Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takster for tannbehandling

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i folketrygdloven § 5-6 andre ledd og § 5-6 a første ledd og tannhelsetjenesteloven § 2-2 fjerde ledd. 

Takstene gjelder fra 1. januar 2024.

Se også rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade.

Innledning

Takstene beskriver de undersøkelsene og behandlingene som det kan gis stønad til etter folketrygdloven §§ 5-6 og 5-6 a.

Det er en forutsetning for stønad at pasienten har en tilstand/sykdom som er beskrevet i rundskrivets stønadspunkter 1–15. Til noen takster er det knyttet merknader som er avgjørende for riktig bruk.

Alle takster er oppgitt i norske kroner.

Honorartakst og refusjonstakst

Stønaden gis enten som honorartakst eller refusjonstakst, avhengig av hva som er bestemt under hvert enkelt stønadspunkt i rundskrivet. Honorartakst gir en høyere stønad enn refusjonstakst.

Stønad ved oppnådd frikort for helsetjenester

[Endret 11/23]

Stønaden tilsvarer honorartakst i de tilfellene hvor undersøkelse/behandling etter stønadspunkt 5 eller 6 utløser godkjent egenandel, og pasienten allerede har oppnådd frikort for helsetjenester. 

Aldersgruppen 1920 år

Ved behandling i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten skal ungdom fra det året de fyller 19 år til og med det året de fyller 20 år, ikke betale mer enn 25 prosent av departementets fastsatte honorartakster, inkludert eventuelle utgifter til tanntekniske arbeider, jf. forskrift om vederlag for tannhelsetjenester (lovdata.no).

Aldersgruppen 21–24 år

Unge voksne som fyller 21–24 år i behandlingsåret, skal betale 25 prosent av departementets fastsatte honorartakster, inkludert eventuelle utgifter til tanntekniske arbeider, jf. departementets rundskriv I-2/2023 om utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2023. 

Egenbetaling

Stønadstakstene er maksimalbeløp for hva folketrygden dekker. På grunn av fri prisfastsetting kan imidlertid behandleren kreve et høyere beløp, noe som medfører at pasientens egenbetaling kan variere.

Pasienten skal få tilstrekkelig informasjon om tannlegens/tannpleierens pris/honorar, stønad fra folketrygden og egenbetaling, jf. prisopplysningsforskriften (lovdata.no).

Egenandel

[Endret 11/23]

Det er bare undersøkelse og behandling etter stønadspunktene 5 og 6 som utløser godkjent egenandel. Godkjent egenandel inngår i opptjeningen til frikort for helsetjenester.

Hvis behandleren tar mindre betalt enn departementets takster, rapporteres uansett godkjent egenandel i ordningen med frikort for helsetjenester.

Spesialisttakster

Takster markert med * kan bare utløses av godkjente spesialister, jf. § 3 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling (lovdata.no).

A. Generelle tjenester

Takst

Tekst 

Honorar

Refusjon

Egenandel

1

Undersøkelse og diagnostikk hos allmennpraktiserende tannlege og hos tannpleier 

616,-

261,-

355,-

*2

Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist 

887,-

423,-

464,-

*3

Omfattende undersøkelse og diagnostikk hos spesialist

1 289,-

705,-

584,-

4

Enkel etterkontroll etter kirurgiske inngrep, periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser

271,-

157,-

114,-

5

Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep og oralmedisinske undersøkelser

501,-

292,-

209,-

6

Lokal og regional anestesi

125,-

63,-

62,-

7

Tilleggstakst for oral premedikasjon

653,-

308,-

345,-

8

Tilleggstakst ved behandling under lystgassanalgesi

924,-

564,-

360,-

9

Tilleggstakst ved behandling under narkose

2 725,-

1 759,-

966,-

10

Rapportering til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer.

-

658,-

-

Merknad til A. Generelle tjenester

Ved stønadspunktene 1 og 4 kan det gis stønad etter takstene 1–3 selv om det ikke skal gis ytterligere behandling.

Takstene 1 og 2: Undersøkelse og diagnostikk

Takstene 1 og 2 inkluderer alle nødvendige kliniske prosedyrer for anamnese og for å stille diagnose. Takstene omfatter også skriftlige terapiforslag, behandlingsplaner og oppfølgingsplaner samt henvisninger og epikriser.

Takst 2 kan benyttes av godkjente spesialister, tannleger med godkjent videreutdanning i klinisk odontologi og tannleger med godkjent utdanning i implantatprotetikk. Taksten kan bare brukes ved undersøkelser og eventuelle behandlinger som krever den aktuelle spesialistkompetansen. Taksten kan ikke brukes ved forundersøkelse for kjeveortopedisk behandling.

Ved henvisning fra en allmenntannlege eller tannpleier kan spesialisten bruke takst 2 når hensikten med undersøkelsen er å vurdere om det er behov for stønadsberettiget behandling. Taksten kan brukes uavhengig av om behandling må utføres eller ikke.

Takst 3: Omfattende undersøkelse og diagnostikk hos spesialist

Takst 3 kan brukes i stedet for takst 2 i tilfeller som krever en mer omfattende klinisk undersøkelse/utredning, jf. merknadene til takstene 1 og 2.

Taksten kan bare brukes ved undersøkelser og eventuelle behandlinger som krever den aktuelle spesialistkompetansen. 

Taksten inkluderer alle nødvendige prosedyrer for å stille diagnose. Taksten omfatter også arbeid knyttet til behandlingen uten at pasienten er til stede, som terapiforslag, behandlingsplaner, oppfølgingsplaner, henvisninger, epikriser og eventuelle konsultasjoner per brev eller telefon.

