tiden som denne indikatoren måler.

Viderekobling av samtaler til 113 medfører at det ikke alltid er den AMK-sentralen som primært har en kommune som ansvarsområde som besvarer et anrop. I denne indikatoren måles tiden fra oppringning til første ambulanse er framme på hendelsesstedet, uavhengig av hvilken AMK-sentral som har sendt ambulanse til hendelsen.

Tidspunktet for når ambulansebilen ankommer hendelsesstedet vil ikke alltid samsvare med når personellet er framme ved pasienten. Ambulansepersonalet skal rapportere når ambulansen parkerer på hendelsesstedet, og det er dette tidspunktet som brukes i beregning av indikatoren. Her kan det imidlertid forekomme ulik registreringspraksis, som kan påvirke resultatene i denne indikatoren.

Om indikatoren

Tiden det tar fra en alvorlig hendelse inntreffer til en pasient har fått nødvendig helsehjelp er ofte av avgjørende betydning for å unngå unødvendig død, tap av leveår og funksjonsnivå eller lidelse. For flere akutte tilstander som hjertestans, hjerneslag og alvorlige traumer er rask responstid med på å redde liv og bedre pasientens sjanser til å bevare funksjonsnivå. Et eksempel er plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus, hvor sannsynligheten for overlevelse reduseres med 10 prosent per minutts forsinkelse til defibrillering.

Kunnskap om responstid kan benyttes i ressurs- og kapasitetsplanlegging i regionene og til logistikkanalyser og er ment å være veiledende for de regionale helseforetakene i planleggingen av tjenestetilbudet med det formål å redusere responstid innenfor deres ansvarsområde.

Tiden måles fra det begynner å ringe i AMK-sentralen til første ambulanse er på hendelsesstedet.

Indikatoren måler tiden for når ambulansen er framme ved hendelsesstedet i henholdsvis tettbygde og grisgrendte strøk for 90 prosent av hendelsene.

 

Først publisert: 02.12.2021 Sist faglig oppdatert: 08.12.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no