Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

20. Ridefysioterapi

[Endret 06/23]

Det kan gis bidrag til dekning av utgifter til ridefysioterapi hos fysioterapeut, herunder også reise til og fra behandlingen.

Målgruppen for bidragsordningen er personer som har behov for fysioterapi på grunn av én av følgende:

 • en medfødt eller ervervet sykdom/funksjonshemming som gir bevegelses-, balanse- eller koordineringsvansker
 • en fysisk eller psykisk funksjonshemming som medfører at vanlige aktiviteter ikke fører fram til en rimelig grad av fysisk utfoldelse

Personer som kan ha nytte av ridefysioterapi, kan være personer med cerebral parese, lammelser, hjerneskader etter slag og ulykker, psykisk utviklingshemming, psykisk sykdom, demens, blindhet eller hørselshemming.

Utgifter til ridefysioterapi til en pasient som oppholder seg i en godkjent helseinstitusjon, kan ikke dekkes ved bidrag, men må eventuelt betales av institusjonen.

Vilkår for pasienten

Det er ikke krav om henvisning for å få bidrag til ridefysioterapi. Ved oppstart av behandling må ridefysioterapeuten vurdere om vilkårene for bidrag er oppfylt. Ridefysioterapeuten må deretter kontinuerlig vurdere effekt av behandlingen og pasientens behov for ytterligere ridefysioterapi.

Det gis bidrag etter takst T99, som fra 1. juli 2023 utgjør 368 kroner.

 • Bidrag kan gis for maksimalt 30 behandlinger per kalenderår.
 • Bidraget gis fra første time.
 • Bidraget er begrenset til takst T99, men fysioterapeuten kan selv fastsette honorar innenfor konkurranselovens rammer, jf. konkurranseloven (lovdata.no).

Ridefysioterapi kan gis individuelt eller i gruppe. Det kan maksimalt være åtte personer i samme gruppe.

Takst T99 kan benyttes ved individuell undersøkelse på et egnet undersøkelsessted ved oppstart av behandling. Hvis pasienten mottar ridefysioterapi over flere år, kan T99 benyttes ved individuell undersøkelse én gang per kalenderår. Undersøkelsen inngår i de 30 behandlingene det kan gis bidrag til per kalenderår.

Det forutsettes at ridefysioterapien blir gitt i minst 30 minutter. Unntaket er hvis pasienten på grunn av sin helsetilstand ikke klarer å sitte på hesten så lenge. Tid til å hjelpe pasienten på og av hesten, og instruere og gi pasienten tid til å bli kjent med dyret, kommer i tillegg. Fysioterapeuten og hjelper(e) må være til stede og veilede pasienten.

Krav til fysioterapeut

Ridefysioterapien må foregå under ledelse av en fysioterapeut. Det er et vilkår for å få bidrag til ridefysioterapi at behandlende fysioterapeut har gjennomgått og bestått Norsk Fysioterapeutforbunds (NFF) kurs i ridefysioterapi, trinn 1 og 2 á 40 timer, eller at vedkommende fysioterapeut kan dokumentere tilsvarende kompetanse. NFF behandler søknader om godkjenning av kompetanse tilsvarende NFFs kurs. Kursene er åpne for alle fysioterapeuter – de er ikke begrenset til medlemmer av NFF.

Ridefysioterapeuter må forholde seg til helsepersonellovens bestemmelser, herunder krav til journalføring.

Det er ikke et vilkår for å utløse bidrag at fysioterapeuten er fastlønnet av kommunen eller har avtale om driftstilskudd fra kommunen.

Krav til virksomheten

Før oppstart av en virksomhet som tilbyr ridefysioterapi, skal fysioterapeuten alltid melde virksomheten til kommunen og legge ved politiattest.

Det følger av helsepersonelloven § 18 at helsepersonell

 • som har autorisasjon i privat virksomhet skal gi melding til kommunen når de åpner, overtar eller trer inn i virksomhet som er omfattet av loven
 • skal vedlegge politiattest hvis de skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming

Fysioterapeuter som tilbyr ridefysioterapi, er ansvarlig for at tilbudet som gis, er faglig forsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4. Det innebærer også at ridestedet må være egnet til å gi et tilbud til brukere med fysiske og psykiske funksjonshemninger.

Det er fysioterapeutens ansvar å sikre

 • tilgjengelighet til ridestedet for funksjonshemmede, for eksempel gjennom påstigningsrampe eller trapp
 • at nødvendige sikkerhetstiltak og -utstyr er på plass, for eksempel sikkerhetshjelmer
 • at medhjelpere får nødvendig opplæring
 • at banen er trafikksikker
 • at det er etablert nødvendige rutiner for internkontroll av hestens tilstand og utstyr

Direkte oppgjør med Helfo

Det er direkte oppgjør for ridefysioterapi, og det er fastsatt en egen avtale som må inngås mellom ridefysioterapeuten og Helfo, se «Slik inngår eller endrer fysioterapeut avtale for ridefysioterapi» på helfo.no.

Ridefysioterapeuten må levere oppgjør på det formatet Helsedirektoratet bestemmer. Det kan enten være elektronisk over linje eller via en sikker opplastningstjeneste, se «Tjenesteportal for helseaktører» på helfo.no.

Siste faglige endring: 28. juni 2023