Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Legevakt - Samtrening sykepleiere/annet helsepersonell i legevakt

Indikatoren viser andel sykepleier/annet helsepersonell (utenom leger) ved legevakten som har deltatt i akuttmedisinsk samtrening med ambulanse siste år.

Resultater

På landsbasis deltok 28,0 prosent av sykepleiere/annet helsepersonell (utenom leger) i akuttmedisinsk samtrening med ambulanse i 2023. Det er en økning fra i 2021, da andelen var på 18,5 prosent.

65 legevakter har oppgitt at de ikke har sykepleiere/annet helsepersonell enn leger ved legevakten (39,9 prosent). Fire legevakter har ikke besvart spørsmålet. 

På fylkesnivå er andelen høyest i Troms og Finnmark med 60,6 prosent. Lavest andel samtrening hadde Oslo med 0 prosent i 2023. 

Forbehold

Det er lovpålagt for de akuttmedisinske tjenestene å gjennomføre samtrening. Det er ønskelig at samtrening gjennomføres årlig, men det er ikke et lovkrav.

Andelen sykepleiere/annet helsepersonell som har hatt samtrening kan variere mellom år avhengig av når legevakten gjennomfører samtrening. Noen legevakter kan gjennomføre samtrening for alle ett år og ingen året etter, mens andre kan gjennomføre samtrening for noen ett år og andre året etter. For å få et bilde av omfanget av samtrening i legevaktene bør indikatoren derfor følges over tid.

På aggregert nivå, både fylkes- og nasjonalt nivå, kan legevaktpersonell som har deltatt i samtrening ved flere legevakter telles flere ganger. Det antas imidlertid å utgjøre en liten andel.

Samtreningsaktiviteten kan i 2021 være påvirket av arbeidet med covid-19. 

Om indikatoren

I akuttmedisinforskriften § 4 heter det; «Virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester skal sikre at personellet som utfører tjenestene får nødvendig opplæring og trening i å utføre egne arbeidsoppgaver og trening i samhandling og samarbeid mellom alle leddene i den akuttmedisinske kjeden».

Det er ønskelig at alt helsepersonell som jobber ved legevakt, årlig deltar i akuttmedisinsk samtrening med ambulanse. Sykepleiere/annet helsepersonell ved legevakten: alle sykepleiere/annet helsepersonell som har tatt vakter ved legevakten siste år. Siste år: fra 1.1 til 31.12.

Systematisk trening i samhandling er viktig i alle deler i den akuttmedisinske kjeden. Måten treningen organiseres på må tilpasses lokale forhold. Treningen er i første rekke beregnet på personell i legevakt og ambulansetjenesten, men bør omfatte alle aktører i den akuttmedisinske kjeden som involveres i håndteringen av akuttmedisinske hendelser lokalt.

Den viktigste grunnen til å innføre samtrening er å bedre pasientsikkerheten. Flere forskergrupper har nylig evaluert forholdet mellom teamtrening og pasientsikkerhet. Forhold ved teamarbeid, som situasjonsforståelse, kommunikasjon, lederskap og tillit henger sammen med kliniske resultater. Forskning over en periode på fire år i en middels stor norsk kommune har vist at slik trening mellom de lokale ressursene skaper en læringsarena og kvalitetsforbedringsarena som opprettholdes av aktørene selv. I akuttsituasjoner er det spesielt viktig at hjelperne kjenner sine roller og har trent på kommunikasjon og forstår hvordan hensiktsmessig ledelse foregår. Dette er sentrale elementer i samhandling. Treningen skal være realistisk, slik at feil og uheldige vaner avdekkes og deltagerne motiveres til endring. Samtrening viser seg også å være en viktig faktor for legevaktlegers deltagelse i akuttmedisinske hendelser. (Kilde: Magnus Hjortdahl et.al., 2018: Self-reported involvement in emergency medicine among GPs in Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care. DOI: 10.1080/02813432.2018.1459234).

 

Først publisert: 23.06.2022 Siste faglige endring: 19.06.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no