Taksten kan også benyttes ved utredning, diagnostikk og rådgivning om behandlingsplan og oppfølgingsplan for stønadsberettiget tannbehandling, der behandlingen og oppfølgingen utføres av annen tannlege. Taksten kan utløses selv om det ikke igangsettes behandling.

Taksten kan benyttes av godkjente spesialister, tannleger med godkjent videreutdanning i klinisk odontologi og tannleger med godkjent utdanning i implantatprotetikk.

Taksten kan benyttes av inntil tre spesialister ved interdisiplinære kliniske undersøkelser av samme pasient.

Takst 3 kan ikke kombineres med takst 2.

Takst 4: Enkel etterkontroll

Takst 4 kan benyttes ved etterkontroll av kirurgiske inngrep, periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser.

Tannleger kan benytte taksten for inntil to etterkontroller. Taksten er basert på et tidsforbruk på inntil 10 minutter.

Tannpleiere kan benytte taksten ved

 • etterkontroll av periodontal behandling 
 • fjerning av sutur uavhengig av stønadspunkt

Takst 5: Omfattende etterkontroll

Takst 5 kan benyttes ved etterkontroll av kirurgiske inngrep og oralmedisinske undersøkelser.

Tannleger kan benytte taksten for inntil fire etterkontroller. Taksten forutsetter et tidsforbruk på mer enn 10 minutter.

Takst 6: Lokal og regional anestesi

Takst 6 kan benyttes av tannleger og tannpleiere når de setter lokal og/eller regional anestesi i forbindelse med behandling som er stønadsberettiget.

Taksten skal dekke nødvendig anestesi ved injeksjon innenfor det aktuelle behandlingsområdet. Taksten kan bare brukes én gang i dette området for hver behandlingsseanse.

Taksten kan ikke brukes

 • i kombinasjon med takstene 509–517
 • til anestesi ved pensling eller frysing

Takst 7: Tilleggstakst for oral premedikasjon

Takst 7 kan benyttes av tannleger ved ekstra kostnader knyttet til oral premedikasjon i forbindelse med behandlinger som er stønadsberettiget.

Taksten kan bare brukes ved premedikasjon som virker beroligende og/eller angstdempende.

Takst 8: Tilleggstakst ved lystgassanalgesi

Takst 8 kan benyttes av tannleger ved ekstra utgifter til lystgassanalgesi i forbindelse med behandling som er stønadsberettiget. Lystgassanalgesi kan bare benyttes av tannleger som har tillatelse og norsk autorisasjon for bruk av lystgass ved tannbehandling.

Taksten kan bare brukes én gang per behandlingsseanse og omfatter hele behandlingsprosedyren.

Takst 9: Tilleggstakst ved tannbehandling under narkose

Takst 9 kan benyttes av tannleger ved ekstra medgått tid til narkose i forbindelse med stønadsberettiget tannbehandling.

Tidstaksten gjelder for inntil 60 minutter og omfatter tiden pasienten er under behandling eller oppvåkning.

Taksten kan repeteres én gang med hele takstbeløpet. Flere repetisjoner dekkes med 50 prosent av honorartakst eller refusjonstakst.

Takst 10: Rapportering til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Takst 10 kan benyttes av tannleger ved utfylling og innsending av skjemaet «Rapportering av uønskede reaksjoner/bivirkninger hos brukere i forbindelse med odontologiske materialer». Skjemaet er utarbeidet av Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer.

B. Forebyggende behandling

Takst

Tekst 

Honorar

Refusjon

Egenandel

101

Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling

971,-

532,-

-

Merknader til B. Forebyggende behandling

Takst 101: Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling

Takst 101 kan benyttes av tannleger og tannpleiere i sammenheng med stønadspunktene 1, 4, 10 og 14. Taksten kan benyttes ved disse stønadspunktene uten at det gjøres annen behandling.

Taksten omfatter individuell opplæring til pasienten om egenomsorg og forebyggende behandling, samt nødvendige forebyggende kliniske prosedyrer.

Taksten forutsetter et tidsforbruk på minimum 20 minutter. Ved tidsbruk ut over 40 minutter kan taksten repeteres én gang per dag for samme person.

Taksten kan ikke kombineres med takst 207.

C. Konserverende og endodontisk behandling

Takst

Tekst

Honorar

Refusjon

Egenandel

201

Preparering og fylling, 1 flate (kl I, III, V)

710,-

585,-

-

202

Preparering og fylling, 2 flater

1 180,-

981,-

-

203

Preparering og fylling, 3 eller flere flater

1 488,-

1 227,-

-

204

Midlertidig fylling/fiksering

501,-

412,-

-

205

Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale

2 067,-

1 702,-

-

206

Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi

647,-

538,-

-

207

Non-operativ behandling av kariessykdom

438,-

365,-

-

210

Rotfylling av fortenner/hjørnetenner (tann 1 til 3)

3 878,-

3 189,-

-

211

Rotfylling av premolarer (tann 4 til 5)

4 364,-

3 591,-

-

212

Rotfylling av molarer (tann 6 til 8)

5 528,-

4 562,-

-

Merknader til C. Konserverende behandling

Takstene 201–203 og takst 205 innbefatter all behandling, til og med ferdig fylling. Det gis ikke ekstra stønad for provisorisk fylling.

