Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Fysioterapeuter som omfattes av stønadsordningen

[Endret 01/24]

Det er et vilkår for stønad til fysioterapi at fysioterapeuten har driftsavtale med en kommune, jf. folketrygdloven § 5-8 (lovdata.no) annet ledd. 

Lovens vilkår om avtale med kommunen er gjentatt i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter § 1 nr. 1 (lovdata.no). Forskriften regulerer også rett til refusjon for vikar, og for

En utdanningskandidat er i denne sammenhengen en fysioterapeut som er under videreutdanning eller masterutdanning ved bestemte undervisningsinstitusjoner.

 og lærere ved visse undervisningsinstitusjoner.

Rett til refusjon for vikar

[Endret 01/24]

Reglene for refusjon til vikar fremgår av forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter § 6 (lovdata.no). Vær oppmerksom på at en avtalefysioterapeut aldri kan kreve refusjon for behandling utført av sin vikar.

Utbetaling av refusjon for behandling utført av en vikar er et forhold mellom vikaren og Helfo. Når kommunen har godkjent vikaren, må vikaren inngå avtale med Helfo via tjenesten «Praksisinformasjon» i tjenesteportalen for helseaktører og registrere nødvendig dokumentasjon. Les mer på helfo.no om tjenesten «Praksisinformasjon».

Hvis en fysioterapeut skal være vikar for flere fysioterapeuter, må fysioterapeuten som skal være vikar, registrere en praksis for hvert vikariat. Vikaren må registrere ny praksis i «Praksisinformasjon» hvis vikariatet blir forlenget eller utvidet/redusert.

Hovedregelen er at en avtalefysioterapeut som har tatt inn en vikar, ikke kan praktisere for trygdens regning i samme periode. Vikaren overtar avtalefysioterapeutens rett til refusjon i vikarperioden, og at vikarens praksisomfang må ligge innenfor samme ramme som avtalefysioterapeutens praksisomfang. Hvis kommunen godkjenner en vikar i deltidspermisjon, kan både avtalefysioterapeuten og vikaren utløse refusjon, men det er et vilkår at det samlede praksisomfanget ikke utvides. Avtalefysioterapeuten og vikaren vil ikke kunne utløse refusjon for samme dato og klokkeslett.

Om fysioterapeuten kan ta inn en vikar ved fravær og permisjon er et forhold mellom avtalefysioterapeuten og kommunen. Dette er regulert i forskrift om funksjons- og kvalitetskrav til fysioterapeuter med kommunal driftsavtale § 15 (lovdata.no) og i rammeavtale ASA 4313 kapittel 16.

Driftsavtale med nedtrapping/opptrapping 

En fysioterapeut som planlegger å avvikle virksomheten på grunn av alder eller uførhet, har rett til å trappe ned sin virksomhet. Kommunen kunngjør og tildeler da driftsavtalen til en ny fysioterapeut som inngår en driftsavtale med kommunen med opptrapping i tråd med fastsatt nedtrappingsplan. I rammeavtale om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet pkt. 9 (ASA 4313) fremgår det at nedtrapping må gjennomføres slik at det samlede omfanget av virksomheten ikke utvides vesentlig.

I nedtrappings-/opptrappingsperioden er både nedtrappende og opptrappende fysioterapeut knyttet til samme driftsavtale med kommunen, og begge fysioterapeutene har rett til trygderefusjon i kraft av å ha driftsavtale med kommunen. Vikarreglene i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter § 6 (lovdata.no) skal ikke legges til grunn.  Det er kommunens ansvar å følge opp at det samlede omfanget av virksomheten ikke utvides vesentlig.

Rett til refusjon for utdanningskandidater og lærere

Departementet har gjort unntak fra krav til driftsavtale for 

En utdanningskandidat er i denne sammenhengen en fysioterapeut som er under videreutdanning eller masterutdanning ved bestemte undervisningsinstitusjoner.

og lærere ved visse undervisningsinstitusjoner, jf. forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter § 1 nr. 5 (lovdata.no).

Fysioterapeuter som er utdanningskandidat eller lærer ved visse undervisnings­institusjoner, kan gis rett til refusjon i en begrenset periode. De må overfor Helfo legge fram dokumentasjon på

  • at institusjonen og utdanningen er godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet
  • at fysioterapeuten er utdanningskandidat eller lærer ved den aktuelle institusjonen
  • omfanget av praksisen i antall timer per uke

Refusjonsretten er begrenset til det antall timer behandlingsvirksomhet som departementet har godkjent ut fra de praksiskrav som institusjonen har fastsatt, og til den perioden fysioterapeuten deltar i institusjonens undervisningsprogram.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt godkjenning til følgende undervisningsinstitusjoner:

  • Universitetet i Bergen: klinisk masterstudium i manuellterapi
  • Høgskulen på Vestlandet: masterprogram i klinisk fysioterapi
  • Oslo Met: videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi
  • Norges Idrettshøgskole: masterprogram i idrettsfysioterapi
  • Universitetet i Tromsø: masterprogram i fysioterapi, studieretning psykomotorisk fysioterapi eller nevrologisk fysioterapi 

Siste faglige endring: 26. januar 2024