Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7. Helsedirektoratets kommentarer til kapittel II Takster

Her utdyper vi enkelte bestemmelser i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. kapittel II Takster (lovdata.no).

Folketrygdens stønad gis i form av takster for utført aktivitet. Takstene er fastsatt i forskriftens kapittel II.

Takstene er inndelt i honorar, egenandel og refusjonsandel:

  • Egenandel er det beløpet pasienten skal betale før egenandelstaket er nådd.
  • Refusjonsandelen er det beløpet fysioterapeuten får refundert av Helfo.
  • Honorartakst er summen av egenandelen og refusjonsandelen. Helfo kan dekke hele honorartaksten dersom pasienten er under 16 år, har en godkjent yrkesskade eller har frikort.
  • I tillegg til honorartakst kan fysioterapeuten i noen tilfeller kreve pasientbetaling,  jf. forskriften kapittel III.

Honorartakstene fastsettes i forskrift på bakgrunn av forhandlinger mellom staten og KS på den ene siden, og Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund på den andre siden. Endring i egenandelene fastsettes av Stortinget i statsbudsjettet.

Vilkårene for å utløse den enkelte takst fremgår av takstens ordlyd og av merknad til taksten. Videre fremgår det av taksttabellen om

  • den enkelte takst kan kombineres med andre takster i én og samme konsultasjon
  • taksten kan repeteres i én og samme konsultasjon
  • det er merknader til taksten i forskriften

Egenandelstak 

Behandling hos fysioterapeut inngår i ordningen med egenandelstak. Pasienten må betale egenandeler inntil egenandelstaket er nådd. Hva som er godkjente egenandeler, følger av de enkelte takstene i forskriftens kapittel II.

​​​​​​​Fysioterapeuter må innrapportere egenandeler 

Å sende noe elektronisk over linje innebærer å sende krypterte standardiserte meldinger, som oppgjørskrav og egenandelsopplysninger, over sikkert nett i henhold til norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.

til Helfo senest 14 dager etter utført behandling. Pasienten får frikort automatisk innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. For mer informasjon, se rundskriv til folketrygdloven § 5-3 – egenandelstak.

Siste faglige endring: 01. juli 2022