201: Preparering og fylling, 1 flate (klasse I, III, V)

Takst 201 gjelder fyllinger som omfatter hele fissursystemet på premolarer og molarer (også når fissuren strekker seg ned på bukkal- eller lingualflaten), samt øvrige enflatefyllinger av normal utstrekning.

Flere fyllinger i samme fissursystem regnes som én fylling.

Takst 204: Midlertidig fylling/fiksering

Takst 204 kan brukes ved spesielt dype fyllinger når formålet er å observere utviklingen, eller ved fylling i diagnostisk øyemed (lokalisering av pulpitt). Se også de innledende kommentarene til gruppe C.

Taksten kan også benyttes ved fiksering av tenner i forbindelse med tanntraumer, jf. forskriftens § 1 stønadspunkt 12 og 13.

Takst 205: Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale

Takst 205 kan benyttes ved oppbygging av tannkrone når dette gjøres klinisk med plastisk materiale.

Takst 206: Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi

Takst 206 gjelder utgifter til stiftforankring i rotkanal og kan kombineres med takst 203 og 205.

Takst 207: Non-operativ behandling av kariessykdom

Takst 207 kan benyttes ved kariesbehandling som ikke innebærer irreversibelt inngrep i tannemalje/dentin.

Taksten kan bare brukes én gang pr. behandlingsseanse.

Taksten kan ikke kombineres med takst 101.

Takst 210–212: Rotfylling

Takstene 210–212 inkluderer alle kliniske prosedyrer som er nødvendig for å ferdigstille en rotfylling. Takstene kan også brukes ved revisjon av gamle rotfyllinger.

Takstene inkluderer nødvendig anestesi og røntgenbilder.

Ortograd rotfylling som utføres samtidig med rotspissamputasjon, honoreres etter takst 408 eller 409.

D. Protetisk behandling

Takst

Tekst

Honorar

Refusjon

Egenandel

301

Metall/keram innlegg, 1 flate

2 861,-

2 015,-

-

302

Metall/keram innlegg, 2 flater

4 724,-

3 341,-

-

303

Metall/keram innlegg, 3 flater og skallfasetter/laminater

5 371,-

3 790,-

-

304

Metall/keram fremstilt permanent helkrone og metall/keram innlegg med 4 flater eller mer

5 721,-

2 986,-

-

305

Resinsementert bro

4 150,-

2 913,-

-

306

Støpt konus eller rotkappe, inkludert stift og trykk-knappfeste for implantat dekkprotese

2 834,-

1 984,-

-

307

Mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeid

2 834,-

2 166,-

-

*308

Implantatbasert krone/pilar i bro, inkludert distanse

11 213,-

7 428,-

-

*309

Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid

3 847,-

2 709,-

-

310

Hel over- eller underkjeveprotese

12 090,-

8 576,-

-

311

Helsett

19 961,-

14 893,-

-

312

Partiell protese med støpt metallskjellett

12 131,-

8 796,-

-

313

Rebasering/reparasjon. Enkle trådklammerproteser

2 892,-

2 151,-

-

314

Dekkprotese

18 719,-

13 499,-

-

*315

Stent ved behandling med tannimplantat

1 138,-

914,-

-

316

Tannteknisk arbeid ved avansert protetikk i særskilte tilfeller

100 %

-

-

*320

Dekkprotese på 2 implantater ved tannløs underkjeve

25 949,-

-

-

321

Hel overkjeveprotese

12 090,-

-

-

Merknader til D. Protetisk behandling

Takstene for fast protetikk omfatter all behandling i forbindelse med fremstilling og fastsetting av krone- og broarbeider, inkludert forbehandling og etterkontroll.

Takstene omfatter også suprakonstruksjoner for orale implantater, teleskoperende broer og andre krone- og broarbeider.

Bruk av takstene 301–314 forutsetter at behandlingen omfatter tannteknisk arbeid, og at utgifter til dette arbeidet er inkludert i takstene. Tannteknisk arbeid omfatter enten laboratoriefremstilt arbeid eller CAD/CAM-fremstilte arbeider.  

Hvis tannteknisk arbeid ikke inngår i behandlingen, er arbeidet å betrakte som konserverende behandling. I slike tilfeller skal takstene 201–207 benyttes.

Innlegg i kompositt omfattes ikke av takstene 301–304.

Takst 301: Metall-/keraminnlegg, én flate

Takst 301 gjelder metall-/keraminnlegg, én flate.

Takst 303: Metall-/keraminnlegg, tre flater og skallfasetter/laminater

Takst 303 omfatter all behandling i forbindelse med framstilling og fastsetting av skallfasetter/laminater, inkludert forbehandling og etterkontroll.

Takst 304: Permanent helkrone i metall/keram, eller metall-/keraminnlegg med fire flater og mer

Takst 304 gjelder permanent helkrone og innlegg. Eventuell stiftforankring inngår i taksten.

Takst 305: Resinsementert bro (etsebro)

Takst 305 omfatter all behandling i forbindelse med fremstilling og fastsetting av resinsementerte broer, inkludert forbehandling og etterkontroll.

Takst 306: Støpt konus eller rotkappe, inkludert stift og trykknappfeste for implantatbasert dekkprotese

Takst 306 dekker støpt konus som krever ekstra seanse for avtrykk og sementering. Ved delt konus brukes taksten én gang.

Taksten omfatter også rotkappe, radikulærforankring og innerhette ved teleskopkrone samt trykknappfeste for implantatbasert dekkprotese.

Takst *308: Implantatbasert krone/pilar i bro, inkludert distanse

Takst 308 omfatter tannleges innsetting og tilpasning av permanent implantatdistanse og utgifter til komponenter.

