Kapittel 4
Forskjellige bestemmelser

§ 10. Hvor inngrep skal foretas

Lovtekst:

Inngrep etter bestemmelsen i denne lov skal foretas i offentlig sykehus, eller i privat sykehus som er godkjent til det av fylkesmannen. Fylkesmannen kan også godkjenne at sterilisering foretas i kirurgiske poliklinikker eller i annen ambulant spesialistpraksis utenfor sykehus hvor det anses forsvarlig.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

I utgangspunktet kan steriliseringsinngrep både på kvinner og menn foretas i alle offentlige sykehus, herunder poliklinikker som er knyttet til sykehuset (helseforetaket).

Private sykehus må ha offentlig godkjenning fra fylkesmannen for å kunne utføre steriliseringsinngrep. Dette gjelder uavhengig av om sykehuset har avtale med et helseforetak eller ikke.

Fylkesmannen kan i tillegg godkjenne frittstående poliklinikker/spesialistpraksis utenfor sykehus «hvor det anses forsvarlig» å utføre sterilisering av menn eller laparoskopisk sterilisering av kvinner (ved hjelp av kikkhullskirurgi). Godkjenningen skal gis på virksomhetsnivå. Kopi av godkjenningen sendes Helsedirektoratet.

Forskrift om sterilisering av kvinner mv. setter vilkår for godkjenning av virksomheter utenfor sykehus for sterilisering av kvinner ved laparoskopisk teknikk. Andre former for steriliseringsinngrep på kvinner vil ikke være aktuelt å utføre utenfor sykehus.

I fylkesmannens godkjenningsbrev bør det vises til steriliseringslovens bestemmelser om hvilke saker som skal behandles av en steriliseringsnemnd før inngrep kan utføres, og at den lege som foretar inngrepet på forhånd skal forvisse seg om at opplysninger om inngrepets art, risiko og medisinske virkninger er gitt, jf. steriliseringsloven § 5 tredje ledd.

Ved endringer i virksomheten (flytting og/eller oppkjøp av andre enheter) må dette meldes til fylkesmannen i det aktuelle fylket. Fylkesmannen vil vurdere behovet for en eventuelt fornyet godkjenning. Fylkesmannen skal også varsles hvis virksomheten ikke lenger tilbyr sterilisering.

§ 11. Taushetsplikt

Lovtekst:

Steriliseringsrådet og steriliseringsnemnda har uten hinder av bestemmelser om taushetsplikt krav på å få opplysninger om søkerens helse- og sosialforhold. Samme krav har lege som mottar begjæring etter § 2.

Enhver som deltar i behandlingen av saker etter denne lov, plikter å bevare taushet om det vedkommende får kjennskap til om noens personlige forhold.

Overtredelse av taushetsplikten straffes etter straffelovens § 209 selv om vedkommende ikke er offentlig tjenestemann.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Reglene om rett til å innhente opplysninger og reglene om taushetsplikt følger stort sett helsepersonellovens bestemmelser om det samme, det vil si at steriliseringslovens regler om taushetsplikt er strengere enn de reglene som er nedfelt i forvaltningsloven §§ 13-13 f.

Se mer om helsepersonells taushetsplikt i rundskrivet Helsepersonelloven med kommentarer.

§ 12. Dispensasjon

Lovtekst:

Steriliseringsrådet kan tillate at begjæring etter § 2 eller søknad etter § 3 tas opp til behandling selv om vedkommende ikke har bosted her i landet, forutsatt at han har særlig tilknytning til landet.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Personer som ikke bor fast i Norge, kan søke dispensasjon fra bostedsvilkåret etter § 12 i steriliseringsloven. Asylsøkere anses å ha bosted i riket ved anvendelse av reglene i spesialisthelsetjenesteloven kapittel 5. Det er en forutsetning for dispensasjon at vedkommende har en særlig tilknytning til Norge.

§ 13. Oppgaveplikt

Lovtekst:

Steriliseringsrådet skal treffe tiltak for å sikre en mest mulig ensartet praktisering av loven. Det skal føre oppgave over innvilgede og utførte inngrep m.v. og gi departementet oversikt over utviklingen etter utgangen av hvert kalenderår.

Lege og sykehus som foretar inngrep etter denne lov skal sende innberetning til departementet i samsvar med forskrifter i medhold av § 14.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Første ledd pålegger Steriliseringsrådet å følge utviklingen på området, iverksette tiltak for å sikre en mest mulig ensartet praktisering av loven og rapportere om utviklingen etter utgangen av hvert kalenderår.

Andre ledd pålegger leger og sykehus som foretar steriliseringsinngrep å innberette om dette.

Nærmere regler om innberetning om inngrepene og innberetning fra Steriliseringsnemndene er gitt i forskrift om sterilisering av kvinner mv. hvor det fremgår:

Skjema for innrapportering fra fylkenes steriliseringsnemnder til Steriliseringsrådet v/Helsedirektoratet

Skjema for innberetning fra lege og sykehus om utførte inngrep til Norsk pasientregister v/Helsedirektoratet [LENKE]

Steriliseringsrådets rapporter over status og utviklingen på steriliseringsfeltet

§ 14. Forskrifter til gjennomføring av loven

Lovtekst:

Kongen gir nærmere forskrifter til gjennomføringen av denne lov.

Kongen kan bestemme at loven helt eller delvis skal gjelde for Svalbard og kan herunder bestemme hvilken steriliseringsnemnd som skal behandle saker derfra.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Første ledd

Forskrift om sterilisering av kvinner mv. er gitt med hjemmel i denne bestemmelsen. Denne forskriften omhandler:

  • godkjenning av virksomheter utenfor sykehus for sterilisering av kvinner ved laparoskopisk teknikk.
  • innberetning til Helsedirektoratet om sterilisering.

Myndigheten til å gi forskrifter er delegert til Helse- og omsorgsdepartementet.

Rapportering og innberetning er omtalt i kommentarene til steriliseringsloven § 13.

Andre ledd

Loven gjelder også for Svalbard, og nemnda i Troms skal behandle saker derfra. 

§ 15. Ikrafttredelse, overgangsregler m.v.

Lovtekst:

1.    Denne lov trer i kraft fra den dag Kongen bestemmer.​¹
2.    Fra samme tid oppheves – – –.


1    Fra 1 jan 1978.

 

Kommentarer

Lovens ikrafttredelse: 1. januar 1978, jf. kgl. res. 28. oktober 1977.

Sist faglig oppdatert: 22. november 2018