Vedlegg 1 til § 5-10 - Honorartakster for undersøkelse/behandling logoped/audiopedagog

Helse- og omsorgsdepartementet har fra 1. januar 2021 fastsatt følgende veiledende honorartakster som gjelder for undersøkelse/behandling hos logoped/audiopedagog:

 

Dato fra:

1.1.2021

01.11.2020

23.03.2020

01.07.2019

01.07.2018

A1.

Undersøkelse

1594

1636

 

1573

1562

A2.

Behandling – 45 min.

798

819

 

787

782

A3.

Behandling – 60 min.

1057

1085

 

1043

1036

A4a.

Behandling i grupper på inntil 5 personer – 90 min.

1539

1580

 

1519

1508

A4b.

Tillegg pr. person i gruppen, pr. pasient (ny takst)

16

17

 

16

16

A5a.

Møtegodtgjørelse med reisetid når logopeden eller audiopedagogen deltar i planlagt samarbeidsmøte med annet helse- og sosialfaglig personell som ledd i et behandlings- eller rehabiliterings-opplegg for enkeltpasienter. Beregnes for arbeid i inntil en halv time. Møtet skal være dokumentert i journal.

331

340

 

327

325

A5b.

Senere per påbegynt halvtime

331

340

 

327

325

A6.

Telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon om enkeltpasient med fagpersoner i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

64

66

 

63

63

A7a.

Videokonsultasjon, 45 min, se merknad

798

819

787

 

 

A7b.

Videokonsultasjon, 60 min., se merknad

1057

1085

1043

 

 

A7c.

Veiledning via telefon eller video av pårørende eller personell som følger opp pasient, 15 min. Taksten kan repeteres en gang ved tidsbruk ut over 15 min., se merknad

264

271

261

 

 

Trygdens refusjonstakster er fastsatt med hjemmel i folketrygdlovens § 5-10.

Ved behandling som hører inn under bestemmelsene om full godtgjørelse, jf. forskriftenes § 5 annet og tredje ledd, kan det ytes godtgjørelse etter honorartakstene i dette vedlegget.

Merknad til takstene A7a-A7c:

Takstene gjelder i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset fram til 1juli 2021.

Bruk av takstene forutsetter at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.

Logopeden eller audiopedagogen må kunne dokumentere sine vurderinger og hvilken behandling som er gitt. Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes om bruk av telefon eller video er egnet.

Takst A7c kan kun benyttes når logoped eller audiopedagog gir konkret veiledning om oppfølging til pårørende eller personell som følger opp pasienten i det daglige, for eksempel personell i hjemmetjenesten eller i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

Takstene A7a, A7b og A7c kan ikke kombineres med andre takster.

Først publisert: 01.07.2018 Sist faglig oppdatert: 16.12.2020