Takst 310: Helprotese, over- eller underkjeven

Takst 310 omfatter alle arbeidsmomenter som er nødvendig for å ferdigstille protesen. Taksten gjelder per kjeve. Taksten kan også brukes ved obturatorprotese.  

Takst 311: Helsett

Takst 311 omfatter alle arbeidsmomenter som er nødvendig for å ferdigstille protesearbeidet.

Takst 312: Partiell protese

Takst 312 gjelder partiell protese med støpt skjelett. Taksten omfatter alle arbeidsmomenter som er nødvendig for å ferdigstille protesearbeidet. Taksten gjelder per kjeve.

Takst 313: Rebasering og reparasjon av proteser samt enkle laboratoriefremstilte proteser

Takst 313 omfatter alle former for rebasering av avtagbare plateproteser. Taksten kan også brukes ved rebasering/reparasjon av defekte proteser.

Taksten kan også benyttes inntil to ganger ved framstilling av enkle laboratorieframstilte proteser. Taksten kan også brukes ved midlertidige proteser.

Taksten omfatter alle arbeidsmomenter som er nødvendig for å ferdigstille protesearbeidet. Taksten gjelder per kjeve.

Takst 314: Dekkproteser

Takst 314 omfatter alle kliniske prosedyrer knyttet direkte til behandlingen. Taksten kan kombineres med takst 306.

Takst *315: Stent

Takst 315 benyttes ved fremstilling og bruk av stent som guide ved implantatoperasjoner (takst 421 og 422).

Takst 316: Tannteknisk arbeid ved avansert protetikk i særskilte tilfeller

Takst 316 kan benyttes ved ekstra høye utgifter til tanntekniske arbeider i særlig kompliserte tilfeller ved stønadspunkt 1, 2, 3 og 7c (ved oligodonti).

Med særlig kompliserte tilfeller menes tilfeller der utgifter til tanntekniske arbeider går ut over de utgiftene til tannteknisk arbeid som inngår i honorartakster etter broarbeider ved bruk av takstene 304 og 307 (fast protetikk) og ved takstene 310, 312, 313 og 314 (avtagbar protetikk). Dette inkluderer obturatorproteser.

Takst *320: Dekkprotese i kombinasjon med to implantater til personer med helt tannløs underkjeve

Takst 320 dekker alle elementer ved undersøkelse, diagnostikk og behandling med implantatforankret dekkprotese (prosedyretakst) ved tilstander etter stønadspunkt 15. Taksten kan ikke kombineres med andre takster enn 321, 419, 423 og 424.

Takst 321: Hel overkjeveprotese

Takst 321 dekker alle elementer ved undersøkelse, diagnostikk og behandling i de tilfellene pasienten har behov for hel overkjeveprotese i forbindelse med behandling med implantatforankret dekkprotese etter stønadspunkt 15.

E. Kirurgisk behandling

Takst 

Tekst 

Honorar

Refusjon

Egenandel

401

Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot

726,-

355,-

371,-

402

Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme behandlingsseanse

365,-

209,-

156,-

403 

Biopsi/eksisjon 

1 389,-

663,-

726,-

404 

Incisjon av abscess

1 096,-

564,-

532,-

405 

Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot 

2 579,-

1 195,-

1 384,-

406 

Apicectomi av rot/røtter – premolar/incisiv/canin

2 579,-

1 399,-

1 180,-

407

Apicectomi av rot/røtter – molar

4 009,-

2 166,-

1 843,-

408 

Tillegg for rotfylling ved apicectomi av premolar/incisiv/canin

825,-

438,-

387,-

409 

Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molar

1 305,-

715,-

590,-

410

Cystostomi/eksplorasjon 

2 219,-

976,-

1 243,-

411 

Plastisk operasjon av leppebånd/tungebånd 

2 151,-

914,-

1 237,-

412 

Operativ fjerning av spyttstein 

2 182,-

914,-

1 268,-

413 

Plastisk operasjon for lukking av åpning til antrum 

3 095,-

1 389,-

1 706,-

414

Operative inngrep med bred åpning til antrum 

3 095,-1 389,-1 706,-

415

Cystectomi/decortikering 

3 095,-1 389,-1 706,-

416

Blottleggelse av retinert tann med/uten feste 

3 095,-1 389,-1 706,-

417

Autotransplantasjon av tann 

3 654,-

1 629,-

2 025,-

418

Bløtvevsplastikk 

2 057,-

914,-

1 143,-

*419

Rekonstruksjon med benvolumsøkning av kjevekam
med bentransplantasjon mv. 

5 043,-

2 239,-

2 804,-

*420 

Behandling av kjevebrudd 

5 585,-

2 500,-

3 085,-

*421

Kirurgisk innsetting av tannimplantat – første implantat

11 813,-

8 576,-

-

*422

Kirurgisk innsetting av tannimplantat – per implantat i tillegg

6 441,-

5 074,-

-

*423

Tillegg for materiale for vevsregenerasjon eller tillegg for bentransplantasjon ved kirurgisk innsetting av tannimplantat

100 %

80 %

-

*424

2 implantater ved tannløs underkjeve

21 825,-

-

-

Merknad til E. Kirurgisk behandling

Hvis det i samme behandlingsseanse gjøres flere inngrep etter takstene 403–407 og 410–418, dekkes utgiftene etter refusjons-/honorartakst for det mest omfattende inngrepet og med 50 prosent av refusjons-/honorartakst for øvrige inngrep.

