Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Legevakt - samtrening leger i legevakt

Indikatoren viser andel leger ved legevakten som har deltatt i akuttmedisinsk samtrening med ambulanse siste år.

Resultater

Data for 2023 foreligger ikke. Dette skyldes at 85 prosent av legevaktene ikke har besvart spørsmålet.

På landsbasis deltok 13,3 prosent av legene i akuttmedisinsk samtrening i 2021. Ved ti legevakter hadde alle leger deltatt i akuttmedisinsk samtrening det siste år. Seks legevakter hadde ikke besvart spørsmålet. På fylkesnivå varierer andel leger som hadde deltatt i samtrening fra 29,1 i Troms og Finnmark til ingen i Oslo. 

Forbehold

Det er lovpålagt for de akuttmedisinske tjenestene å gjennomføre samtrening. Det er ønskelig at samtrening gjennomføres årlig, men det er ikke et lovkrav.

Andelen leger som har hatt samtrening kan variere mellom år, avhengig av når legevakten gjennomfører samtrening. Noen legevakter kan gjennomføre samtrening for alle leger ett år og ingen året etter, mens andre kan gjennomføre samtrening for noen ett år og andre året etter. For å få et bilde av omfanget av samtrening i legevaktene bør denne indikatoren derfor følges over tid.

På aggregert nivå, både fylkes- og nasjonalt nivå, kan legevaktpersonell som har deltatt i samtrening ved flere legevakter telles flere ganger. Det vil eventuelt utgjøre en svært liten andel.

Samtreningsaktiviteten i 2021 kan være påvirket av arbeidet med covid-19. 

Fedje legevakt hadde oppstart 1.1.2022 og har derfor ikke andeler/antall i 2021.

Om indikatoren

I akuttmedisinforskriften § 4 heter det; «Virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester skal sikre at personellet som utfører tjenestene får nødvendig opplæring og trening i å utføre egne arbeidsoppgaver og trening i samhandling og samarbeid mellom alle leddene i den akuttmedisinske kjeden».

Det er ønskelig at alle leger som jobber ved legevakt, årlig deltar i akuttmedisinsk samtrening med ambulanse. Leger ved legevakten: alle leger som har tatt vakter ved legevakten siste år. Siste år: fra 1.1 til 31.12.

Systematisk trening i samhandling er viktig i alle deler i den akuttmedisinske kjeden. Måten treningen organiseres på må tilpasses lokale forhold. Treningen er i første rekke beregnet på personell i legevakt og ambulansetjenesten, men bør omfatte alle aktører i den akuttmedisinske kjeden som involveres i håndteringen av akuttmedisinske hendelser lokalt.

Den viktigste grunnen til å ha samtrening er å bedre pasientsikkerheten. Flere forskergrupper har nylig evaluert forholdet mellom teamtrening og pasientsikkerhet. Forhold ved teamarbeid, som situasjonsforståelse, kommunikasjon, lederskap og tillit henger sammen med kliniske resultater. Forskning over en periode på fire år i en middels stor norsk kommune har vist at slik trening mellom de lokale ressursene skaper en læringsarena og kvalitetsforbedringsarena som opprettholdes av aktørene selv. I akuttsituasjoner er det spesielt viktig at hjelperne kjenner sine roller og har trent på kommunikasjon, og forstår hvordan hensiktsmessig ledelse foregår. Dette er sentrale elementer i samhandling. Treningen skal være realistisk, slik at feil og uheldige vaner avdekkes og deltagerne motiveres til endring. Samtrening viser seg også å være en viktig faktor for legevaktlegers deltagelse i akuttmedisinske hendelser. (Kilde: Magnus Hjortdahl et.al., 2018: Self reported involvement in emergency medicine among GPs in Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care. DOI: 10.1080/02813432.2018.1459234).

 

Først publisert: 23.06.2022 Siste faglige endring: 19.06.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no