Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11. Kurs/samlinger i utlandet

Det kan etter reglene nedenfor gis bidrag til deltagelse på kurs, samlinger og treningsopphold i utlandet. Dette gjelder

 • kurs og samlinger for barn med sjeldne tilstander
  • i et annet nordisk land
  • utenfor Norden
 • behandling / treningsopphold for barn ved enkelte institutter:
  • Doman-instituttet, Philadelphia USA
  • ABR (Advanced Bio-Mechanical Rehabilitation), Belgia
  • FHC (The Family Hope Center), Philadelphia USA
  • Kozijavkin-programmet, Ukraina

Brukeren må søke om forhåndstilsagn fra Helfo for å få bidrag til deltagelse på kurs, samlinger og treningsopphold.

Nedenfor er det fastsatt nærmere retningslinjer for dekning av utgiftene til kurs, samlinger og treningsopphold.

Barn med sjeldne tilstander – kurs/samlinger

Det kan gis bidrag til dekning av nødvendige utgifter til deltagelse på kurs/samlinger i et annet nordisk land for foreldre som har barn med medfødte sjeldne diagnoser/tilstander.

Hovedhensikten er at foreldre/pårørende lærer mer om hvordan barnet med den sjeldne diagnosen/tilstanden skal behandles i dagliglivet, og at familien og barnet får anledning til å treffe andre i samme situasjon.

Følgende vilkår må være oppfylt:

 • Det finnes ikke noe kompetansesenter eller fagmiljø med spesiell erfaring for den aktuelle diagnosen/tilstanden i Norge.
 • Diagnosen/tilstanden er sjelden.
 • Det finnes et faglig program for kurset som gjør det mulig å vurdere nytten av kurset/oppholdet.

Det kan gis bidrag både for foreldrene og barnet.

Det kan også gis bidrag til dekning av nødvendige utgifter til kurs/samlinger i land utenfor Norden når det ikke finnes kompetansesenter eller fagmiljø med spesiell erfaring for den aktuelle diagnosen/tilstanden i Norge eller Norden. Det må foreligge en uttalelse fra kompetansesenter eller fagmiljø i Norge som dokumenterer dette.

Det kan gis bidrag også når personer med medfødte sjeldne diagnoser/tilstander er over 18 år.

Det gis ikke bidrag til samme type kurs/opphold flere år på rad. For at det skal gis bidrag til nytt opphold, må det ha skjedd en endring i livssituasjonen som gjør det viktig for brukeren å få ny kunnskap og å møte andre i samme situasjon. Dette kan for eksempel være overgang fra barn til voksen. Det kan også være aktuelt med bidrag på nytt hvis det har kommet ny forskning eller lignende på området.

Helfo må i hvert enkelt tilfelle vurdere nytten av kurset basert på det faglige innholdet. Hvis Helfo trenger bistand til å vurdere det faglige innholdet, kan Sjeldentelefonen kontaktes.

Barn med behov for behandling/treningsopphold

Det kan gis bidrag til opphold ved enkelte institutter i utlandet som tilbyr intensive og målrettede motoriske treningsaktiviteter til barn med bevegelseshemning.  Det er ikke et vilkår at barnet har en sjelden diagnose/tilstand.

For at det skal gis bidrag, må det foreligge to uttalelser i søknaden:

 • en uttalelse fra barnets lege om at det intensive treningsopplegget anses som faglig forsvarlig i det aktuelle tilfellet
 • en uttalelse fra regionalt helseforetak om at eksisterende habiliteringstilbud i Norge er mangelfullt

Basert på en skjønnsmessig vurdering kan det også være aktuelt å gi bidrag til personer som er over 18 år ved oppstart av intensive treningsopplegg.

Fordi trenings-/behandlingsopplegget kan strekke seg over mange år, kan det gis bidrag til flere reiser og opphold. Det kan over tid være aktuelt å kombinere tilbud fra flere av instituttene.

Det kan gis bidrag til reise og opphold ved følgende steder:

 • The Institutes for the Achievement of Human Potential i Philadelphia i USA i forbindelse med behandling/trening etter Doman-metoden. Det kan også gis bidrag til reise og opphold i forbindelse med kurs i Europa når det er Doman-instituttet som arrangerer kurset.
   
 • ABR (Advanced Bio-Mechanical Rehabilitation) i Belgia, eller til kurs etter ABR-programmet som arrangeres i et annet europeisk land enn Belgia.
   
 • The Family Hope Center – An International Center for the Development of Children (FHC) i Philadelphia USA, eller til kurs etter FHC-programmet hvis FHC arrangerer kurs i Europa.
   
 • Kozijavkin-metoden i Ukraina (dette var en prøveordning, som er videreført inntil videre).

Retningslinjer for refusjon av utgifter

Ved kurs/samlinger i utlandet og trening/behandling etter metodene Doman, ABR, FHC og Kozijavkin gis det bidrag til nødvendige reise- og oppholdsutgifter, inklusiv eventuell deltageravgift, for foreldrene og barnet.

I enkelte tilfeller kan det også gis bidrag til dekning av utgifter for søsken. Dette avhenger av program og tilbud på kursstedet. Det kan ikke gis bidrag til øvrige slektninger, barnepasser eller avlastere.

Ved behov kan det gis bidrag til andre ledsagere enn foreldre. Hvis det er behov for mer enn én ledsager, skal det foreligge en uttalelse fra barnets lege. En slik uttalelse må foreligge for hver reise, fordi barnets tilstand kan forandre seg over tid.

Assistenter som deltar i den daglige oppfølgingen av barnet, kan være aktuelle ledsagere forutsatt at assistentens deltagelse er nødvendig for gjennomføringen av kurset/samlingen. Det kan ikke gis bidrag hvis assistenten skal delta bare for å få nødvendig opplæring til å følge opp den daglige treningen etter kursoppholdet.

Utgifter til kost dekkes etter kvittering. Hvis det ikke er mulig å dokumentere kostutgifter ved kvittering, kan det gis godtgjørelse etter et fast beløp tilsvarende sats for kostgodtgjørelse i pasientreiseforskriften § 12.

Utgifter til anskaffelse av identifikasjonsbevis (pass/ID-kort) kan ikke dekkes som bidrag.

Folketrygden kan dekke opplæringspenger til foreldre på samme måte som ved kurs/samlinger i Norge, jf. folketrygdloven §§ 9-13, 9-15 og 9-16. Det gis ikke lønnskompensasjon til andre ledsagere enn foreldre.

Siste faglige endring: 01. desember 2022