Takstene omfatter eventuell bruk av prefabrikata.

Takst 401: Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot

Takst 401 omfatter spalting av røtter, utskraping av alveol og tiljevning av benkanter, og fjernelse av røtter hvor oppklapping er unødvendig. Taksten kan bare benyttes én gang per tann.

Taksten kan ikke brukes i sammenheng med behandling av sykdommer og anomalier i munn og kjeve etter stønadspunkt 5.

Taksten kan brukes i kombinasjon med takst 514.

Takst 402: Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme behandlingsseanse

Takst 402 forutsetter bruk av 401.

Takst 403: Biopsi/eksisjon 

Takst 403 kan benyttes ved biopsi og kirurgisk behandling av bløtvevsskader, eller ved eksisjon av hard- eller bløtvevsutvekster hvor det ikke er indikasjon for biopsi.

Takst 404: Incisjon av abscess

Takst 404 kan ikke kombineres med takstene 405, 406, 407 eller 410.

Takst 405: Fjerning av retinert tann / dyptliggende rot 

Takst 405 forutsetter operativ fjerning av tann eller tannrot der det er behov for oppklapping og fjerning av kjeveben.

Taksten omfatter også eventuell deling av tann/røtter, fjerning av annet vev med utskraping og suturering.

Taksten kan bare benyttes én gang per tann.

Taksten kan ikke kombineres med takstene 404, 410 eller 418.

Takst 410: Cystostomi/eksplorasjon 

Takst 410 kan også brukes ved undersøkende kirurgisk oppklapping hvor diagnosen er ukjent (eksplorasjon). Taksten kan ikke kombineres med takstene 404, 405, 406 eller 407.

Takst 413: Plastisk operasjon for lukking av åpning til antrum 

Takst 413 benyttes ved plastisk operasjon for lukking av åpning til antrum. Skjer lukkingen ved bruk av sutur uten plastisk operasjon, dekkes utgiftene etter takst 404.

Takst 414: Operative inngrep med bred åpning til antrum

Takst 414 kan brukes ved operative inngrep av patologiske prosesser og som innebærer bred åpning til antrum.

Takst 415: Cystectomi/dekortikering

Takst 415 kan brukes ved operativ fjerning av større cyste som ikke faller inn under takst 405, det vil si for kjevecyste over et område som i størrelse tilsvarer mer enn én tann. Hvis tann/tenner fjernes i samme seanse, debiteres fjerningen av tann/tenner med 50 prosent av refusjons-/honorartakst. 

Takst 416: Blottleggelse av retinert tann med/uten feste i forbindelse med kjeveortopedi

Takst 416 kan brukes ved blottlegging av retinerte tenner i forbindelse med kjeveortopedi.

Takst 418: Bløtvevsplastikk

Takst 418 kan brukes ved fjerning av fibrøs kjevekam, hypertrofisk fibrøst bindevev ved benresorpsjon med videre.

Taksten kan ikke brukes ved frilegging av prepareringsgrenser eller tilhelingsskruer ved implantatbehandling.

Taksten kan ikke brukes i kombinasjon med takst 405.

Takst *419: Rekonstruksjon med benvolumsøkning av kjevekam med bentransplantasjon mv.

Takst 419 kan bare benyttes i kombinasjon med takst 421, 422, 423 og 424 (kirurgisk implantatbehandling), og taksten kan ikke brukes ved behandling etter stønadspunkt 5 (sykdommer og anomalier i munn og kjeve).

Takst 419 trenger ikke å være benyttet samme dag som takstene 421, 422, 423 og 424, men det må være journalført at denne behandlingen også skal utføres.

Takst *421 og *422: Kirurgisk implantatbehandling

I takstene 421 og 422 inngår studiemodeller, kliniske foto, innsetting av fiksturer og innsetting av distanse/tilhelingsdistanse.

Takst 422 skal brukes for hvert enkelt implantat ut over første implantat og som innsettes i samme behandlingsseanse.

Takstene 421 og 422 kan ikke brukes ved behandling etter stønadspunkt 5 (sykdommer og anomalier i munn og kjeve) eller stønadspunkt 6b (rehabilitering ved tanntap som følge av grav marginal periodontitt).

Takst *423: Tillegg for materiale for vevsregenerasjon eller tillegg for bentransplantasjon ved kirurgisk tannimplantatbehandling

Takst 423 kan benyttes ved behov for oppbygging med vevsregenererende materiale i forbindelse med takst 419, 421, 422 og 424. Med vevsregenererende materiale menes alloplastisk materiale eller kunstig benvev.

Engangsinstrumenter for innsamling av benmateriale dekkes også av taksten.

Taksten kan også brukes ved oppbygging av kjeveben med bentransplantasjon.

Takst *424: To implantater ved tannløs underkjeve

Takst 424 dekker alle elementer i forbindelse med undersøkelse, diagnostikk og behandling med to implantater som feste for dekkprotese (prosedyretakst) ved tilstander etter stønadspunkt 15.

Taksten kan bare benyttes i kombinasjon med takst 320, 419 og 423.

