Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende

Indikatoren viser andelen pasienter med plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus, hvor tilstedeværende har startet hjerte-lunge-redning (HLR) før ambulansen ankommer stedet.

Resultater

Nordlandssykehuset HF og Helse Fonna HF har ikke levert tall for 2. tertial 2019. Helse Vest RHF og Helse Nord RHF er beregnet på grunnlag av de øvrige HF.

På landsbasis i 2. tertial 2019 hadde tilstedeværende startet HLR før ambulansen ankom i 82,0 prosent av tilfellene.

Variasjoner mellom helseforetakene i denne indikatoren kan skyldes at publikums kunnskap og ferdigheter i livreddende førstehjelp og HLR ikke er lik i alle deler av landet. Det kan også skyldes ulike rutiner og opplæring i 113-sentralene.

Forbehold

De siste årene har det vært et økende fokus på bruk av tilleggsressurser som brann- og førstehjelpsgrupper, i områder der det tar tid før ambulanse er fremme. Disse kalles førsterespondenter eller akutthjelpere. Denne ekstraressursen regnes fra januar 2017 ikke som tilstedeværende i registeret, men som en egen gruppe. Dette kan være en forklarende årsak til at andelen HLR av tilstedeværende har gått ned  på årsbasis i 2017 og 2018 sammenliknet med tidligere 

Om indikatoren

​Når hjertet stanser er minuttene avgjørende for pasientens sjanse for å overleve. Tilstedeværende må raskt oppfatte situasjonen, varsle 113 om behov for hjelp og starte hjerte-lunge-redning (HLR). HLR startet av tilstedeværende er valgt som en nasjonal kvalitetsindikator på bakgrunn av at det er anbefalt behandling i faglige retningslinjer, og at det forbedrer sjansen for at pasienten overlever.

Befolkningen er en viktig aktør i akuttkjeden. Viljen og evnen til å sette i verk førstehjelpstiltak, samt kunnskap om hvordan hjelpeapparatet skal varsles, er viktig i akuttsituasjoner. For personer med hjertestans står det om minutter. Indikatoren sier noe om befolkningens vilje og evne til å gjøre livreddende førstehjelp, men den vil også avhenge av 113-sentralenes evne til å gjenkjenne hjertestans i telefonsamtalen og til å veilede innringer i oppstart av HLR.

Ledere på alle nivå i helse- og omsorgssektoren har et ansvar for å ta grep, dersom det er tydelige forskjeller i befolkningens evne til å iverksette livreddende førstehjelp når situasjonen krever det.

Data til denne indikatoren er levert fra Norsk hjertestansregister. Alle pasienter som rammes av plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge, og der noen form for behandling startes av ambulansepersonell eller tilskuer, skal inkluderes i registeret.

 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no