Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Helsedirektoratets kommentarer til kapittel II Takster

Her utdyper vi enkelte bestemmelser i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog kapittel II Takster (lovdata.no).

Innledning til takstene

Folketrygdens stønad gis i form av takster for utført aktivitet. Takstene er fastsatt i forskriftens kapittel II.

Takstene er inndelt i honorar, egenandel og refusjonsandel:

  • Egenandel er det beløpet pasienten skal betale før egenandelstaket er nådd.
  • Refusjonsandelen er det beløpet psykologen får refundert av Helfo.
  • Honorartakst er summen av egenandelen og refusjonsandelen. Helfo dekker hele honorartaksten dersom pasienten er under 18 år, ved behandling av pasienter med HIV-infeksjon, eller hvis pasienten har frikort.

Honorartakstene fastsettes i forskrift på bakgrunn av forhandlinger mellom staten og de regionale helseforetakene på den ene siden og Norsk psykologforening på den andre siden. Endring i egenandelene fastsettes av Stortinget i statsbudsjettet.

Vilkårene for å utløse den enkelte takst fremgår av takstens ordlyd og av merknad til taksten. Videre fremgår det av taksttabellen om

  • den enkelte takst kan kombineres med andre takster i én og samme konsultasjon
  • taksten kan repeteres i én og samme konsultasjon
  • det er merknader til taksten i forskriften

På regningen skal psykologen oppgi tidspunktet for når den aktuelle behandlingen ble påbegynt. Takstene omfatter journalføring og annet nødvendig for- og etterarbeid.

Egenandel

Psykologer skal ikke kreve betaling av pasienten utover den godkjente egenandelen. Dersom pasienten likevel har betalt mer enn godkjent egenandel (differansen mellom honorartakst og refusjonstakst), kan ikke Helfo dekke mer enn forskriftens refusjonstakst.

Yrkesskadebestemmelsen i folketrygdloven § 5-25 gjelder ikke for psykologbehandling.

Psykologer kan ikke kreve et gebyr av pasienter som betaler med bankkort, for å finansiere administrasjonskostnadene ved bankkortterminal.

Innsyn i journal skal være gratis. Det kan kreves "et rimelig gebyr" basert på administrasjonskostnadene dersom pasienten ber om flere kopier, jf. personvernforordningen (GDPR) art 15 nr. 3.

Egenandelstak

Behandling hos psykolog inngår i ordningen med egenandelstak. Pasienten må betale egenandeler inntil egenandelstaket er nådd. Hva som er godkjente egenandeler, følger av de enkelte takstene i forskriftens kapittel II.

Psykologer må innrapportere egenandeler elektronisk over linje til Helfo senest 14 dager etter utført behandling. Pasienten får frikort automatisk innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. For mer informasjon, se rundskriv til folketrygdloven § 5-3 – egenandelstak.

 

Ubenyttet time

Helfo dekker ikke psykologens inntektstap som følge av at bestilt time ikke benyttes.

Eventuell pasientbetaling ved ubenyttet time er ikke regulert i lov eller forskrift.

Studier, konferering og pasientstøtte

Folketrygden dekker ikke tid som brukes til for eksempel

  • studier
  • konferering med kolleger utover det som dekkes av takst 33
  • å være pasientstøtte i rettssaker

Hjelpepersonell

Arbeid som er utført av hjelpepersonell alene, utløser ikke refusjon fra folketrygden. Hjelpepersonell kan likevel utføre undersøkelsesprosedyrer, men det er da et vilkår at dataene tolkes av psykologen.

Ved nevropsykologisk utredning er det psykologen som har det overordnede ansvaret for omfanget og gjennomføringen av den undersøkelse som utføres på pasienten. Psykologen har ansvaret for anamneseopptak og må i det enkelte tilfelle vurdere hvor mye av undersøkelsen som må utføres av psykologen selv.

Siste faglige endring: 01. juli 2021