F. Periodontal behandling og rehabilitering etter periodontitt

Takst

Tekst 

Honorar

Refusjon

Egenandel

501

Systematisk behandling av marginal periodontitt

1 023,-

548,-

475,-

502

Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt

1 039,-

616,-

423,-

*503

Regenerasjonsbehandling ved festetap

606,-

386,-

220,-

*504

Tillegg for materiale ved vevsregenerasjon eller tillegg ved bentransplantasjon

100 %

80 %

20 %

505

Fiksering / midlertidig løsning

1 258,-

585,-

673,-

509

Immediat protese/midlertidig protese/utvidelse av eksisterende protese

-

2 025,-

-

510 

Partiell protese 

-

8 336,-

-

511 

Helprotese 

-

8 091,-

-

512 

Dekkprotese 

-

12 789,-

-

513 

Fast protetikk – per tann som er tapt/trukket 

-

7 663,-

-

*514 

Kirurgisk innsetting av implantat – per implantat

-

5 408,-

-

*516 

Tillegg for permanent distanse ved implantatforankret protetikk 

-

867,-

-

*517

Kjeveortopedisk rehabilitering ved marginal periodontitt

-

6 614,-

-

Merknad til F. Periodontal behandling og rehabilitering etter periodontitt

Takstene 501–504 gjelder også ved behandling av periimplantitt.

Takst 501: Behandling av marginal periodontitt

Takst 501 forutsetter en tidsbruk på minimum 30 minutter.

 • Tidsbruk 30–59 minutter: Taksten kan brukes én gang.
 • Tidsbruk 60 minutter eller mer i samme behandlingsseanse: Taksten kan repeteres for hvert 30. minutt behandlingen pågår.

Taksten kan benyttes inntil 14 ganger per kalenderår for samme pasient. Begrensingen gjelder selv om taksten benyttes i kombinasjon med takst 502. 

Takst 502: Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt

Takst 502 dekker kliniske prosedyrer og materialer.

Taksten kan bare benyttes i kombinasjon med takstene 501, 503 og 504.

Takst *503: Regenerasjonsbehandling ved festetap som skyldes marginal periodontitt / periimplantitt

Taksten 503 kan benyttes i kombinasjon med takstene 502, 504 og 514.

Takst 503 trenger ikke å benyttes samme dag som takst 514, men det må journalføres at denne behandlingen også skal utføres.

Takst *504: Tillegg for materiale ved vevsregenerasjon eller tillegg ved bentransplantasjon

Takst 504 kan bare benyttes i kombinasjon med 502, 503 og 514.

Engangsinstrumenter for innsamling av benmateriale dekkes også av taksten.

Takst 505: Fiksering / midlertidig løsning

Takst 505 kan benyttes ved behov for fiksering av tenner som et ledd i den systematiske behandlingen av marginal periodontitt.

Taksten kan bare benyttes én gang per seanse.

Takst 509: Immediatprotese/midlertidig protese/utvidelse av eksisterende protese

Takst 509 kan benyttes ved

 • fremstilling av midlertidige proteser
 • rebasering av protese
 • utvidelse av eksisterende protese

Takst 510: Partiell protese

Takst 510 kan benyttes ved fremstilling av partiell protese (delprotese). I tillegg kan det gis én refusjon etter takst 513 hvis fremstilling av denne delprotesen krever fast protetikk som forankring.

Takst *514: Kirurgisk innsetting av implantat – per implantat

Takst 514 omfatter kirurgisk innsetting av implantat samt fikstur og tilhelingsdistanse. Taksten gjelder bare ett implantat per tapt tann.

Takst *516: Tillegg for permanent distanse ved implantatforankret protetikk 

Takst 516 kan benyttes ved fremstilling/innsetting av implantatforankret protetikk. Taksten kan også kombineres med takst 512.

Takst *517: Kjeveortopedisk rehabilitering ved marginal periodontitt

Takst 517 kan benyttes ved kjeveortopedisk rehabilitering av tannsettet. Det er ikke et krav at tenner er gått tapt. Taksten kan bare benyttes én gang per kjeve.

G.*Kjeveortopedisk behandling

Takst 

Tekst 

Honorar

Refusjon

Egenandel

*600

Forundersøkelse

1 446,-

746,-

-

*601

Behandlingsplanlegging

2 725,-

1 597,-

-

*608 a

Enkel avtakbar apparatur

1 670,-

971,-

-

*608 b

Komplisert avtakbar apparatur

4 035,-

2 339,-

-

*609 a

Fast apparatur i en hel kjeve

4 166,-

2 412,-

-

*609 b

Komplett sett alignere  

4 166,-

2 412,-

-

*610 a

Bittutviklingskontroll/behandlingskontroll uten apparatjustering

334,-

193,-

-

*610 b

Behandlingskontroller med apparatjustering

553,-

318,-

-

*611

Behandlingsavslutning pr kjeve

2 459,-

1 425,-

-

*612

Etterkontroller

428,-

251,-

-

*613

Komplisert apparatur gr. 8a1 og 8a2

Alignere kjeveortopedisk behandling SMT

Etter faktura

-

-

*614

Tilleggstakst gr. 8a1 og 8a2 ved kompliserte behandlinger

418,-

240,-

-

Refusjon for kjeveortopedisk behandling gis etter en prosentsats av honorartaksten, avhengig av bittavvikets alvorlighetsgrad, jf. rundskrivet til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade, stønadspunkt 8.

Merknader til G. Kjeveortopedisk behandling

Alle prosedyrer i kjeveortopedisk behandling er dekket av 600-takstene. Hovedregelen er at bare 600-takstene skal benyttes for kjeveortopedisk behandling. 

600-takstene kan ikke kombineres med takstgruppe A, H og I. Det er gjort enkelte unntak fra dette i stønadsgruppe 8a. Unntakene er omtalt i merknadene til den enkelte takst.

Takst *600 Forundersøkelse

Taksten inkluderer alle nødvendige kliniske og røntgenologiske prosedyrer.

Stønad gis etter honorartakst for stønadsgruppe 8 a og etter refusjonstakst for stønadsgruppene 8b og 8c.

Takst *601 Behandlingsplanlegging

Taksten inkluderer alle kliniske og røntgenologiske prosedyrer samt studiemodeller og kliniske foto.

Taksten kan ikke kombineres med takstgruppe A/H/I, med unntak for stønadsgruppe 8a.

Taksten omfatter behandlingsplanlegging, vurdering av diagnostiske data, foto og røntgenundersøkelse i forbindelse med planleggingen, henvisning til tannlege for forberedende behandling, henvisning til annen spesialist og tilbakemelding til henvisende tannlege.

Taksten omfatter samtale med pasienten og foreldre/foresatt om valg av behandlingsforslag med aktuelle forutsetninger og konsekvenser.

Behandlingsplanlegging skal være utført av spesialist i kjeveortopedi.

Taksten kan utløses én gang per pasient, med unntak for sentraliserte LKG-team, som kan utløse taksten flere ganger i et behandlingsforløp for pasient i stønadsgruppe 8a1 og 8a2.

Takst 601 kan ikke kombineres med takst 3 for samme pasient, med unntak for stønadsgruppe 8a.

Takst *608a Enkel avtakbar apparatur og spesialutstyr/tilleggsmateriell

Taksten omfatter fremstilling og tilpasning av enklere avtakbar apparatur og spesialutstyr.

Eksempler på hva taksten kan omfatte, er enkle retensjonsplater / enkle fikserte plater, spesialutstyr som enkle og kompliserte ganebuer, lipbumper, HG med drag, ansiktsmaske/Delaire og tilsvarende, MALU eller tilsvarende per stk.

Takst *608b Komplisert avtakbar apparatur og miniskruer / intraossøse implantater

Taksten omfatter fremstilling og tilpasning av komplisert avtakbar apparatur og spesialutstyr.

Eksempler på hva taksten kan omfatte, er aktivator / Twinblock-typer samt spesialutstyr som apparatur for Rapid palatal expansion.

Taksten omfatter også miniskruer / intraossøse implantater / miniimplantat, uavhengig av antall skruer (engangsstønad).

Takst *609a Fast apparatur i en hel kjeve

Taksten omfatter tilpasning og påsetting av fast apparatur i én hel kjeve.

Taksten inkluderer aktuell informasjon og veiledning til pasient.

Taksten inkluderer nødvendig materiell av type brackets, bånd og bue.

Takst *609b Komplett sett alignere 

Taksten omfatter innsetting og tilpasning av komplett sett av alignere pr. pasient (engangsstønad).

Taksten inkluderer alle prosedyrer i forbindelse med bestilling, fremstilling og utlevering av alignere.

Taksten kan ikke kombineres med takst 610b.

Takst *610a Bittutviklingskontroll/behandlingskontroll uten apparatjustering

Taksten omfatter bittutviklingskontroller samt kontroll av fast og avtakbar apparatur / alignere i aktiv behandling.

Takst *610b Behandlingskontroller/oppfølgingskontroller med apparatjustering

Taksten omfatter behandlingskontroller med apparatjustering i aktiv behandling.

Taksten kan benyttes ved påsetting av seksjonsapparatur i de tilfeller der apparatur i hel kjeve ikke er aktuelt.

Taksten kan ikke repeteres i samme behandlingsseanse.

Takst *611 Behandlingsavslutning pr. kjeve

Taksten omfatter fjerning av apparatur og innsetting av retensjonsbue.

Taksten kombineres med takst 608a når retensjonsplate benyttes.

Takst *612 Etterkontroll

Det kan gis stønad til inntil 6 etterkontroller for tilstander i stønadsgruppe 8a3, 8b eller for tilstander i gruppe 8c1-c6 for personer som har påbegynt behandling før 1. januar 2020.

For pasienter som behandles / er behandlet for LKG / kraniofaciale lidelser av sentraliserte LKG-team, er det ingen alders- eller antallsbegrensning når det gjelder etterkontroller.

Taksten kan ikke kombineres med takst 611.

Takst *613 Komplisert apparatur stønadsgruppe 8a1 og 8a2 eller pasienter med sjelden medisinsk tilstand (SMT)

Taksten omfatter ekstra høye utgifter til tanntekniske arbeider for stønadsgruppe 8a1 og 8a2.

Taksten er som hovedregel forbeholdt sentraliserte LKG-team eller kjeveortopeder ved Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser / TAKO-senteret.

Taksten kan benyttes av annen kjeveortoped når behandling utføres av kjeveortoped på henvisning fra disse teamene.

Taksten omfatter utgifter til tanntekniske arbeider som går ut over de utgifter til tannteknisk arbeid som inngår i takstene 608a eller 608b.

Taksten omfatter de samme prosedyrer som takstene 608a og 608b.

For pasienter med SMT dekkes alignere kun der annet behandlingsalternativ ikke er mulig. Før bruk av alignere må kjeveortoped ved TAKO-senteret dokumentere at annet behandlingsalternativ ikke er mulig.

For SMT-pasienter gis stønad ut fra hvilken stønadsgruppe pasienten tilhører:

 • stønadsgruppe 8a: 100 % av fakturabeløp
 • stønadsgruppe 8b: 75 % (ved utvidet stønad for søsken  90 %) av fakturabeløp
 • stønadsgruppe 8c: 40 % (ved utvidet stønad for søsken  60 %) av fakturabeløp

Takst *614 Tilleggstakst stønadsgruppe 8a1 og 8a2 ved kompliserte behandlinger

Taksten kan benyttes for behandling på stønadsgruppe 8a1 eller 8a2 for aktiv behandling ut over det som dekkes av takstene 610a eller 610b. 

Taksten kan benyttes når behandling enten utføres av sentrale LKG-team eller av kjeveortoped på henvisning fra sentrale LKG-team.

Bruk av takst 614 forutsetter en tidsbruk på minimum 10 minutter. Taksten kan repeteres for hvert ytterligere 10. minutt behandlingen pågår.

H. Øvrige behandlinger

Takst 

Tekst 

Honorar

Refusjon

Egenandel

702

Studiemodell, per kjeve 

198,-

125,-

73,-

703

Soklet artikulerende modell, per sett 

459,-

282,-

177,-

704

Pasientfoto, per bilde 

26,-

16,-

10,-

705

Undersøkelse, behandling og etterkontroll ved symptomer på temporomandibulær dysfunksjon

3 576,-

2 151,-

-

*706

Injeksjon i kjeveledd

976,-

726,-

-

707

Enkel akrylskinne til bruk ved kortisonbehandling,
per skinne

1 268,-

684,-

-

Merknad til H. Øvrige behandlinger

Takst 702: Studiemodell, per kjeve

Takst 702 omfatter studiemodeller av en hel kjeve. Avtrykk er inkludert i taksten.

Taksten kan ikke kombineres med takst 705.

Takst 703: Soklet artikulerende modell, per sett

Takst 703 inkluderer avtrykk og modeller av begge kjever, samt sokling.

For kjeveortopediske tilstander i gruppe a kan taksten brukes ved behov.

Taksten kan også benyttes ved digitale modeller.

Takst 705: Undersøkelse, behandling og etterkontroll ved symptomer på temporomandibulær dysfunksjon

Takst 705 inkluderer nødvendig undersøkelse, diagnostikk og eventuell behandling med hard heldekkende bittskinne (prosedyretakst).

Taksten kan ikke benyttes når behandling med bittskinne er rettet mot snorking eller beskyttelse av tannsubstans eller protetisk materiale.

Taksten kan kombineres med takst 706.

Takst *706: Injeksjon i kjeveledd ved smerte og nedsatt funksjon

Takst 706 kan benyttes i kombinasjon med takst 705.

Taksten kan bare benyttes av spesialister i oral kirurgi og oral medisin og av spesialister i maxillofacial kirurgi.

Takst 707: Enkel akrylskinne til bruk ved kortisonbehandling, per skinne

Takst 707 kan brukes når kortisonbehandling i gingiva (tannkjøttet) eller fluorbehandling av tenner forutsetter bruk av akrylskinne.

I. Laboratorieprøver og røntgenundersøkelser

Takst 

Tekst 

Honorar

Refusjon

Egenandel

801 

Taking av prøver til laboratorieundersøkelser (mikrobiologi, patologi, biokjemi, hematologi og spyttprøver) 

245,-

125,-

120,-

802 

Tannrøntgen, per bilde 

47,-

26,-

21,-

803 

Okklusalrøntgen, per bilde 

219,-

94,-

125,-

804 

Panoramarøntgen (ortopantomografi), per bilde 

428,-

235,-

193,-

806 

Skallerøntgen profil, eventuelt flere plan 

574,-

318,-

256,-

807 

Røntgen ansiktsben/kjeveledd 

449,-

256,-

193,-

*809

CT/MR/ultralyd/sialografi kjeve/ansiktsskjelett inkl. bløtvev 

1 905,-

1 493,-

412,-

*810 

Tilleggsserie 

835,-

480,-

355,-

811 

Taking av prøver til mikrobiologisk laboratorieundersøkelse (bakteriell identifikasjon med resistens) 

757,-

506,-

251,-

Merknad til I. Laboratorieprøver og røntgenundersøkelser

Takst 804: Panoramarøntgen (ortopantomografi), per bilde

Takst 804 kan benyttes hvis det er diagnostisk nødvendig med full oversikt over begge kjever, eller der enklere opptak ikke lar seg gjennomføre.

Takst 806: Skallerøntgen profil, eventuelt flere plan

For kjeveortopediske tilstander i gruppe a kan takst 806 benyttes ved behov.

Takst *809 og *810: CT/MR/ultralyd/sialografi kjeve/ansiktsskjelett inkl. bløtvev Takstene 809 og 810 kan bare brukes av spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi. Spesialisten er ansvarlig for berettigelse av undersøkelsen, analysen og tolkningen av undersøkelsen. Taksten omfatter svar til den som har henvist til undersøkelsen, samt utgiftene til røntgen- og ultralydundersøkelsen. Hvem som kan være operatør ved undersøkelsen, følger av bestemmelsene i strålevernforskriften.

Takst 811: Analyse av prøver til mikrobiologisk laboratorieundersøkelse

Takst 811 omfatter oralmikrobiologiske laboratorietjenester (anaerob og aerob dyrkning, inkludert identifikasjon av sopp og tarmbakterier, resistensbestemmelse og molekylærbiologisk identifikasjon) som tar sikte på å avdekke komplekse mikrobiologiske tilstander ved odontogene infeksjoner og ved slimhinnelidelser.

Taksten kan bare benyttes i kombinasjon med takst 801.

Tidligere versjoner

Her finner du tidligere versjoner av rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 og takster for tannbehandling.

Først publisert: 20.12.2019 Siste faglige endring: 01.01.2024 Se tidligere versjoner